Ministarstvo pravosuđa i uprave / Uputstva za registraciju udruženja/udruga

Upute

 

Obrasci za registraciju:

Obrasci  (preuzmi).

Zahtjev za upis u registar udruženja koje vodi kantonalni organ za upravu

Zahtjev za upis  promjenu u registar udruženja i fondacija

Prijava promjena djelatnosti statuta i članova upravnog tijela

Popis članova Upravnog tijela

Podaci o osnivaču

 Administrativne upute:

 1. Potrebnu dokumentaciju dostavljati u 2 originalna primjerka (obrasce, odluke i statut).

 2. Na zahtjevu obavezno ostaviti kontakt broj osobe ovlaštene za upis u registar.

 3. Broj računa: 338-000-22050030-05

 4. Zahtjev za upis udruge u registar kao i zahtjev za upis promjena u registru (sa potrebnom dokumentacijom) predati na PROTOKOL u prizemlju zgrade Vlade.

 5. Rad sa strankama je svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati.

 

Registriranje udruženja i fondacija

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mjerodavno je za upis udruga u Registar udruga te upis izmjena i dopuna u Registar udruga, kao i za izdavanje izvatka iz Registra udruga.

Upis u Registar udruga obavlja se sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 45/02; u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilniku o načinu vođenja registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija („Službene novine Federacij Bosne i Hercegovine“, broj: 61/02, 8/08 i 71/10).

Udruženja

Zakonom se uređuje osnivanje, registriranje, unutarnje ustrojstvo i prestanak rada udruga, koje se žele registrirati na razini Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Kanton).

Ministarstvo je mjerodavno za upis u Registar udruga te upis izmjena i dopuna u Registar, koje su subjekti upisa dužni pravodobno prijaviti Ministarstvu, na odgovarajućim obrascima, i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Registrirana udruga može djelovati na području Kantona.

Obrasci za upis i upis promjena u Registar udruga

Za upis u Registar obrasci 3., 4. i 5. mogu se preuzeti osobno u Ministarstvu ili sa službene stranice Ministarstva.

Za upis promjena u Registar udruga obrasci 5., 6. i 7. mogu se preuzeti osobno u Ministarstvu ili sa službene stranice Ministarstva.

Kako osnovati udrugu?

Udrugu se osniva osnivačkim aktom, kojim se tri fizičke ili pravne ili više fizičkih ili pravnih osoba, ili u kombinaciji fizičke i pravni osobe dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecati profit.

Fizičke osobe koje osnivaju udrugu mogu biti državljani Bosne i Hercegovine, ili strane osobe koje su stalno nastanjene ili borave dulje od jedne godine na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) sami ili zajedno s građanima Federacije.

Da bi pravne osobe mogle osnovati udrugu, moraju biti registrirane u Bosni i Hercegovini.

Rad udruge ne može biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine niti se udruge mogu uključivati u predizborne kampanje.

U naziv udruge ne mogu se unositi nazivi Bosna i Hercegovina, Federacija, naziv Kantona, grada i općine bez odobrenja mjerodavnog tijela države, Federacije, Kantona, grada iIi općine čiji se naziv unosi.

Da bi se udruga mogla upisati u Registar udruga pri Ministarstvu, osnivačka skupština udruge obvezna je donijeti:

 • - osnivački akt, odnosno odluku o osnivanju udruge;
 • - statut udruge;
 • - odluku o imenovanju osobe ovlaštene/-ih za zastupanje i predstavljanje udruge.

Odluka o osnivanju udruge – osnivački akt sadrži:

 • 1) imena i prezimena te adrese odnosno naziv i sjedište osnivača;
 • 2) naziv i sjedište te adresu udruge;
 • 3) osnovne ciljeve osnivanja udruge;
 • 4) ime i prezime ovlaštene osobe koja će obaviti poslove upisa u Registar udruga;
 • 5) potpise osnivača s jedinstvenim matičnim brojem (ako su osnivači državljani Bosne i Hercegovine).

Odluku o osnivanju udruga, odnosno osnivački akt pored osnivača potpisuje i predsjednik osnivačke skupštine udruge, a odluka sadrži datum i broj protokola, npr.: 01/17.

Statut udruge sadrži:

 • 1) naziv i sjedište udruge:
 • 2) ciljeve i djelatnost udruge;
 • 3) zastupanje i predstavljanje udruge;
 • 4) tijela udruge, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, dužnost ovlaštene osobe da saziva skupštinu;
 • 5) oblik i sadržaj pečata udruge;
 • 6) oblik i sadržaj znaka ako udruga odluči da ima znak;
 • 7) stjecanje imovine i raspolaganje imovinom;
 • 8) način donošenja financijskog izvješća i izvješća o radu;
 • 9) postupak donošenja statuta te izmjena i dopuna statuta, kao i drugih općih akata udruga;
 • 10) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruge;
 • 11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruge;
 • 12) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruge.

Statut potpisuje predsjednik osnivaĉke skupštine udruge, a statut sadrži datum i broj protokola, npr.: 02/17.

Skupština udruge

Skupština udruge najviše je tijelo udruge, te udruga mora imati skupštinu.

