Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog Kantona

Telefon: 030 511 213 | Fax: 030 511 213 | Adresa: Stanična 43, 72270 Travnik, BiH | Email: ueir@sbk-ksb.gov.ba

13.02.2020 | Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020. godine, Vlada SBK je na današnjoj sjednici donijela Odluku o pristupa...
30.01.2020 U okviru četvrte tačke Dnevnog reda sa X. Sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona koja je održana danas, 30. januara 2020. godine, Skupština SBK j...
20.12.2019 Vlada SBK je usvojila Izvještaj o prvom nadzornom auditu prema zahtjevu standardu ISO 9001:2015.Radi održavanja statusa važećeg certifikata prema među...
22.11.2019 Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja SBK/KSB 2016.-2020. godina za 2018. godinu pripremljeno je prema Programu rada Ureda za 2...
18.11.2019 Sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona dr. sc. Muhamed So...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog Kantona u skladu sa odredbama Uredbe o osnivanju („Službene novine SBK/KSB“, broj 13/2015) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji obavlja stručne, upravne i druge poslove kako slijedi:

• izrada metodologije i smjernica kao i sveukupne koordinacije poslova i procesa evropskih integracija iz nadležnosti Vlade SBK, kantonalnih ministarstva i drugih organa kantonalne uprave, osim poslova harmonizacije pravne stečevine;

• izrada informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu evropskih integracija iz nadležnosti kantonalnih organa uprave;

• koordinacija aktivnosti, nadzor i izvještavanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obaveza između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti kantonalnih organa uprave;

• koordinira aktivnosti na pristupanju i pridruživanju Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine a u nadležnosti Kantona;

• daje informacije potrebne za pisanje Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i dokumentima za diskusiju Odbora i pododbora;

• koordinacija programa pomoći Evropske unije iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, pripremanje projekata u saradnji sa nadležnim organima uprave za IPA i druge fondove i donatore;

• praćenje implementacije projekata na prostoru Srednjobosanskog kantona, neposredna saradnja s Kabinetom premijera Kantona i kantonalnim organima;

• informiranje javnosti o politici i aktivnostima Vlade, organiziranje medijskog praćenja rada Vlade SBK, praćenje i razvrstavanje izvještavanja sredstava javnog informiranja o radu Vlade SBK, vođenje i arhiviranje dokumentacije o radu Vlade SBK u vezi sa obavještavanjem javnosti, vođenje evidencije prikupljene iz štampe u kojima se tretira pojedini kantonalni organ ili pojedinac u tom organu, rad na stalnom unapređenju informiranja, predlaganjem mjera i organiziranjem boljeg informiranja iz djelokruga Ureda, savjetovanje Vlade o načinima i oblicima komuniciranja sa javnošću, pripremanje sadržaja za web stranicu Vlade i za druga izdanja (brošure, letci, bilteni, promotivni CD i plakati) te ostalog informativnog i promotivnog materijala, obavljanje promotivnih poslova Ureda (koordiniranje konferencijama za novinare koje priređuje Vlada Kantona, ministri i premijer Kantona, posjete pojedinih članova Vlade Kantona institucijama u Kantonu i izvan Kantona, organiziranje događanja u Kantonu i sl.), rad na stvaranju pozitivnog imidža Kantona, i unutar sredstava javnog informiranja i okruženja u cjelini, ostvarivanje djelotvorne i pravovremene informiranosti zaposlenika (razvoj unutrašnje komunikacije), izrada biltena za unutrašnje potrebe Vlade Kantona i kantonalnih organa, obavljanje kontinuiranog informiranja građana (razvoj vanjske komunikacije – info-pult Vlade Kantona, okrugli stolovi, seminari, komunikacija s građanima, odgovaranja na e-mail, upite građana i sl.) na osnovu vodiča za pristup informacijama i indeksa, registra informacija, izgradnja kontinuiranog sistema komuniciranja s javnošću i drugi povjereni poslovi, organiziranje ispitivanja javnog mnijenja, za potrebe Vlade Kantona, o određenim zahtjevima Vlade Kantona a radi unapređenja rada Vlade Kantona i kantonalnih organa, ostvarivanje svih poslova i zadataka utvrđenih u Strategiji za odnose s javnošću Srednjobosanskog kantona;

• računarskog povezivanja ministarstava i institucija Vlade Kantona, administriranje web stranicom Vlade SBK, održavanje servera, održavanje mreže, davanje mišljenja na nabavke računarske opreme, vođenje baze podataka Ureda, otklanjanje manjih kvarova na softveru i hardveru;

• aktiviranje i uključivanje građana u demokratske društvene procese u Kantonu, kao i iniciranje saradnje s nevladinim sektorom i svim institucijama značajnim za društvo u cjelini, ostvarivanje saradnje sa partnerskim regijama iz EU kao i drugih zemalja;

• izradu potrebne dokumentacije za kvalitetu, pripremanje i predlaganje odluka u vezi sa sistemom upravljanja i drugim odgovarajućim standardima, saradnju i koordinaciju s konzultantskim i certifikacijskim firmama, kontrolu provođenja, održavanja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda, koordinaciju sistema kvaliteta i drugih odgovarajućih standarda u kantonalnim organima;

• obavljanje i drugih poslova i zadataka koje Uredu dodijeli Vlada Kantona, izrada analitičkih. informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) za potrebe Vlade, izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u određenoj oblasti i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata za potrebe Vlade, obavljanje administrativno-tehničkih i drugih poslova, protokolarni poslovi sa evidencijom.

 

 

« Maj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

anketa                                                                                                                                             Anketa za korisnike usluga