Sjednice Vlade SBK/KSB

02 Novembar
2021

Sazvana 102. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
102. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 4.11.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 101.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2022. – 2024. godina – Ministarstvo finansija
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (na saglasnost) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (na saglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o visini boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata – interventna sredstva – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinansiranje geoloških istraživačkih radova mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju preduzetničkih zona“ – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno - privatno partnerstvo – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju preduzetničkih zona – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za program „Poticaj državnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2021.godini (iznos 55.650,00 KM) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2021.godini (iznos 189.300,00 KM) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači za 2021.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) za sufinansiranje nabavke ultrazvučnog aparata u JU Dom zdravlja Travnik
b) za sufinansiranje materijalnih troškova u JU Dom zdravlja Travnik
c) za sufinansiranje digitalizacije aparata za mamografiju u JU Dom zdravlja Vitez
d) za sufinansiranje nabavke stomatoloških stolica u JU Dom zdravlja Jajce
e) za sufinansiranje troškova nastalih zbog pandemije COVID 19 u JU „Reumal“ Fojnica
f) za sufinansiranje nabavke sanitetskih vozila za potrebe zdravstvenih ustanova KSB/SBK
21. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe Opštinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku polica, fotelja i stolica
b) za adaptaciju prostora za osobe sa posebnim potrebama
c) prilagođavanje pristupa toaleta osobama sa invaliditetom
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za poništenje postupka za izradu fasade na zgradi SŠ “Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
b) za udruženja branilaca
c) za izgradnju i uređenje mezarja i groblja
d) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
24. Saglasnost za isplatu naknade za rad po ugovoru za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključenim sa Dženitom Ramić i Ines Slipac (za oktobar 2021.godine) – Kantonalna uprava za branioce
25. Saglasnost za isplatu naknade za rad po ugovoru za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključenim sa Sadetom Sefer (za oktobar 2021.godine) – Kantonalna uprava za branioce
26. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka broj: 01-04.1-1510/2021 -18 od 8.3.2021.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Saglasnost za angažiranje sudskog vještaka saobraćajne struke za procjenu štete na motornom vozilu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabavke i zaključivanja ugovora za prijevoz učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za treći kvartal (drugi dio)2021. godine – Ministarstvo finansija
a) Revizija plaća u Ministarstvu pravosuđa i uprave, broj: 01-IR/21
b) Revizija plaća u Ministarstvu finansija, broj:02-IR/21
c) Revizija plaća u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, broj:03-IR/2
32. Izvještaj o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta za prva tri kvartala 2021.godine – Ministarstvo finansija
33. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu novembar 2021.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
34. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu novembar 2021. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1366 puta

Novosti

20.05.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje JAVNI KONKURS za zahvatanje vode iz ...
20.05.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje JAVNI KONKURS za istražne radove, ek...
20.05.2022 U četvrtak, 19. maja 2022. godine, Vladu Srednjobosanskog kantona posjetila je delegacija Sportskog ...
18.05.2022 U srijedu, 18. maja 2022. godine, Vladu Srednjobosanskog kantona, odnosno premijera Srednjobosanskog...
12.05.2022 11.05.2022.godine u Travniku je održana početna konferencija projekta “Saradnjom do bolje konkurentn...
« Maj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31