Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove / Novosti

24 Lipanj
2020

Oglas o postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Jajce IIO G L A S o nastavku postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Jajce II

 Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH“,broj 92/16), a u skladu s članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 2/98, 48/99), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta k.o. Jajce II, Općina Jajce, objavljuje sljedeći:


                                                                                                                                                                                                                                                         O G L A S


o nastavku postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Jajce II
U općini Jajce dana 16.06.2020.godine započet će nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini JAJCE II (Općina Jajce). Podaci o nekretninama u smislu naprijed navedene Uredbe su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama vrši Komisija za izlaganje podataka imenovana od strane Općinskog vijeća Jajce. Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koji polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u izlaganoj katastarskoj općini Jajce II, najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka uputiti poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radnu prostoriju Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama. Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nekretninama, dužni su da se samoinicijativno jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nekretninama. Građani su dužni ponijeti ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj). Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u radnoj prostoriji Komisije za izlaganje podataka koja se nalazi u zgradi Općine Jajce, ul. Nikole Šopa bb

Broj: 01-31-2322/20-2 Jajce,
01.06.2020.godine Komisija za izlaganje podataka

 

Pročitano 2990 puta