Sjednice 2023

27 April
2023

Saopštenje sa 166. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 165. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglanost na Mišljenje na Nacrt Zakona o jedinstevnih načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom. Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobe sa indvaliditetom može poslužiti kao dobar temelj za izradu Prijedloga Zakona. Navedeni Zakon će predstavljati poseban Zakon koji će isključivo regulisati pravni položaj osoba sa invalidtetom čiji je pravni položaj u ranijem periodu regulisan Zakonom o osnovama socijalne skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o porodici s djecom. Nacrt Zakona će se uputiti u dalju proceduru kako bi se Skupština mogla očitovati u roku od 90 dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za policijske službenike u MUP-u. Primjena Kolektivnog ugovora iz Sporazuma produžava se na period od dvije godine, odnosno do 1. maja 2025. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu, za sufinansiranje troškova učešća na Međunarodnom sajmu turzima i ekologije „LIST“ 2023. koji će se održat u terminu od 4. do 5. maja 2023. godine u Lukavcu. Odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac izvršenje doniranih u iznosu od 4.000,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik izvršenje doniranih u iznosu od u iznosu od 1.760,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava osnovnim glazbenim školama u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Osnovnoj muzičkoj školi Novi Travnik za nabavku kotla za grijanje.
- Odluka o izdvajanju sredstava za školska natjecanja u iznosu od 50.000,00 KM, sredstva će se izdvojiti sa odgovarajućeg ekonomskog koda unutar Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Odlukom se izdvajanju sredstava za školska natjecanja u iznosu od 50.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Ministarstva finansija o zaključku Vlade Federacije BiH u vezi sa primjenom Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli. Zadužuju se svi korisnici Budžeta SBK za imenovanje koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK) i za provođenje svih aktivnosti potrebnih za implementaciju zakonskih i podzakonskih propisa u okviru financijskog upravljanja i kontrole.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za podršku u radu Turističke zajednice SBK u iznosu od 40.000,00 KM, sredstva će se izdvojiti sa odgovarajućeg ekonomskog koda unutar Ministarstva privrede.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Odluku o o izdvajanju sredstava za adaptaciju zgrade PS Vitez u iznosu od 51.421,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „GENERAL ENGINEERING“ d.o.o. Sarajevo.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za nabavku opreme Jedinici za specijalističku podršku u procijenjenoj vrijednosti od 49.572,60 KM bez PDV-a.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Mehurići“ Mehurići izvršenje doniranih sredstava u iznosu od 300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu u iznosu od 55.950,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava za pozicije " Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ u iznosu od 27.256,71 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Mostarski sajam“ d.o.o. Mostar za sufinansiranje troškova učešća privrednih društava za područja Srednjobosanskog kantona na 24. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „FRANKSTAHL“ d.o.o. Vitez za sufinansiranje troškova učešća na 65. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća Beograd.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 26.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, donijela Odluku o izdvajanju sredstva iz Budžeta SBK za 2023. godina u ukupnom iznosu od u iznosu od 250.000,00 KM JU zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskog kantona za sufinansiranje specijalizacije medicinskog kadra, kako slijedi:
- JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Bolnici Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM;
- Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila izdvaja se iznos od 20.000,00 KM;
- JU Općoj bolnici Jajce izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Općoj bolnici Bugojno izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Novi Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Vitez izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Fojnica izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Kreševo izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Kiseljak izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Busovača izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Bugojno izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Donji Vakuf izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Domu zdravlja Jajce izdvaja se iznos od 15.000,00 KM.

pogledano 1721 puta

Novosti

17.05.2024 Danas je u sali Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar Sedžad Milanović održao sas...
16.05.2024 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava...
16.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „DANI d.o.o Nova Bila” (...
15.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „TR AUTO OTPAD ŽELJO” (p...
15.05.2024 Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog pa...
« Maj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31