JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike

 

Naziv radnog mjesta:
- viši referent – vozač
- 1 (jedan) izvršitelj
- na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
- upravlja motornim vozilom po nalogu neposrednog rukovoditelja;
- preuzima i zadužuje vozilo po zapisniku sa opremom;
- brine se o tehničkoj ispravnosti, higijeni i održavanju kao i vremenu provođenja uputa o servisiranju i održavanju vozila;
- vodi evidenciju o putnim nalozima te iste uredno popunjava na način kako je to regulirano Zakonom o unutarnjem cestovnom prometu;
- prati i vrši registraciju vozila;
- vrši vizuelni pregled vozila, pregled stanja guma, signalnih i svjetlosnih uređaja bitnih za sigurnost vozila u prometu;
- pomaže u poslovima umnožavanja materijala za potrebe Ministarstva,
- obavlja i druge operativno-tehničke poslove po nalogu Ministra i rukovodećeg službenika.
Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne politike i to:

- SSS a) III stupanj: strojarska škola-automehaničar, prometna škola-vozač motornog vozila
b) IV stupanj: strojarski tehničar, prometni tehničar-tehničar drumskog prometa
c) V stupanj: VKV za navedene struke pod a) i b);
- vozački ispit B kategorije;
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja srednje stručne spreme.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- prijava na javni oglas;
- kratka biografija;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu;
- diplomu o završenom obrazovanju;
- dokaz o ranom stažu – uvjerenje poslodavca;
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
- dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpušten iz državne službe, a što se dokazuje: ovjerenom izjavom kandidata koji nisu radili u tijelu državne službe ili su nezaposleni ili uvjerenjem tijela državne službe ako je kandidat bio zaposlen u tijelu državne službe;
- izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radi odnos.

Napomena za sve kandidate: odluku o izboru kandidata po raspisanom javno oglasu donosi ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor koje će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi listu uspješnih kandidata sukladno uvjetima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ te na web stranici Ministarstva.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obvezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Povjerenstvo za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Stanična 43, Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS -NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

MINISTAR
Anto Matić

JAVNI OGLAS - PRIJAVNI OBRAZAC - IZJAVA (preuzimanje dokumentacije)

 

                                                             JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Vlade Kantona Središnja Bosna

 

Oglas

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Broj: 03-34-110/2019
Travnik, 3. 6. 2019.

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj 49/05), ministar pravosuđa i uprave objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

 

1. Viši referent – tehnički tajnik 1 izvršitelj

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti.
Naziv grupe poslova: administrativno tehnički.
Složenost poslova: djelimično složeni.
Status izvršioca: namještenik.
Pozicija radnog mjesta: viši referent.

Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je punoljetan (na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima može i s navršenih 15 godina života),
- Da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- Da ima završen IV. stepen stručne spreme,
- Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini,
- Da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi :
- IV. stepen stručne spreme: upravna škola, gimnazija ili ekonomska škola;
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

 

2. Viši referent za unos nabave, obaveza i blagajne 1 izvršitelj

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: računovodstveno-materijalni.
Složenost poslova: djelimično složeni.
Status izvršioca: namještenik.
Pozicija radnog mjesta: viši referent.

Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je punoljetan (na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima može i s navršenih 15 godina života),
- Da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- Da ima završen IV. stepen stručne spreme,
- Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini,
- Da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi :
- IV. stepen stručne spreme – ekonomska škola;
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS;
- položen stručni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

Rok za podnošenje prijave na Javni oglas je: 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.
Uz prijavu treba podnijeti sljedeće dokumente, odnosno javne isprave:
- uvjerenje o državljanstvu,
- ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,
- uvjerenje o radnom stažu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno u Bosni i Hercegovini,
- izjava da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu,
- ovjerena kopija dokaza o poznavanju rada na računaru.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava, sa dokazima o ispunjavanju uslova, podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave, ul. Stanična 43, Travnik, s naznakom "Za Javni oglas".

Napomena: Izabrani kandidati su u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Namještenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme i podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

M I N I S T A R

Zoran Marković

 

 

 

 

 

 

 

Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila je prijave za konkurs te sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove po objavljenjom konkursu kako slijedi:

Odluka o prijemu lica za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Konačna lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijave EKO udruženja za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018.g. na prostoru SBK

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje 

JAVNI OGLAS

za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS

Shodno članu 8. Zakona o vladinim i ministarskim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F. BiH, broj 12/03), člana 12. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje