02 Septembar
2021

Saopštenje sa 94. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 93. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:
- Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1.- 30.6.2021. godine.
- Konsolidovani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1.- 30.6.2021. godine.

 

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branioce. Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji odnose se na uslove stručne spreme za radno mjesto „stručni suradnik“ , pravni osnov za donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branioce sadržan je u član 52., stav 1., točka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 25.000,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju Centra za psihosocijalno liječenje branilaca“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 46.100,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 40.000,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca“.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava u iznosu od 4.430,00 KM Mješovitoj srednjoj školi “Donji Vakuf“ Donji Vakuf, neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju Mješovitoj srednjoj školi “ Donji Vakuf“ Donji Vakuf na stavku „Nabava opreme“.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva, a po zahtjevu korisnika JU Agencija za kulturno – historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijalima grada Jajce, za sufinansiranje troškova kulturno turističkog događaja „Desant na Jajce 2021“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač Kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec septembar i oktobar (IX i X) 2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu zdravstva da korigira i dopuni Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine na način da se po istim kriterijima izdvoje i doznače sredstva Javnoj ustanovi Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

Donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ interventna sredstva, po zahtjevu korisnika „Ekotrstika“ d.o.o. Vitez za saniranje posljedica požara u privrednom društvu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva privrede.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove tijela Kantona i Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Sredstva u iznosu od 75.000,00 KM dodjeljuju se na poziciju „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za pomoć vjerskim zajednicama“, izdvaja se iznos od 90.000,00 KM.

 

pogledano 744 puta