Sjednice Vlade SBK/KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 97. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju tako što se u Zakonu o zdravstvenom osiguranju u članu 101. stavu (6) iza riječi „Kantonalnog zavoda za osiguranje“ stavlja se tačka i ostatak teksta se briše. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se Srednjoj školi „Uskoplje“, Gornji Vakuf - Uskoplje dopušta izvršenje doniranih sredstava od strane Chatolic relief services USA za projekt „Mirovno obrazovanje“ u iznosu od 1.000,00KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2021.godini za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u ukupnom iznosu od 928,60KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Fuad Pašić iznos od 326,60KM, Rasim Hodžić iznos od 89,60KM i Edin Omeragić iznos od 512,40KM.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pneumatika za motorna vozila putem Otvorenog postupka u procijenjenoj vrijednosti od 220.146,42KM bez PDV-a.
Donesena je i Odluka o izboru „Brist“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja putem Otvorenog postupka u procijenjenoj vrijednosti od 739.750,00KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku usluga „Priprema telefonskih centrala“ za potrebe MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 240,00KM bez PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o rashodovanju stalnih sredstava Osnovne škole „Novi Travnik“ i „Mješovite srednje škole“ Novi Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za izvođenje radova na krovu zgrade u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
- Odluka o davanju saglasnost na Izmjene i dopune planova javnih nabavki škola za 2021. kako slijedi: OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, SŠ „Vitez“ Vitez, OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, MSŠ „Bugojno“ Bugojno, OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe, „Prva osnovna škola Bugojno“ Bugojno i OŠ „Dubravica“ Vitez – Preočica.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za 2021.godinu.
- Odluku o davanju saglasnosti za nabavku „Obnova ISO standard certifikata 2015 u kantonalnim tijelima uprave“ u procijenjenoj vrijednosti od 12.000,00KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za rekonstrukciju i utopljavanje prostorija Košarkaškog kluba Iskra, Bugojno u iznosu od 7.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za uspostavu Biciklističke staze Lašva - Jajce u iznosu od 50.000,00KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona.

 

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
98. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 30.9.2021.godine, u 9 sati

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
sa 97. sjednice Vlade SBK održane 23. 09. 2021. godine u Travniku

 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 96. sjednice.

1. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija te ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine:

Ministarstva:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

Uprava i upravne organizacija:
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve

Ureda i službi
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta KSB/SBK
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

 2. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2022.-2024.godina,
• izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“),
• preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu,
• nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plata)
- rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
• nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT).
• izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

3. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:

• nabavku mobitela za potrebe Opštinskog suda u Travniku,
• rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

4. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza),
• izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza),
• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza),
• nabavku propan butan plina,
• nabavku prekršajnih naloga,
• stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine.

5. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluku:

• raspodjeli sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima - poticaj gospodarstvu" za sanaciju posljedica požara u poduzeču " Liv Prom" d.o.o. Jajce.

6. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike,
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potporu liječenja:
Mirjana Vujica
Ivan Grabovac
Nerma Fazlibašić
Franjo Kvesić
• pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

 7. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• popunu upražnjenih radnih mjesta.

8. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• izbor najpovoljnijih ponuditelja za nabavu udžbenika,
a) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Školska naklada) - LOT-1
b) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Alfa) - LOT-2
c) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Logovita) - LOT-3
d) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Sarajevo Publishing) - LOT-1
e) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Dječja knjiga Sarajevo i Bosanska riječ Sarajevo) - LOT-2
f) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Nam Tuzla i Vrijeme Zenica) - LOT-6
g) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: El - Kalem) - LOT-7.
• poništenje postupaka javnih nabava:
a) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-3
b) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-4
c) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-5

9. Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada je donijela odluku i dala saglasnost:

• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2).

10. Na prijedlog Kantonalne uprava za civilnu zaštitu, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• izdvajanju sredstava opštinama za poslove iz oblasti civilne zaštite:
a) opštini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) opštini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) opštini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) opštini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) opštini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) opštini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g)opštini i Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić).

11. Na prijedlog Kantonalnog zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:

• nabavku auto osiguranja motornog vozila.

12. Na prijedlog Kantonalne uprava za branitelje, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• potpisivanje aneksa na Okvirni sporazum za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara za 2021. i 2022. godinu,
• davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za usluge rehabilitacije.

13. Na prijedlog Ureda premijera Vlade, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:

• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za sufinanciranje projekata Europskog pokreta u BiH.

Razrješenja i imenovanja

• Vlada je donijela odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

 

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31