Ministarstvo pravosuđa i uprave

Tel: +387 (0)30 518 687 | Fax: +387 (0)30 518 687 | Adresa: Stanična 43, Travnik | Email: sbkminpravde@sbk-ksb.gov.ba

05.06.2019 | Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SREDIŠNJA BOSNA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Broj: 03-34-110/2019 Travnik, 3. 6. 2019. Na temelju članka 23. ...

 

Nadležnosti

Nadležnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti:

  • pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave; notarske službe;
  • poslove upravne inspekcije;
  • poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Sabor Kantona, Vlada Kantona i rukovodioci državne službe sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredbi te obavlja i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona, te druge poslove utvrđene zakonom.