Sjednice Vlade SBK/KSB

20 Novembar
2020

Saopštenje sa 61. sjednice Vlade SBK - 2020.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 60. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt programa javnih investicija SBK za period 2021. - 2023. g. Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Kantonu i u Federaciji zatim donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja. Važno je istaknuti da samo oni projekti koji su uvršteni u program javnih investicija mogu se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.
Programom javnih investicija stvaraju se pretpostavke za postupno uvođenje srednjoročnog finansijskog planiranja investicija u skladu s strateškim razvojnim dokumentima i srednjoročnim planovima institucija. Program javnih investicija institucija SBK (PJI) se priprema kao podrška Vladi Kantona i institucijama Kantona za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dostatna za višegodišnje finansiranje projekata.

 

Na prijedlog istog ministarstva, donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranja SBK za 2020. godinu.
- Odluka o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2021. godinu. Finansiranje Službe obavljat će se na temelju očekivane uplate sredstava od uplata doprinosa za socijalnu zaštitu (doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na plaće i iz plaća, i drugih prihoda iz ove grupe), neporeznih prihoda, tekućih transfera za potporu zapošljavanju, tekućih transfera za potporu redovitim zadaćama Službe, kao i iz drugih izvora.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2020. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela SBK i osnovnih i srednjih škola kantona. Sredstva u iznosu od 89.000,00 KM preraspoređuju se i dodjeljuju osnovnim i srednjim školama kantona, kako slijedi:
o OŠ „Brestovsko“ Brestovsko – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (rekonstrukcija krova), iznos od 7.000,00 KM,
o OŠ „13 Rujan“ PŠ Mile, Jajce – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (rekonstrukcija i obnova škole), iznos od 7.000,00 KM,
o OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići Fojnica – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (rekonstrukcija mokrih čvorova), iznos od 7.000,00 KM,
o OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (ugradnja stolarije na školi), iznos od 6.000,00 KM,
o OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (izgradnja teniskog terena), iznos od 3.000,00 KM,
o OŠ „Kalibunar“ Travnik – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (rekonstrukcija i popravak toplovodne instalacije), iznos od 20.000,00 KM,
o OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (nabavka peći na pelet i rekonstrukcija toplovodne instalacije), iznos od 14.000,00 KM,
o OŠ „Busovača“ Busovača – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (nabavka peći na pelet i rekonstrukcija toplovodne instalacije) iznos od 6.000,00 KM,
o SŠ „Vitez“ Vitez – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (nabavka školskog namještaja) iznos od 6.000,00 KM,
o SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak – rekonstrukcija i investicijsko održavanje (zamjena toplovodne instalacije i radijatora) iznos od 5.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za isplatu po Sporazumu Ministarstva finansija SBK i Direkcije za ceste SBK. U skladu sa potpisanim Sporazumom i odlukom Vlade SBK izdvajaju se sredstva koja su obračunata po ispostavljenim situacijama na račun Kantonalne direkcije za ceste SBK u iznosu od 569.792,61 KM za plaćanje izvođačima radova.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020.g., odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, JP BH Telecom-a u iznosu od 4.000,00 KM Osnovnoj školi „Jajce“ Kruščica, za nabavku opreme.
- Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta SBK na dan 31. 12. 2020.godine, odlukom se zadužuju budžetski korisnici da obave redovno popisivanje sredstava i izvora sredstava, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i izvora na dan 31.12.2020.g.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog istog ministarstva:
- Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 01. 01. do 30. 09. 2020.g.
- Konsolidirani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 01. 01. do 30. 09. 2020.g.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registrovanim kod nadležnih općinskih organa za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec april sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19”. Vlada SBK je donijela odluku o izdvajanju sredstava fizičkim licima registrovanim kod nadležnih općinskih organa koja su imala pad od 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu aprilu 2020. godine u odnosu na mjesec april 2019. godine u iznosu od 405,00 KM po zaposlenom za subvencioniranje dijela najniže neto plate za mjesec april 2020. godine. Izdvojena sredstva iz ove odluke isplatit će se iz s pozicije “ Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” Budžeta SBK za 2020. godinu. Ukupan broj fizičkih lica registrovanim kod nadležnih općinskih organa kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 30. Ukupan broj zaposlenih u fizičkim licima registrovanim kod nadležnih općinskih organa kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 48. Ukupan iznos finansijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi: 19.440,00 KM. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede SBK.
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i Odluke o izmjeni navedene odluke sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za podršku razvoju poduzetničkih zona” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona.

Donesena je i Odluka o prihvatanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa I. ciklusa studija Softver inženjering na Fakultetu informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez. Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije, imenovane Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 357,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime Admira (Redže) Šehović, Vukeljići bb, općina Fojnica.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Ekrem (Bege) Hadžić, Nova Travnička bb, općina Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 600,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Izet (Jusufa) Ramić, Čosići bb, Karaula, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa. Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 1.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Ahmet (Jahija) Kadrić, Zagrađe bb, općina Travnik.

