Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 71. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Godišnjeg plana i programa projektiranja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Godišnji plan i program izrade projektne dokumentacije i rekonstrukcije regionalnih puteva za 2021.g., je izrađen na osnovu potreba i stanja regionalne putne mreže, a u visini raspoloživih sredstava planiranih u Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021.g. Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK u 2021.g. je na raspolaganju iznos od iznos od 5.572.981 KM

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na slijedeće programe:
- Program i kriterije utroška sredstava sa transfera udruženjima branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-udruženjima branilaca. Utrošak sredstava podrazumjeva dodjelu novčane pomoći za obavljanje redovnih poslova udruženja branilaca.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
- Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje mezarja i groblja u koja su ukopani poginuli branioci.
- Program i kriteriji utroška sredstava sa Transfera za pravnu pomoć braniocima. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za pravnu pomoć braniocima.
- Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa pozicije tekući transfera neprofitnim organizacijama-za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca.
- Program i kriteriji za zapošljavanje branilaca. Ovim Programom i Kriterijima utvrđuju se uslovi, način i postupak sufinansiranja zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 175.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za pomoć u smrtnom slučaju. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 18.000,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, na prijedlog iste uprave:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke ortopedskih pomagala za 2021.g. i 2022.g. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 873.504,27 KM bez PDV-a.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2021.g. i 2022.g. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 150.598,29 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluku usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 125.000,00 KM JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinansiranja nabavke CT sistema. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- sufinansiranje upravnih organizacija – Zavoda za javno zdravstvo SBK planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM za sufinansiranje Zavoda. Odlukom se odobrava mjesečna isplata u iznosu od 33.333,33 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke PCR testova i VTM setova. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, Zavodu za javno zdravstvo SBK izdvaja se iznos od 100.000,00 KM na ime nabavke PCR testova i VTM setova.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu ugostiteljskim kompanijama, na ime troškova uspostave karantena na području SBK, COVID-19. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za finansiranje troškova karantene zbog pandemije COVID-19) izdvajaju se sredstva u iznosu od 57.055,80 KM Ugostiteljskim kompanijama, na ime troškova uspostave karantena na području SBK u uslovima važenja Odluke Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19. Izdvojena sredstva predstavljaju primljeni transfer od Federacije BiH u skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obveza, a u vezi uspostave i korištenja karantena na području SBK u uslovima važenja Odluke Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19, potpisanog od strane Premijera Federacije BiH i Premijera SBK.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta se izvršenje doniranih sredstava, Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 5.021,25 KM, Srednjoj školi “ Busovača“ Busovača, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu (Službene novine SBK, broj 1/21). Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “ Busovača“ Busovača na stavku „Nabava opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Federacije Bosne i Hercegovine, u iznosu od 57.055,80 KM, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu (Službene novine SBK, broj 1/21). Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za financiranje troškova karantene zbog pandemije COVID-19“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Kanton “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec januar i februar ( I i II mjesec) 2021. godine.
- Odluka o davanju suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju stručnu školu Bugojno, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a za uslugu obuke učenika iznosi 11.550,00 KM. Konkurentskim postupkom najpovoljniji ponuđač je „Jusufbašić“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 7.750,00 KM. 

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izvođenje radova na adaptaciji prostorija mokrog čvora u PS Fojnica. Procijenjena vrijednost radova je 7.020,00 KM.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za za izmjenu plana nabave za 2021.godini za potrebe MUP-a SBK zbog povećanog obima prijevoda akata sa Slovenskog i Njemačkog jezika
- Saglasnost Ministarstvu finansija na Plan nabavki za 2021. godinu.
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2021.godinu
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa za 2021.godinu
- Suglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta na Planove javnih nabavki nižih potrošačkih jedinica: „Srednja strukovna škola“ Fojnica u Kiseljaku, „Prva osnovna škola“ Bugojno-Hendek i OŠ „Kalibunar“ Travnik.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta na novu kilometražu za relaciju: Petačići –Trenica za prijevoz učenika Osnovne škole ''Musa Ćazim Ćatić'' Trenica Novi Travnik koja utvrđena od strane komisije za utvrđivanje duljine relacije.
- Saglasnost na Prijedlog dvogodišnjeg ugovora između Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument predstavlja praktični okvir saradnje koji je sačinjen u procesu koji je podrazumijevao niz konsultacija sa zdravstvenim vlastima u BiH i Sekretarijata Regionalne kancelarije SZO za Evropu. U dokumentu se dodatno razrađuje program saradnje, uključujući prioritetne ishode, predložene rezultate, izlazne produkte i usluge.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
72. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 11.2.2021. godine, u 9 sati

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 70. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve Vlada SBK je dala suglasnost na Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu. Godišnjim planom i programom održavanja regionalnih puteva za 2021.g., a u visini sredstava odobrenih u Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021.g. za radove održavanja u iznosu od 1.900.000 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu.
- Saglasnost za direktore osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona da potpišu Anekse na postojeće ugovore sa najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za period 2020-2022 godina a najkasnije do kraja II polugodišta nastavne 2020/2021. godine.
- Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.g.: OŠ „Turbe“ Turbe, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, „Srednja stručna škola“ Bugojno, OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik i SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
- Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za OŠ „Karaula“ Karaula na relaciji Gornje Krčevine - OŠ „Karaula“ u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a do okončanja postupka javne nabave a najkasnije do kraja II polugodišta nastavne 2020/2021. godine. Za navedenu relaciju je raspisana javna nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Travnik ali procedura nije okončana.
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta za 2021. godinu

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim prihvaća Memorandum o razumijevanju između Vlade SBK i British Councila i pripadajući Aneks 1 (Program EU za mlade državne službenike u BiH). Program EU pomaže BiH pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave. Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je usvojila izvještaje o praćenju provođenja preporuka Odluka za unutrašnju reviziju za IV. Kvartal 2020.godine:
- Izvještaj Revizije transfera za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola SBK.
- Izvještaj Revizije o subvencijama za učešće na sajmovima i izložbama u Ministarstvu privrede.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog istog ministarstva:
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća- opći dio koji se odnosi na sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, službe i urede koje je osnovala Vlada Kantona.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća službi i ureda koje je osnovala Vlada Kantona.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća kantonalnih uprave i upravnih organizacije Srednjobosanskog kantona.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji poslovanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kanton.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji usklađenosti poslovanja Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona.