02 Rujan
2021

Priopćenje sa 94. sjednice Vlade KSB - 2021.g.Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 93. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila slijedeće izvješća:
- Konsolidirano periodično izvješće za Vladu i budžetske korisnike Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine.
- Konsolidirano periodično izvješće općina Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB dala suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje. Izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji odnose se na uvjete stručne spreme za radno mjesto „stručni suradnik“ , pravni osnov za donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje sadržan je u članak 52., stav 1., točka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.

Ista uprava je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 25.000,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju Centra za psihosocijalno liječenje branitelja“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 46.100,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 40.000,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branitelja“.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava u iznosu od 4.430,00 KM Mješovitoj srednjoj školi “Donji Vakuf“ Donji Vakuf, neplaniranih u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju Mješovitoj srednjoj školi “ Donji Vakuf“ Donji Vakuf na stavku „Nabava opreme“.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva, a po zahtjevu korisnika JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajce, za sufinanciranje troškova kulturno turističkog događaja „Desant na Jajce 2021“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač Kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec rujan i listopad (IX i X) 2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je donijela Zaključak kojim predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu zdravstva da korigira i dopuni Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine na način da se po istim kriterijima izdvoje i doznače sredstva Javnoj ustanovi Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

Donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ interventna sredstva, po zahtjevu korisnika „Ekotrstika“ d.o.o. Vitez za saniranje posljedica požara u gospodarskom društvu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove tijela Kantona i Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Sredstva u iznosu od 75.000,00 KM dodjeljuju se na poziciju „Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna kantonu“, a na prijedlog Ministarstva financija.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa donijela Odluku o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za pomoć vjerskim zajednicama“, izdvaja se iznos od 90.000,00 KM.

Pročitano 742 puta