Sjednice 2023

20 April
2023

Saopštenje sa 165. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 164. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o prihvaćanju nepokretne imovine/nekretnine – zgrade Šumarija Busovača u vlasništvu Društva, bez naknade, i dala saglasnost da se prenese vlasništvo na nekretninama na Srednjobosanski kanton. Ova odluka dostaviti će se Skupštini SBK na davanje saglasnosti.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2023. godinu u vrijednosti od 1.417.816,95 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od koncesionarskih naknada za 2023. godinu u vrijednosti od 545.203,57 KM.
- Odluka o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za epizootiološko područje SBK za 2023. godinu u vrijednosti od 407.923,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava prikupljenih od veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite za epizootiološko područje SBK za 2023. godinu u vrijednosti od 117.919,80 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2022/23 godinu u ukupnom iznosu od 136.203,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 62.250,00 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 40.338,00 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 16.185,00 KM;
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 14.691,00 KM;
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“, izdvaja se iznos od 2.739,00 KM;

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za pomoć vjerskim zajednicama u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Islamska zajednica izdvaja se iznos od 65.800,00 KM;
- Katolička crkva - župe i samostani RKT u SBK izdvaja se iznos od 60.200,00 KM;
- Pravoslavna crkva izdvaja se iznos od 14.000,00 KM;
- Odluka o izdvajanju sredstava za školska natjecanja u ukupnom iznosu od 62.190,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu, u iznosu od 8.000,00 KM za sufinansiranje troškova Otvorenog državnog prvenstva frizera i kozmetičara Bosne i Hercegovine koje će se održati 25. maja 2023. godine u općini Vitez. Sredstva će se doznačiti Savezu frizera u Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeć odluke:
- Odluku o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Berta Kučera“ Jajce izvršenje doniranih sredstava u iznosu od 49.811,00 KM.
- Odluka o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Gračanica“ Bugojno izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 4.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik izvršenje doniranih sredstava Općine Novi Travnik, u iznosu od 2.500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Travnik“ Travnik izvršenje doniranih sredstava Općine Travnik, u iznosu od 1.550,00 KM.
- Odluka o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Vitovlje“ Vitovlje izvršenje doniranih sredstava Općine Travnik, u iznosu od 750,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja u PS Kreševo i PS Donji Vakuf u ukupnom iznosu od 174.037,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „INTER-COM“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku MS Offisa u iznosu od 1.404,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu idejnog i glavnog projekta za CIPS prostorije u PS Busovača u iznosu od 6.903,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „CONSILIUM“ d.o.o. Kakanj.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije na zgradi PS Travnik u iznosu od 64.350,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ŽALUZINE STYLE“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (iz vlastitih prihoda) u ukupnom iznosu od 2.142,17 KM. Sredstva će se doznačiti kako slijedi: poduzeću „COIN SECURITY“ Vitez izdvaja se iznos od 1.404,00 KM, poduzeću „DIGITAL LINE“ Sarajevo izdvaja se iznos od 438,17 KM i poduzeću „XT COMPUTERS“ Busovača izdvaja se iznos od 300,00 KM;
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu špala u zgradi MUP-a, u iznosu od 6.715,80 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću PGUD „FARA“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
1. Srednja glazbena škola „Jakova Gotovca“ Novi Travnik, Predmet: Izrada idejnog projekta za nastavak gradnje školske zgrade; Procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,21 KM bez PDV-a;
2. OŠ „Drvetine“ Bugojno, Predmet: Usluge prijevoza učenika;
Procijenjena vrijednost nabavke: 3.990,00 KM bez PDV-a;
3. JU „Druga osnovna škola“ Bugojno, Predmet: Nabavka opreme za tehničku kulturu i informatiku; Procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,21 KM bez PDV-a;
4. OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, Predmet: Usluge prijevoza učenika;
Procijenjena vrijednost nabavke: 2.137,00 KM bez PDV-a;
5. OŠ „Travnik“ Travnik, Predmet: Nabavka tonera za potrebe škole u 2023. godini;
Procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a;
6. OŠ „Kaćuni“ Kaćuni, Predmet: Izdaci za vodu i kanalizaciju; Procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a; Predmet: Ostale komunalne usluge; Procijenjena vrijednost nabavke: 5.100,00 KM bez PDV-a; Predmet: Izdaci za telefon, telefaks i teleks; Procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 KM bez PDV-a; Predmet: Izdaci za Internet; Procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a;
7. SŠ „Travnik“ Nova Bila, Predmet: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje- limarski radovi; Procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a; Predmet: Usluge isporuke električne energije; Procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a; Predmet: Komunalne usluge; Procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 KM bez PDV-a;

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o aktivnostima na razvoju distributivne plinske mreže za Lašvansku regiju (općine Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača).
Vlada SBK iskazuje interes i opredijeljenost za nastavak aktivnosti plinofikacije Lašvanske regije na način da svaka općina, u okviru pozitivnih zakonskih propisa o komunalnim djelatnostima, realizira aktivnosti izgradnje distributivnog sistema i distribuciju plina preko općinskog komunalnog poduzeća ili drugog privrednog subjekata.
Vlada SBK se obavezuje na sve vidove podrške, koja će se ogledati u administrativnoj podršci, osiguranju dokumentacione osnove (strategije i studije), kao i finansijsku podršku kroz resorna ministarstva u vidu posebnih kodova za transfere općinama za izradu projektne dokumentacije i izgradnju distributivne plinske mreže na području općina.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Godišnjeg programa razvoja male privrede SBK za 2023. godinu, kojom se član 5., stav (1) mijenja i glasi:
„(1) Financijska sredstva iz člana 3., tačke f) ovog Programa, prioritetno će se rasporediti za sufinansiranje troškova samozapošljavanja fizičkih lica, koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje i koja su u procesu registracije obrta, za period od 12 (dvanaest) mjeseci u mjesečnom iznosu od 600,00 KM i za refundaciju dijela troškova za pokretanje obrta u mjesečnom iznosu od 50,00 KM, dok će ostatak sredstava biti raspoređen za postojeće obrte u skladu sa stavcima (2), (3) i (4) ovog člana.“
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstva sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžetu SBK za 2023. godinu u iznosu od 11.466,00 KM za sufinansiranje troškova učešća šest privrednih društava sa područja SBK na Međunarodnom industrijskom sajmu, sajmu građevinarstva, mašina i metalne industrije „SARAJEVO INDUSTRY FAIR-SIF“. Sredstva će se doznačiti Obrtničkoj djelatnosti „PROFI TEAM“, Sarajevo.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca“ Budžeta SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 146.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“ Budžeta SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 141.250,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu privrede za sklapanje Aneks 1. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno, zaključen sa poduzećem „KVATRO“ d.o.o. Bugojno. Ovim Aneksom vrši se promjena koordinata istražnog i eksploatacijskog prostora, te dodaju uslovi MZ Poriče koji su definirani i usuglašeni Savjetom mjesne zajednice Poriče od 10. 4. 2023. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša SBK u iznosu od 3.600,00 KM. Sredstva će se doznačiti Medžlisu islamske zajednice Bugojno.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 23.300,00 KM
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM

pogledano 1409 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31