Skupština udruge mjerodavna je za:

 • 1) donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta te ostalih akata određenih statutom;
 • 2) davanje suglasnosti na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruge;
 • 3) biranje i opozivanje članova upravnog odbora ili, ako statutom upravni odbor nije predviđen, kao posebno tijelo, za imenovanje i opozivanje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruge;
 • 4) prihvaćanje izvješća koja je pripremio upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje;
 • 5) odlučivanje o udruživanju u saveze te pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i ostalim statusnim promjenama udruge;
 • 6) odlučivanje o svim pitanjima koja nisu u mjerodavnosti drugog tijela.

Upravni odbor udruge

Upravni odbor udruge:

 • 1) priprema sjednice skupštine udruge;
 • 2) priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i ostalih akata koje donosi skupština udruge;
 • 3) provodi politiku, zaključke i ostale odluke koje je donijela skupština udruge;
 • 4) upravlja imovinom udruge;
 • 5) podnosi godišnje izvješće ili periodična izvješća o svom radu skupštini, na prihvaćanje;
 • 6) obavlja druge poslove određene statutom.

Ako udruga nema upravni odbor, navedene poslove obavlja/-ju osoba/-e ovlaštena/-e za zastupanje udruge ili skupština udruge, ovisno o tome kako je predviđeno statutom udruge.

JAVNOST REGISTRA

Udruga stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar udruga pri Ministarstvu. Registar udruga otvoren je za javnost i svaka zainteresirana osoba može, osobno ili poštom, zatražiti presliku bilo kojeg upisa u Registar udruga ili bilo kojeg dokumenta iz spisa, sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11) i Naputka za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 57/01).

Sva rješenja koja donosi Ministarstvo o upisu u Registar i upisu brisanja iz Registra objavljuju se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, o trošku subjekta upisa.

Potrebna dokumentacija

Za registriranje udruge, kao i udruga više razine (saveza) potrebno je Ministarstvu dostaviti, u dva primjerka:

 • Obrazac 3 – zahtjev za upis u Registar udruga;
 • Obrazac 4 – popis osnivača, privitak: ovjerene preslike osobnih iskaznica osnivača (ako je osnivač udruge fizička osoba iz Bosne i Hercegovine); ovjerene preslike putovnice i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini (ako je osnivač udruge strana fizička osoba), te rješenje ili izvadak iz Registra (ako je osnivač udruge pravna osoba);
 • Obrazac 5 – popis članova uiravnog odbora udruge (ako udruga ima upravni odbor, a ako nema, unijeti podatke o osobi koja zastupa i predstavlja udrugu).

Zahtjev za upis predaje se u originalu, a privitci uz zahtjev u originalu ili ovjerenoj preslici koja nije starija od tri mjeseca.

 • - osnivački akt udruge, sukladno odredbama članka 13. Zakona, s potpisima osnivača i potpisom predsjednika osnivačke skupštine udruge;
 • - statut udruge, sukladno odredbama članka 14. Zakona;
 • - odluku osnivačke skupštine udruge o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruge

Naknada za upis

Zahtjev za upis u Registar udruga, kao i upis promjena te brisanje iz Registra udruga podliježe plaćanju naknade sukladno Rješenju o iznosima naknada za upis udruga u Registar udruga („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 4/2010).

 1. Upis u Registar udruga:

I.

 • - Svrha doznake: PRISTOJBA NA RJEŠENJE
 • - Primatelj: RIZNICA KSB-a
 • - Broj računa primatelja: 338-000-22050030-05
 • - Iznos: 100,00 KM
 • - Vrsta prihoda: 722 121
 • - Proračunska organizacija: 1301001
 • - Poziv na broj: 0141000000
 • - Šifra općine: 091

II.

 • - Svrha doznake: NAKNADA ZA OBJAVU U SLUŽBENIM NOVINAMA KSB-a
 • - Primatelj: RIZNICA KSB-a
 • - Broj računa primatelja: 338-000-22050030-05
 • - Iznos: 25,00 KM
 • - Vrsta prihoda: 722 121
 • - Proračunska organizacija: 1301001
 • - Poziv na broj: 0141000000
 • - Šifra općine: 091
 1. Upis promjena u Registar udruga
 • - Svrha doznake: PRISTOJBA NA RJEŠENJE
 • - Primatelj: RIZNICA KSB-a
 • - Broj računa primatelja: 338-000-22050030-05
 • - Iznos: 50,00 KM
 • - Vrsta prihoda: 722 121
 • - Proračunska organizacija: 1301001
 • - Poziv na broj: 0141000000
 • - Šifra općine: 091

 

c) Brisanje iz Registra udruga

I.

 • - Svrha doznake: PRISTOJBA NA RJEŠENJE
 • - Primatelj: RIZNICA KSB-a
 • - Broj računa primatelja: 338-000-22050030-05
 • - Iznos: 50,00 KM
 • - Vrsta prihoda: 722 121
 • - Proračunska organizacija: 1301001
 • - Poziv na broj: 0141000000
 • - Šifra općine: 091

II.

 • - Svrha doznake: NAKNADA ZA OBJAVU U SLUŽBENIM NOVINAMA KSB-a
 • - Primatelj: RIZNICA KSB-a
 • - Broj računa primatelja: 338-000-22050030-05
 • - Iznos: 10,00 KM
 • - Vrsta prihoda: 722 121
 • - Proračunska organizacija: 1301001
 • - Poziv na broj: 0141000000
 • - Šifra općine: 091