Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog Kantona

Telefon: 030 511 213 | Fax: 030 511 213 | Adresa: Stanična 43, 72270 Travnik, BiH | Email: ueir@sbk-ksb.gov.ba

16.03.2018 | Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.–2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) ključni je strateško-planski dokument Srednjobosanskog ka...
08.12.2017 Vlada i Skupština Srednjobosanskog kantona su ugostile šefa političkog i ekonomskog odjeljenja Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini gospodi...
17.11.2017 Europska mreža za javnu upravu je u maju 2000. godine pokrenula Zajednički okvir procjene (CAF), kao prvi europski instrument upravljanja kvalitetom, ...
14.11.2017 Mreža kantonalnih praktičara je inicijativa koju je, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), pokrenuo Federalni zavod za programiran...
19.08.2017 Zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave jučer su održali sastanak sa predstavnicima Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa j...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog Kantona u skladu sa odredbama Uredbe o osnivanju („Službene novine SBK/KSB“, broj 13/2015) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji obavlja stručne, upravne i druge poslove kako slijedi:

• izrada metodologije i smjernica kao i sveukupne koordinacije poslova i procesa evropskih integracija iz nadležnosti Vlade SBK, kantonalnih ministarstva i drugih organa kantonalne uprave, osim poslova harmonizacije pravne stečevine;

• izrada informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu evropskih integracija iz nadležnosti kantonalnih organa uprave;

• koordinacija aktivnosti, nadzor i izvještavanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obaveza između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti kantonalnih organa uprave;

• koordinira aktivnosti na pristupanju i pridruživanju Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine a u nadležnosti Kantona;

• daje informacije potrebne za pisanje Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i dokumentima za diskusiju Odbora i pododbora;

• koordinacija programa pomoći Evropske unije iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, pripremanje projekata u saradnji sa nadležnim organima uprave za IPA i druge fondove i donatore;

• praćenje implementacije projekata na prostoru Srednjobosanskog kantona, neposredna saradnja s Kabinetom premijera Kantona i kantonalnim organima;

• informiranje javnosti o politici i aktivnostima Vlade, organiziranje medijskog praćenja rada Vlade SBK, praćenje i razvrstavanje izvještavanja sredstava javnog informiranja o radu Vlade SBK, vođenje i arhiviranje dokumentacije o radu Vlade SBK u vezi sa obavještavanjem javnosti, vođenje evidencije prikupljene iz štampe u kojima se tretira pojedini kantonalni organ ili pojedinac u tom organu, rad na stalnom unapređenju informiranja, predlaganjem mjera i organiziranjem boljeg informiranja iz djelokruga Ureda, savjetovanje Vlade o načinima i oblicima komuniciranja sa javnošću, pripremanje sadržaja za web stranicu Vlade i za druga izdanja (brošure, letci, bilteni, promotivni CD i plakati) te ostalog informativnog i promotivnog materijala, obavljanje promotivnih poslova Ureda (koordiniranje konferencijama za novinare koje priređuje Vlada Kantona, ministri i premijer Kantona, posjete pojedinih članova Vlade Kantona institucijama u Kantonu i izvan Kantona, organiziranje događanja u Kantonu i sl.), rad na stvaranju pozitivnog imidža Kantona, i unutar sredstava javnog informiranja i okruženja u cjelini, ostvarivanje djelotvorne i pravovremene informiranosti zaposlenika (razvoj unutrašnje komunikacije), izrada biltena za unutrašnje potrebe Vlade Kantona i kantonalnih organa, obavljanje kontinuiranog informiranja građana (razvoj vanjske komunikacije – info-pult Vlade Kantona, okrugli stolovi, seminari, komunikacija s građanima, odgovaranja na e-mail, upite građana i sl.) na osnovu vodiča za pristup informacijama i indeksa, registra informacija, izgradnja kontinuiranog sistema komuniciranja s javnošću i drugi povjereni poslovi, organiziranje ispitivanja javnog mnijenja, za potrebe Vlade Kantona, o određenim zahtjevima Vlade Kantona a radi unapređenja rada Vlade Kantona i kantonalnih organa, ostvarivanje svih poslova i zadataka utvrđenih u Strategiji za odnose s javnošću Srednjobosanskog kantona;

• računarskog povezivanja ministarstava i institucija Vlade Kantona, administriranje web stranicom Vlade SBK, održavanje servera, održavanje mreže, davanje mišljenja na nabavke računarske opreme, vođenje baze podataka Ureda, otklanjanje manjih kvarova na softveru i hardveru;

• aktiviranje i uključivanje građana u demokratske društvene procese u Kantonu, kao i iniciranje saradnje s nevladinim sektorom i svim institucijama značajnim za društvo u cjelini, ostvarivanje saradnje sa partnerskim regijama iz EU kao i drugih zemalja;

• izradu potrebne dokumentacije za kvalitetu, pripremanje i predlaganje odluka u vezi sa sistemom upravljanja i drugim odgovarajućim standardima, saradnju i koordinaciju s konzultantskim i certifikacijskim firmama, kontrolu provođenja, održavanja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda, koordinaciju sistema kvaliteta i drugih odgovarajućih standarda u kantonalnim organima;

• obavljanje i drugih poslova i zadataka koje Uredu dodijeli Vlada Kantona, izrada analitičkih. informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) za potrebe Vlade, izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u određenoj oblasti i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata za potrebe Vlade, obavljanje administrativno-tehničkih i drugih poslova, protokolarni poslovi sa evidencijom.