Donesene je i Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. Faza (konačna situacija), odlukom se izdvaja iznos od 43.478,37 KM za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza, sredstva će se doznačiti firmi „SIGMA“ d.o.o. Zenica, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec novembar i decembar (XI i XII mjesec) 2020. godine.
- Odluka o davanju saglasnosti za javnu nabavku usluge obuke učenika SSŠ „Bugojno“ Bugojno, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 11.550,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:
1. „Mješovita srednja škola“ Bugojno, nabavka školskih stolova i stolica za kabinet geografije - procijenjena vrijednost 3.475,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.
2. „Srednja strukovna škola“ Fojnica u Kiseljaku, nabavka opreme za potrebe škole-procijenjena vrijednost 2.800,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.
3. SŠ „Travnik“ Nova Bila, Bojanje unutrašnjih zidova škole-procijenjena vrijednost 7.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz kapitalnih izdataka za osnovne i srednje škole i preraspodijeljena za tekuće održavanje.
4. OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf- Uskoplje, nabavka opreme za kabinet informatike- procijenjena vrijednost 6.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz donacije poduzeća „BH Telecom-a.
5. OŠ „Kalibunar“ Travnik, nabavka računarske i informatičke opreme- procijenjena vrijednost 4.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz donacije poduzeća „BH Telecom-a.
6. OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik, nabavka računarske opreme-procijenjena vrijednost 6.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz donacije poduzeća „BH Telecom-a.
7. OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik, nabavka školskog namještaja- procijenjena vrijednost 3.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabave za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:
1. SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, nabavka računarske opreme (laptopa), projektora i školskog namještaja- procijenjena vrijednost 12.489,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana budžetom škole – općih i vlastitih prihoda i nalaze se na ek.kodu 8213-Nabavka opreme.
2. OŠ KŠC „Petar Barbarić“ Travnik, Usluge printanja i izrade školskog godišnjaka-procijenjena vrijednost 7.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana budžetom škole i nalaze se na ek.kodu 6139-Ugovorene usluge.
3. „Mješovita srednja škola“ Travnik, Nabavka informatičke opreme-procijenjena vrijednost 8.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz donacije „BH Telecom-a“ i nalaze se na ekonomskom kodu škole 8213-Nabavka opreme.
4. OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, Izmjena parketa u dvije učionice- procijenjena vrijednost 3.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz donacije i nalaze se na ek.kodu škole 8216-Rekonstrukcija i investicijsko održavanje.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Uredu za javne nabave za potrebe korisnika Budžeta SBK za nabavu opreme i uredskog namještaja primjenom postupaka direktnih sporazuma u skladu sa srodnosti predmeta nabavke, s tim da ukupna vrijednost nabavke ne prelazi iznos od 3.250,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za branioce za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 3 i LOT 4 za 2020. godinu.
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za branioce za pokretanje postupka javne nabavke ortopedskih pomagala za 2021. godinu za ratne vojne invalide koji u skladu sa propisima SBK imaju pravo na ortopedsko pomagalo. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 511.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost na dopunu Plana nabavki roba, usluga i radova u 2020. godini Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Saglasnost za upošljavanje rukovodećeg državnog službenika na upražnjeno radno mjesto – Direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o stanju prihoda i rashoda u Budžetu SBK za period 1.1. – 31.10.2020.godine. Analizirajući prihode Budžeta za iskazani period, isti pokazuju trend pada u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od 21.78 mil. u odnosu na isti period 2019. godine.
Primljena je k znanju i Informacija o novim projektima za digitalizaciju procesa javne uprave Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu i Informacija o zaključku Vlade FBiH u vezi pogoršanja epidemiološke situacije na području Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica za sufinansiranje projekata „Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu“, odlukom se raspodjela sredstava za sufinansiranje projekta koji se realizuje sa USAID WHAM projektom za privredna društva: „A&F“ d.o.o. Jajce, „Nobil“ d.o.o. Nova Bila, „Saraj Komerc“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, „MK-CNC“ d.o.o. Travnik, „ATT“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje i „VMT“ d.o.o. Donji Vakuf u iznosu od 16.768,00 KM. Sredstva su namijenjena za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih lica te edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: „Izrada projektnog zadatka za izradu elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina: Donji Vakuf i Novi Travnik“,
sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „GEODATA“ d.o.o. Jajce u iznosu od 6.996,60 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: “Izrada projektnog zadatka za izradu Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodo zahvata „Mlinarice“ – Vlasinje, općina Jajce“
izabranom ponuđaču „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo od u iznosu od 4.797,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: „Izrada projektnog zadatka za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije na području općina: Donji Vakuf i Gornji Vakuf/ Uskoplje“ izabranom ponuđaču „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo od iznos od 6.903,00 KM

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za obuku struktura zaštite i spašavanja – obuka ronioca. Odlukom se izdvaja iznos od 5.400,00 KM, a sredstva će se uplatiti „Instruktor-Delfin Pro“ Igor Gajić s.p. Banja Luka.

Vlada SBK, kao suosnivač UKC Sarajevo i KSB Mostar, obraća se menadžmentu sa zahtjevom da se bolnicama Srednjobosanskog kantona ustupi određeni broj respiratora za liječenje COVID-19 pozitivnih pacijenata. Prijedlog Vlade SBK je da na revers ustupi 5 respiratora Bolnici Travnik i 5 respiratora Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila, do završetka epidemije.

Vlada SBK preporučuje načelnicima općina da zbog pogoršane epidemiološke situacije i nedovoljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, osiguraju kontejnere za potrebe podjele kućne terapije za pozitivne osobe i osobe u izolaciji. Kontejnere osigurati za one zdravstvene ustanove koje iskažu potrebu za istim.

 

pogledano 1853 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31