Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna

Telefon: 030 511 213 | Fax: 030 511 213 | Adresa: Stanična 43, 72270 Travnik, BiH | Email: ueir@sbk-ksb.gov.ba

02.10.2019 | U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Srednjobosanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o raz...
20.05.2019   POZIV ZA PRIJEDLOG ZA PARTNERSTVA U TURIZMURok prijave: 01.07.2019. 16: 00h   Poziv na partnerstvo u turizmu  ...
21.12.2018 Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je 08.11.2018. godine inicirao prikupljanje podataka ...
25.05.2018 Vlada Kantona Središnja Bosna je započela realiziranje projekta uvođenja i poboljšanja sustema upravljanja kvalitetom sukladno sa standardom ISO 9001:...
22.03.2018 Na temelju članka 32. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna ("Službene novine KSB br. 5/03 - prečišćeni tekst i br.: 14/03), Vlada Kantona Središnja ...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog Kantona u skladu sa odredbama Uredbe o osnivanju („Službene novine SBK/KSB“, broj 13/2015) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji obavlja stručne, upravne i druge poslove kako slijedi:

• izrada metodologije i smjernica kao i sveukupne koordinacije poslova i procesa evropskih integracija iz nadležnosti Vlade SBK, kantonalnih ministarstva i drugih organa kantonalne uprave, osim poslova harmonizacije pravne stečevine;

• izrada informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu evropskih integracija iz nadležnosti kantonalnih organa uprave;

• koordinacija aktivnosti, nadzor i izvještavanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obaveza između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti kantonalnih organa uprave;

• koordinira aktivnosti na pristupanju i pridruživanju Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine a u nadležnosti Kantona;

• daje informacije potrebne za pisanje Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i dokumentima za diskusiju Odbora i pododbora;

• koordinacija programa pomoći Evropske unije iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, pripremanje projekata u saradnji sa nadležnim organima uprave za IPA i druge fondove i donatore;

• praćenje implementacije projekata na prostoru Srednjobosanskog kantona, neposredna saradnja s Kabinetom premijera Kantona i kantonalnim organima;

• informiranje javnosti o politici i aktivnostima Vlade, organiziranje medijskog praćenja rada Vlade SBK, praćenje i razvrstavanje izvještavanja sredstava javnog informiranja o radu Vlade SBK, vođenje i arhiviranje dokumentacije o radu Vlade SBK u vezi sa obavještavanjem javnosti, vođenje evidencije prikupljene iz štampe u kojima se tretira pojedini kantonalni organ ili pojedinac u tom organu, rad na stalnom unapređenju informiranja, predlaganjem mjera i organiziranjem boljeg informiranja iz djelokruga Ureda, savjetovanje Vlade o načinima i oblicima komuniciranja sa javnošću, pripremanje sadržaja za web stranicu Vlade i za druga izdanja (brošure, letci, bilteni, promotivni CD i plakati) te ostalog informativnog i promotivnog materijala, obavljanje promotivnih poslova Ureda (koordiniranje konferencijama za novinare koje priređuje Vlada Kantona, ministri i premijer Kantona, posjete pojedinih članova Vlade Kantona institucijama u Kantonu i izvan Kantona, organiziranje događanja u Kantonu i sl.), rad na stvaranju pozitivnog imidža Kantona, i unutar sredstava javnog informiranja i okruženja u cjelini, ostvarivanje djelotvorne i pravovremene informiranosti zaposlenika (razvoj unutrašnje komunikacije), izrada biltena za unutrašnje potrebe Vlade Kantona i kantonalnih organa, obavljanje kontinuiranog informiranja građana (razvoj vanjske komunikacije – info-pult Vlade Kantona, okrugli stolovi, seminari, komunikacija s građanima, odgovaranja na e-mail, upite građana i sl.) na osnovu vodiča za pristup informacijama i indeksa, registra informacija, izgradnja kontinuiranog sistema komuniciranja s javnošću i drugi povjereni poslovi, organiziranje ispitivanja javnog mnijenja, za potrebe Vlade Kantona, o određenim zahtjevima Vlade Kantona a radi unapređenja rada Vlade Kantona i kantonalnih organa, ostvarivanje svih poslova i zadataka utvrđenih u Strategiji za odnose s javnošću Srednjobosanskog kantona;

• računarskog povezivanja ministarstava i institucija Vlade Kantona, administriranje web stranicom Vlade SBK, održavanje servera, održavanje mreže, davanje mišljenja na nabavke računarske opreme, vođenje baze podataka Ureda, otklanjanje manjih kvarova na softveru i hardveru;

• aktiviranje i uključivanje građana u demokratske društvene procese u Kantonu, kao i iniciranje saradnje s nevladinim sektorom i svim institucijama značajnim za društvo u cjelini, ostvarivanje saradnje sa partnerskim regijama iz EU kao i drugih zemalja;

• izradu potrebne dokumentacije za kvalitetu, pripremanje i predlaganje odluka u vezi sa sistemom upravljanja i drugim odgovarajućim standardima, saradnju i koordinaciju s konzultantskim i certifikacijskim firmama, kontrolu provođenja, održavanja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda, koordinaciju sistema kvaliteta i drugih odgovarajućih standarda u kantonalnim organima;

• obavljanje i drugih poslova i zadataka koje Uredu dodijeli Vlada Kantona, izrada analitičkih. informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) za potrebe Vlade, izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u određenoj oblasti i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata za potrebe Vlade, obavljanje administrativno-tehničkih i drugih poslova, protokolarni poslovi sa evidencijom.

« Listopad 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

anketa                                                                                                                                             Anketa za korisnike usluga