Uprava za šumarstvo / Novosti

25 Rujan
2023

Kantonalna uprava za šume SBK objavljuje Obavijest o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer - poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama" utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna sa kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu:

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije Transfer za program "Poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama"

Program utroška sredstava "Transfer - poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama" utvrđenih Budžetom SBK/ KSB sa kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu

Poziv za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih sredstava

U skladu sa članom 52. stav 1. Zakona o šumama („Službene novine SBK“ broj: 5/14, 12/15, 8/16,7/18 i 14/20), upoznajemo javnost sa radom Kantonalne uprave za šumarstvo SBK za period 01.01. do 31.12.2021. godine, stanje šuma na području SBK, obim realizovanih sječa u državnim/privatnim) šumama, obim realizovanih šumsko-uzgojnih radova, obim bespravnih sječa, broj podnesenih prijava protiv izvršioca nezakonitih radnji, poduzetim mjerama na integralnoj zaštiti šuma, broj evidentiranih šumskih požara, opožarenoj površini i pričinjenoj šteti i druge informacije u vezi aktivnosti u šumama SBK.

IZVJEŠTAJ (preuzimanje dokumentacije)

Na osnovu odredbi člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-04.1-8830/2022-29 od 24.11.2022. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme