Ministarstvo finansija/financija Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna obavještaja sve fizičke i prave osobe, budžetske korisnike SBK/KSB i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda SBK/KSB.

 

Od dana 5. 3. 2024. godine sve uplate potrebeno je vršiti na novi depozitni račun broj: 134-113-0360000194 otvoren kod ASA banka D.D. Sarajevo.

 

Federalno ministarstvo finansija/ financija će izvršiti objavu izmjene računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.