Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove / Novosti

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH“,broj 92/16), a u skladu s članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 2/98, 48/99), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta k.o. Podgrađe, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, objavljuje sljedeći

 

O G L A S
o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za
katastarsku općinu Podgrađe


U općini Gornji Vakuf-Uskoplje dana 22.5.2019.godine započet će izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini PODGRAĐE (Općina Gornji Vakuf-Uskoplje).
Podaci o nekretninama u smislu naprijed navedene Uredbe su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama vrši Komisija za izlaganje podataka imenovana od strane Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koji polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u izlaganoj katastarskoj općini Podgrađe, najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka uputiti poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radnu prostoriju Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nekretninama, dužni su da se samoinicijativno jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nekretninama.

Građani su dužni ponijeti ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj).

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u radnoj prostoriji Komisije za izlaganje podataka koja se nalazi u zgradi Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ul. Vrbaska bb.

 

Broj:06-30-001/19
Gornji Vakuf-Uskoplje, 22.5.2019.godineKomisija za izlaganje podataka

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (“Službene novine FBiH, broj 92/16) Povjerenstvo za izlaganje podataka o nekretninama za k.o.Brnjići i k.o. Zubovići, općina Dobretići imenovano rješenjem Općinskog vijeća broj 01-31-58/18 od 10.08.2018 objavljuje sljedeći

OGLAS
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA

U mjestu Dobretići počet će 07.01.2019. godine izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti), koje se nalaze u katastarskoj općini Brnjići i katastarskoj općini Zubovići. Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama. Obavještavaju se sve osobe koja imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Brnjići i katastarskoj općini Zubovići da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama. Osobe, za koja nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Brnjići i katastarskoj općini Zubovići dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Maloljetne osobe treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 0900 do 1500 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u općini Dobretići. Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

 Broj:05-30-932/18
Dobretići:20.12.2018.

 

Povjerenstvo za izlaganje

 « Maj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31