Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Tel: 030 511 536 | Fax: 030 518 661 | Adresa: Stanična broj 43, Travnik | Email: mzsp@sbk-ksb.gov.ba

22.07.2020 | JAVNI OGLASza prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike   Naziv radnog mjesta:- viši referent – vozač- ...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
16.01.2020 Broj:01/1- 95Bugojno, 17.01.2020.god. Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( "Službene novine Federacije BiH " br.26/16 i 89/18 ), člana 3. i 4. Uredbe...
30.11.2019 JAVNI NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos...
22.03.2019 Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave i djelokrug rada

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na:

razvitak i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti preko mreže zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona, općina, domaćih i stranih, fizičkih i pravnih osoba; sustav financiranja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje zdravstvenog stanja i potreba stanovništva; sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti; promociju u unapređenje ishrane; zdravstvenu zaštitu majki, žena i djece (planiranje obitelji); promociju i unapređenje mentalne i fizičke rehabilitacije, promociju i unapređenje institucije kućnog liječenja i njege u kući; organiziranje i nadzor liječenja oboljelih i ranjenih van Kantona; praćenje stanja opskrbe lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskom opremom te utvrđivanje liste prioriteta za njihovu nabavku; utvrđivanje jedinstvenih doktriniranih svojstava u sprečavanju, suzbijanju, dijagnostici i liječenju ozlijeđenih i oboljelih osoba; pretrage namirnica i vode namijenjenih za ljudsku ishranu, razvitak naučnoistraživačkih djelatnosti u oblasti zdravstva, uspostavu jedinstvenoj informacijskog sustava u oblasti zdravstva; zdravstveni odgoj i unapređenje zdravstvene kulture; organiziranje polaganja stručnih ispita zdravstvenih djelatnika sa srednjom školskom spremom; utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi i rad zdravstvenih ustanova u svim oblicima vlasništva; koordinaciju stručno medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih djelatnika; inspekcijski nadzor u sanitarnoj, zdravstvenoj i farmaceutskoj oblasti, izdavanje sanitarno preventivnih suglasnosti za izgradnju, adaptaciju i uporabu stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, suradnju sa domaćim i stranim humanitarnim organizacijama i donatorima na poboljšanju stanja zdravstva na području Kantona; analizu financijsko-ekonomskog položaja zdravstva, koordinaciju rada s resornim ministarstvima i humanitarnim organizacijama na izgradnji, obnovi i adaptaciji objekata i infrastrukturnih sustava u mreži zdravstvenih ustanova, odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz mjerodavnosti Ministarstva; obavljanje poslova skrbi o djeci bez roditeljskog staranja, djeci ometenoj u fizičkom i psihičkom razvitku, briga o odgojno zanemarenoj i napuštenoj djeci te djeci čiji je razvitak ometen obiteljskim prilikama; skrb o materijalno neosiguranim i nesposobnim osobama, starim i invalidnim osobama;skrb o civilnim žrtvama rata, skrb o obiteljima s djecom, obavljanje revizije rješenja i drugih akata te rješavanje po žalbama u drugom stupnju i oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; osnivanje i rad liječničkih povjerenstava u drugom stupnju za kategorizaciju civilnih žrtava rata, djece ometene u razvoju i utvrđivanje nesposobnosti za rad materijalno neosiguranih osoba;osiguranje i nadzor namjenskog trošenja financijskih sredstava za socijalne potrebe i usluge; usklađivanje i nadzor rada centara za socijalni rad i drugih tijela, institucija i ustanova čiji je djelokrug rada iz oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; vođenje propisanih evidencija iz svoje mjerodavnosti; praćenje, kontrolu i ostvarivanje prava korisnika socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom te aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti; suradnja s uredom za socijalnu i dječju skrb pri resornom federalnom ministarstvu i drugim upravnim federalnim i kantonalnim tijelima; suradnju s humanitarnim organizacijama i donatorima koji žele pomoći poboljšanju stanja socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; analizu stanja i rada socijalnih ustanova na području Kantona i po potrebi, davanje prijedloga i suglasnosti na osnivanje ustanova iz oblasti socijalne i dječje skrbi; obavljanje i drugih upravno stručnih poslova, utvrđenih zakonom koji se odnose na mjerodavnost Kantona u ovoj oblasti; pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih akata iz mjerodavnosti Ministarstva, obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno Zakonu.

Ministarstvo djeluje na područje Kantona i 12 općina KSB /SBK