Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Broj: 22-30-4226/21-2
Bugojno, 17.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine F BiH", broj 49/05) i saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona broj 01-04.1-4328/2021-11 od 10.6.2021. godine direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

1. Viši referent – vozač: 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Opis poslova: vrši prijevoz ljudi i sredstava za potrebe Zavoda, vrši manje popravke na vozilima Zavoda, obavlja kurirske poslove, upravlja motornim vozilom i obavlja poslove održavanje vozila Zavoda, vodi računa o registraciji vozila i tehničkoj ispravnosti vozila koja su u upotrebi u Zavodu, vodi evidenciju i sačinjava izvještaje o upotrebi motornih vozila, vodi evidenciju o putnim nalozima te ih uredno popunjava, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta po nalogu direktora i pomoćnika direktora.
Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi :
- SSS a) III stupanj: mašinska škola-automehaničar, prometna škola-vozač motornog
vozila;
b) IV stupanj: mašinski tehničar, prometni tehničar-tehničar drumskog prometa,
c) V stupanj : VKV-(za navedene struke),
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS,
- vozački ispit B kategorije.
Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
a)izvod iz matićne knjige rođenih, b) uvjerenje o državljanstvu, c) diploma o završenom obrazovanju, d) dokaz o radnom stažu, e) dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, f) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, g) izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno u Bosni i Hercegovini, i h) izjavu da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Sva priložena dokumenta trebaju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijava, sa dokazima o ispunjavanju uslova, podnosi se isključivo putem pošte preporučeno na adresu: Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, ul Bosanska 46, Bugojno, sa naznakom “Prijava na javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika”
Napomena: Izabrani kandidt je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Namještenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme i podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Direktor
Aziz Ćatić, dipl.ing. građ.