Četvrtak, 21 Srpanj 2022 - Vlada SBK - KSB

Vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić sastao se 19. jula 2022. godine u Travniku sa premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendo.

Cilj sastanka je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

“Javne pozive koje Fond raspisuje odnose se na zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom te kroz programe održivosti postojećeg nivoa zaposlenih osoba sa invaliditetom i razvojem privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastoji se ukazati na značaj i djelovanje osoba sa invaliditetom u društvu. Dogovoreno je da će se u narednom periodu organizovati javne prezentacije kako bi se privrednim subjektima kao i samim osobama s invaliditetom približio rad ove institucije, a sve u cilju kako bi mogli da ostvare osnovno ljudsko pravo – pravo na rad”, izjavio je v.d. direktor Fonda Riad Kremić.

Na sastanku sa premijerom Lendom, dogovoreno je da će se akcenat staviti i na kontroli naplate posebnog doprinosa u Srednjobosanskom kantonu kako je regulisano članovima 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Sl.novine FBiH”, broj: 09/10).

Premijer Lendo iskazao je svoju podršku radu Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te je dogovoreno i niz aktivnosti koje će Vlada Srednjebosanskog kantona u narednom periodu pokrenuti zajedno sa Fondom.

Objavljeno u Novosti

1. Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 131. sjednice.

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih star-up kompanija“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start- up kompanija“, utvrđenih Budžetom SBK za 2022. godinu. Izmjena u odluci se odnosi na novčani iznos, odnosno u članu 2., stav 4., iznos od 250.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom od 550.000,00 KM.

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede

- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu, utvrđenog Budžetom SBK za 2022. godinu. Izmjena u odluci se odnosi na novčani iznos, odnosno u članu 2., stav 3., iznos od 2.000.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom od 3.170.000,00 KM.

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede

- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu, utvrđenih Budžetom SBK za 2022. godinu. Izmjena u odluci se odnosi na novčani iznos, odnosno u članu 2., stav 4., iznos od 300.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom od 530.000,00 KM.

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu iz sredstava Tekuće reserve, Vlade SBK. Odlukom se izdvajaju sredstva iz tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 5.000,00 KM u korist Ministarstva unutrašnjih poslova. Iznos od 2.500,00 KM izdvojit će se za kupovinu prigodnih darova obiteljima šehida i 2.500,00 KM za nabavku cvjetnih aranžmana poginulim policijskim službenicima.

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku četvero kotača za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za provođenje postupka javne nabavke za potrebe MUP-a SBK, za nabavku četvero kotača, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznos od 25.641,00 KM.

 7. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje april - juni 2022. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period april – juni 2022. godine. U periodu od mjeseca aprila do juna 2022. godine, putem mobilnih, fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 24708 prekršaja, što je za 720, odnosno 3% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na isti period 2021. godine. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. aprila 2022. godine do 30. juna 2022. godine iznosi ukupno 381.256,84 KM, evidentirano je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.

8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa pozicije „Poticaji u poljoprivredi za 2022. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK/KSB za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva.

 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona - namjenska sredstva.

10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima utroška sredstava za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- Odluka o usvajanju Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima utroška budžetskih sredstava za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete budžetska sredstva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona.

11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od koncesionarskih naknada za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- Odluka o usvajanju Programa i kriterij utroška sredstava ostvarenih od koncesionih naknada za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona - namjenska sredstva.

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za sufinanciranje upravnih organizacija“ – Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- sufinanciranje upravnih organizacija – Zavoda za javno zdravstvo SBK“, sredstva na ovoj poziciji su planirana u iznosu od 400.000,00 KM za sufinaciranje Zavoda. Odlukom se odobrava mjesečna isplata u iznosu od 33.333,33 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Objavljeno u Sjednice 2022

 

pristup informacijama

Search