Novosti / Obavještenja

01 Oktobar
2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03, i 65/13), i Posebnih uslova za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Srednjobosanskog kantona, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI KONKURS
Za imenovanje člana upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Busovača – jedan predstavnik Ministarstva –

 

Izjava za članove UV bolnica
Obrazac za pitanja o sukobu interesa
Prijavni obrazac za člana UV DZ Busovača

27 Septembar
2020

Svake godine se 27. septembra pod okriljem Svjetske turističke organizacije diljem svijeta obilježava Svjetski dan turizma. Cilj obilježavanja Svjetskog dana turizma je podizanje svijesti međunarodne zajednice o značaju turizma i njegovoj društvenoj, kulturnoj, političkoj i ekonomskoj vrijednosti.
Svjetska turistička organizacija proglasila je 2020. ”Godinom turizma i ruralnog razvoja“, što je asocijacija na domaće, prirodno, blisko, toplo i iskreno. ”Turizam i ruralni razvoj” su relevantniji nego ikad pogotovo u vrijeme kada se globalni turizam susreće s pandemijom koronavirusa. Sektor turizma u Srednjobosanskom kantonu pretrpio velike štete koje su vidljive u padu poslovanja preko 80% u odnosu na isti period prošle godine.

Saopštenje sa 55. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 54. sjednice.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o prenamjeni sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu
-saglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
-saglasnost za nabavku mobilnih printera
-saglasnost za nabavku računara i laptopa

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači
-odluka o Izmjeni odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama - poticaji vodoprivredi
-odluka o Izmjeni odluke o usvajanju Plana javne nabave za projekte koji će se financirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i općih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada - poticaji vodoprivredi

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama KSB/SBK u 2020. godini
-odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu (Renoviranje MSŠ Bugojno).
-odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu za općinu Jajce- Projekt izgradnje Centra za mlade, MZ Divičani
-odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu za JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez - Projekt uređenja prostorija društvenog doma u Gačicama
-odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu za MIZ Bugojno- Projekt izgradnje krova imamske kuće, MIZ Bugojno

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskom kantonu za 2020. godinu
-saglasnost za prijem na stručno osposobljavanje osobe bez zasnivanja radnog odnosa
-odluka o financiranju iz primljenog tekućeg transfera za potporu Proračunima iz kreditnih sredstava MMF-a (RFI aranžman)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluke o dopunu Odluke o prijemu za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2020.godinu
-saglasnost školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu
a) MSEUŠ „Travnik i drugi
b) SŠ „Nikola Šop“ i drugi
-saglasnost školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu
a) MSŠ „Travnik“ i drugi
b) SŠ“Nikola Šop“ i drugi
-saglasnost na Rješenje o imenovanju Ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita u 2020. godini.
-saglasnost na Ugovor o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita.
-odluka prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa Sigurnost i kriminalistika na Pravnom fakultetu Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez
-odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa drugog ciklusa Forenzične znanosti (u pravno sigurnosnoj oblasti i oblasti informacionih znanosti) na Pravnom fakultetu Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o izdvajanju sredstava za izgradnji zgrade PS Donji Vakuf
-odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izgradnji zgrade
-odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo ( I. faza, IV. privremena situacija)
-saglasnost za saniranje induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar
-suglasnost na umirovljenje policijskih službenika

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila,
-odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja Drage Bikića

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o visini i isplati naknade za rad članovima radne grupe za izradu Nacrta zakona o kantonalnim administrativnim taksama
-odluka o visini i isplati naknade za rad članovima interresornog tima za izradu Nacrta zakona o Kantonalnom uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Srednjobosanskom kantonu
-saglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
-saglasnost za prijem sudskih pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Kiseljaku
-saglasnost za prijem zaposlenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku ( dva izvršitelja)
-razmatrala zahtjev Odbora državne službe za žalbe za planiranje sredstava u budžetu Kantona za materijalnu potporu te će se očitovati naknadno
-utvrđivanje politika državne službe
-nije dala saglasnost na zahtjev za osiguranje sredstava za polaganje pravosudnog ispita

 

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Kantona Središnja Bosna
-odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
-odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
-saglasnost za isplatu naknade po ugovoru za obavljanje privremenih i povremenih poslova u postupku revizije osobne i porodične invalidnine (za mjesec august).

 

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:
-odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara
Tim za sprečavanje korupcije je predložio, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-donijela odluku o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području SBK
Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja ( nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za vozila van garantnog roka)
-saglasnost za produženje/sklapanje Ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg referenta-tehničkog tajnika za period od 1.7.2020.godine do 30.9.2020.godine
Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
-odluka o izdvajanju sredstava za potrebe „e“ pisarnice
a) za nabavku softvera
b) za nabavku opreme
Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBK je donijela odluku i dala saglasnosti:
-odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade Kantona

Vlada je primila na znanje izvještaje i informacije:

Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2020. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6. 2020.godine
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
Izvještaji o radu službi i ureda za period 1.1. do 30.6. 2020.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
Vlada je donijela odluku i dala saglasnosti na imenovanja i razrješenja
   Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
   Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Novosti

22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
22.02.2024 Predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Jajce, Bugojno, Gornji Vakuf i Donji Vakuf su posjetili Pre...
22.02.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izvođenje objekta nad...
22.02.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti ,,SKI-MIĆI'' DOO BUSOVAČ...
« Februar 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29