Novosti / Obavještenja

04 Avgust
2022

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava ostvarenih od vodnih naknada 

 

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava
ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona u 2022. godini

 

I. PREDMET POZIVA
Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodoprivrede i to:

A. Sufinansiranje projekata u oblast vodoprivrede i:

1) Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fodovima- poticaj vodoprivredi u ukupnom iznosu od 224.183,96 KM

2) Kapitalni transferi javnim preduzečima- poticaj vodoprivredi u ukupnom iznosu od 782.202,00 KM

B. Finansiranje projekata u oblasti vodoprivrede:

1) Tekući transferi neprofitnim organizacijama- poticaj vordoprivredi u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM

 edstva za ove namjene su predviđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u skladu sa Odlukom o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2022. godini broj 01-11.7-6100/2022 od 21.07.2022.

II. NAMJENA
Predviđena sredstva koristit će se za sufinansiranje i finansiranje projekata na području Srednjobosanskog kantona i to:

A-SUFINANSIRANJE
1. Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za vodne objekte, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)- (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenja voda, vodni objekti za zaštitu voda, višenamjenski vodni objekti) na području općina Kantona
2. Sufinansiranje izgradnje vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenja voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,
3. Sufinansiranje održavanja vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenja voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,
4. Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije projektovanje vodnih objekata, odnosno projekte od značaja za javno preduzeće i jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)
5. Sufinansiranje – izgradnja vodnih objekata, od značaja za javno preduzeće i jedinice lokalne samouprave (JLS), i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)
6. Sufinansiranje – održavanja vodnih objekata, od značaja za javno preduzeće i jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)

B-FINANSIRANJE

1. Finansiranje svih investicijskih poslova i nadzora nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja vodoprivrede Kantona,
2. Finansiranje studije o mogučnosti iskorištenja hidropotencijalana na području SBK
3. Finansiranje istražnih radova te izrada investiciono tehničke dokumentacije,
.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa iz oblasti vodoprivrede, te ostalih poslova i zadataka, imaju subjekti sa područja SBK i to:
a) Jedinice lokalne samouprave i najniže jedinice lokalne samouprave (mjesne zajednice) koji će projekat realizirati na području Kantona;
b) Javna preduzeća;
c) Neprofitne organizacije.

 IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Zahtjev mora biti urađen sadržajno po traženim elementima i potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu i to: Naziv projekta, 1. Osnovni podaci podnositelja zahtjeva, 2. Podaci o projektu, 3. Period provedbe projekta, 4. Područje provedbe projekta, 5. Projekat finansiranja, 6. Ekološki aspekti investicije, 7. Ostale aktivnosti.

Uz ovaj zahtjev potrebno je dostaviti i obavezne priloge:

1) Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj)
2) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu),
3) Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno, sa brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika)
4) Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)
5) Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti
6) Potvrda nadležne institucije o izmirenim neporeznih prihoda koncesionih i vodnih naknada
7) Kopija lične karte odgovorne osobe
8) Kopija aktivnog bankovnog računa/ potvrda iz banke.

 

1. Zahtjev za uključivanje u program
Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u program podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac „Zahtjev za uključivanje u program“.
Ukoliko Zahtjev za uključivanje u program nije ovjeren i potpisan od odgovorne osobe, odbiti će se i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije.

2. Obavezni prilozi
Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

 Prijave koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije.

Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

 V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Komisija za razmatranje primljenih projekata na osnovu javnog poziva, vrednovanja primljenih projekata i sačinjavanja prijedloga odluke o dodjeli sredstava izvršit će ocjenu prijava i vrednovanje projekata na osnovu slijedećih kriterija:
OPŠTI USLOVI- eliminatorni uslovi
a) potvrdu mjerodavne institucije o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima ili sporazum sa nadležnom institucijom;
b) da uredno ispunjavaju obaveze iz svih prethodno zaključenih ugovora o financiranju iz budžetskih sredstava, ukoliko su isti zaključeni, odnosno da su izvršili povrat dodjeljenih sredstava ukoliko je to zatraženo od relevantnih institucija;
c) potvrda nadležne institucije o izmirenim vodnim i koncesionim naknadama
d) ID- poreski broj;
e) rješenje o odavljanju djelatnosti;
f) broj aktivnog bankovnog računa- orginal potvrda banke računa;
g) pravovremeno dostavljen popunjen obrazac za prijavu programa- zahtjev
- Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje i dalju obradu.
POSEBNI USLOVI-kriteriji za vrednovanje projekata sa bodovanjem
h) efekti koji se postižu realizacijom projekta..........bodova 30
i) stepen samofinansiranja.....................................bodova 20
j) nova istraživanja.................................................bodova 20
k) stepen zaštite okoliša..........................................bodova 30

 VI-POSTUPAK

Ministarstvo je dužno formirati Komisiju za utvrđivanje javnog poziva.
Komisija je dužna programom dati zadatak, da obavi u roku koji nije duži od 20 dana od dana zatvaranja konkursa- javnog poziva.
Na bazi prikupljenih zahtjeva te programom i ovim pozivom definisanim kriterjima,
komisija sastavlja prijedlog Odluke o dodjeli sredstava te uz izvještaj o radu prijedlog podnosi ministru na dalje postupanje. Odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada Srednjobosanskog kantona i ista će biti objavljena u Službenim novinama SBK.
Broj prihvaćenih projekata – programa, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo od broja zahtjeva i visine planiranih sredstava.

VII-PREUZIMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE
Zahtjev za učešće na Javnom pozivu, pripremilo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ista se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Travniku, ulica Prnjavor 16A svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

 

VIII-PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se lično ili preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Stanična 43
72270 Travnik

sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona u 2022. godini“.
Rok za dostavu programa – projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave javnog poziva.
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

IX-TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA
U postupku javnog konkursa Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne snosi nikakve troškove učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima poziva, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

X. REKAPITULACIJA

 Ministarstvo može vršiti preraspodjelu planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava na pojedinu JLS ili javna preduzeća, ukoliko se za to ukaže opravdana potreba.

XI. OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čije se prijave prihvate, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad trošenjem istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 518 – 218 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
Sve procedure imenovanja i nadzora definisani su u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu.
Ovoj poziv je dio Programa i kriterija utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu.

 

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

 

 

razac 2

pogledano 2146 puta

Novosti

30.05.2023 Na osnovu Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2023. godinu - primarna ...
29.05.2023 Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegov...
29.05.2023 Skupština Srednjobosanskog kantona je na današnjoj V. sjednici imenovala novu Vlade Srednjobosanskog...
22.05.2023 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje JAVNI POZIV za odabir korisnika sred...
22.05.2023 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumrastva objavljuje JAVNI POZIV za odabir korisnika...
« Juni 2023 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30