Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
89. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 25.6. 2021.godine, u 9 sati

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 87. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branioca. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak za dodjelu kredita za rješavanje stambene problematike branilaca koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice.

1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava.

2.Vlada je na prijedlog Ministarstva finasija donijela sljedeću odluku:
-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)

3.Vlada je na prijedlog Ministarstava privrede donijela sljedeće odluke:
- Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.

4.Vlada je na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda donijela sljedeće odluke, dala saglasnosti i preuzela informacije:

-Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluke o davanju saglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu laptopa - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluke o isknjižavanju vozila sa pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za za nabavu računara za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Saglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesionih naknada - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Opštinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga štampanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.
-Saglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 5.Vlada je razmotrila i usvojila izvještaje:

-Izvještaj o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija.
-Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija:
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branioce
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim preduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim nivoima vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana SBK/KSB za 2020.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvještaj o radu interresorne komisije za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije.