Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove / Novosti

24 Lipanj
2020

O G L A S O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKANa temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH 4/93 i 13/94"), te članka 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ("Službene novine F BiH, broj 92/16), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH
(Službene novine F BiH br. 2/98, 48/99), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Voljice, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, objavljuje sljedeći:

                                                                                                                                                                       O G L A S
                                                                                                                     O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I
                                                                                                         KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU VOLJICE
 
Dana 15.06.2020 godine, u mjestu Voljice, općina Gornji Vakuf - Uskoplje, započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebne dijelovi zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj općini Voljice, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.
Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme pristupe u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave (dokumenta) koje će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.
Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Voljice, dužne su da se same jave Povjerenstvu, i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.
Građani su dužni ponijeti : osobnu iskaznicu,zastupnici maloljetnih lica dužni su ponijeti Izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana (rodni list), a predstavnik pravne osobe dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem. (ID broj)
 
Izlaganje na javni uvid podataka vršiti će se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 h u radnoj  prostoriji Povjerenstva za izlaganje podataka smještenoj u sklopu objekta Pošte, a koja se nalazi u neposrednoj blizini područne Osnovne škole "Voljice" u Voljicu.

Izlaganje će se odvijati u terminima: 09:00 do 11:30; 12:30 do 15 h.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, povlačit će zakonske posljedice.
Broj:06-26.3-1122/20
Gornji Vakuf-Uskoplje, 28.05.2020. godine

Povjerenstvo za izlaganje podataka

Pročitano 2531 puta