Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

                                                                S A Z I V A M
45. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 18.6.2020. godine, u 9 sati

                                                     
                                                           DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 44. sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Konsolidovani financijski izvještaji Vlade Kantona i općina sa područja Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo financija
a) Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g.
b) Konsolidovani periodiči izvještaj općina sa područja KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g.
c) Konsolidovani godišnji izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g
d) Konsolidivani godišnji izvještaj općina sa područja KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g.,
e) Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za period 1.1.do 31.3.2020. godine
f) Konsolidovani periodični izvještaj općina sa područja KSB/SBK za period 1.1.do 31.3.2020. godine
3. Prijedlog odluke o izmjenama Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2020. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2020. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020 godinu općini Dobretići (II kvartal) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH , broj: AP-3545/18 od 22.4.2020.g. – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za 2020. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijenos koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Prusac 2“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o pokretanu postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje SKI lifta „Ranča“ općina Jajce – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za adaptaciju pritvorskih prostorija u zgradi PU Kiseljak – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju korita rijeke Lašve, broj: 01-02-371/2019 od 20.5.2019. godine – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju vodoprivrednih projekata - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) radovi na vodovodu „Mile“, općina Jajce
b) regulacija korita rijeke Jaglinac, općina Novi Travnik
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji stalnog sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o ovlaštenju potpisnika naloga platnih transakcija na JRT KSB/SBK – Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o načinu obračuna i isplate plaća i naknada u osnovnom obrazovanju za period isteka/prestanka važenja Kolektivnog ugovora - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „tekući transferi pojedincima-za djecu sa posebnim potrebama“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu vjerskim zajednicama u 2020.godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Saglasnost za projekte „Energetska efikasnost u BiH „ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „evidencija radnog vremena“ – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za uređenje pristupnog puta u PŠ „Vlasinje, OŠ“Berta Kučera“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Saglasnost Općoj bolnici Jajce za nabavku jednog respiratora iz sredstava Evropske unije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Saglasnost za nabavku čitača čipova – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja KSB/SBK za 2019. godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
25. Izvještaj o raspolaganju sredstvima tekuće zalihe premijera Kantona i ministrice financija za prvi kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
26. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1.do 31.3.2020. godine – Ministarstvo financija
27. Izvještaj načelnika općine Novi Travnik o utrošku doniranih sredstava za otklanjanje posljedica poplave – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

 

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 43. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uputila u dalju proceduru. Ovim Zakonom propisuje se: sufinanciranje minimalne neto plaće na nivou Federacije BiH, sufinanciranje neto plaće na nivou Federacije BiH, aktiviranje namjenskih sredstava u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na privredu, oslobođenje naplate parafiskalnih nameta za vrijeme stanja nesreće, očuvanje stabilnosti socijalnih davanja i uputila u skupštinsku proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, dala suglasnost na Rebalans Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Rebalans Budžeta SBK za 2020. godinu umanjuje se za iznos od 5.003.041,00 KM.
Usvojeni Rebalans Budžeta SBK iznosi:
Ukupni prihodi, primitci i finansiranje - 214.377.287,00 KM
Ukupni rashodi, izdatci - 214.377.287,00 KM

Usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i upućen u dalju proceduru, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, navedenim zakonom određeni članovi se mijenjanju ili dopunjuju u dijelovima planiranja u šumarstvu, privređivanju, prometu drva i nedrvnih šumskih proizvoda, promjene namjene šumskog zemljišta i gradnje u šumi, finansiranju, itd i uputila i dalju proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, dala saglasnost na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2021-2023. g. Smjernice ekonomske i fiskalne politike, Ministarstvo je pripremilo na temelju dostupnih informacija. Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjerenje ekonomske politike Vlade u narednom razdoblju predstavljaju Program rada Vlade SBK za 2020. godinu, Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2021. - 2027. godinu, koja bi se trebala izraditi i usvojiti u narednih godinu dana, te sektorske strategije na nivou Kantona.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. do 2023. godine predstavljaju fiskalni okvir za provedbu ekonomske i fiskalne politike. Svrha Smjernica, kao temeljnog dokumenta pri izradi DOP-a, je prvenstveno definirati smjer i ciljeve ekonomske politike, kao i visinu finansijskih planova budžetskih korisnika s naglaskom na daljnje provođenje fiskalne konsolidacije koja neće narušiti temelje ekonomskog rasta.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu. Ovim Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u Srednjobosanskom kantonu uređuju se prava i obaveze uposlenika u osnovnim školama kojima je Srednjobosanski kanton preuzeo prava i obaveze osnivača u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskom računu u okviru Jedinstvenog računa Kantonalnog trezora, u iznosu do 3.000.000,00 KM, sa UniCredit bankom d.d. Sarajevo.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, JP BiH Pošta doo Sarajevo, u iznosu od 1.000,00 KM „Trećoj osnovnoj školi“ Bugojno, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 4.870,00 KM Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi Travnik. Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi Travnik za nabavku opreme i tekuće održavanje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.350,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini za V. i VI. mjesec. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton“, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM za mjesec maj i juni 2020. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Zaključak kojim se daje saglasnost na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u Srednjobosanskom kantonu. U skladu sa Zapisnikom Komisije, najpovoljnija ponuda je ponuda „MEDIT“ d.o.o. Sarajevo (predstavnik grupe) i „INFO-KOD“ d.o.o. Travnik, PJ Sarajevo, ponuđena cijena s popustom bez PDV-a iznosi 213.675,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se daje suglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmirenje punog iznosa za korištenje usluga Edukacijsko - rehabilitacijskog Centra „DUGA“ Novi Travnik za vrijeme trajanja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID -19).

Data je saglasnost za provođenje obavezne preventivne sistemske deratizacije za područje Srednjobosanskog kantona u 2020. godini. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike u sklopu svojih redovnih aktivnosti provodi aktivnosti u cilju sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, poboljšanja općih higijenskih uslova za život, zaštite čovjekove sredine i smanjenja ekonomskih šteta koje prouzrokuju štetni mišoliki glodari. Te aktivnosti se ogledaju u provođenju mjera obavezne preventivne sistemske deratizacije na području SBK. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike potpisalo je okvirni sporazum sa firmom „SANITACIJA“ d.o.o.Sarajevo, o izvođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području SBK od 12.09.2018 godine, za period od 2018. – 2020. godine. Za svaku fazu provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije sklapa se poseban ugovor. U ovoj godini je predviđeno sprovođenje dvije faze i to proljetna i jesenja faza.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za izbor konsultanata za izradu Strategije razvoja SBK za period 2021-2027. godina. Nositelj izrade Strategije razvoja je Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu. Kao dio tehničke pomoći UNDP je osigurao 20.000,00 KM za angažiranje konsultanata.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o dodjeli prve nagrade za upravljanje razvojem, a na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu. Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) svake godine provodi procjenu kapaciteta partnerskih kantona, kako bi se pratio i ocijenio njihov napredak u provođenju procesa upravljanja razvojem, a s ciljem poticanja na ulaganje dodatnih napora u pogledu uspostave sistemskih rješenja. Na temelju izvršenih procjena kapaciteta, dodjeljuju se nagrade iz ILDP- ovog fonda onim kantonima koji su ostvarili najbolje rezultate. U konkurenciji od 10 kantona gdje konačnu odluku daje Projektni odbor ILDP-a, u čijem su sastavu predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, savez općina i gradova FBiH i RS te predstavnici Ambasade Švicarske i UNDP-a u BiH, Ured je uspio ostvariti prvu nagradu i prikazati Kanton u pozitivnom smislu u kategoriji uspostavljenosti sistema za planiranje i upravljanje razvojem.
Nagrada se dodjeljuje u formi finansijske podrške projektima koji proizlaze iz strategije razvoja i nalaze se u Akcionom planu 2020.-2022. godina ili projekti koji mogu biti dio odgovora na pandemiju Covid-19, a za koje kanton treba osigurati dio finansijskih sredstva u iznosu od minimalno 50% ukupnih direktnih troškova odabranog projekta.
Radom i zalaganjem Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvaliteta prema međunarodnom standardu na temelju procjene za 2019. godine u konkurenciji od 10 kantona ostvarena je prva nagrada u iznosu od 100.000 USD za najbolji sistem upravljanja razvojem, dok je na drugom mjestu Zapadnohercegovački kanton.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2019. godinu koji je proveden u skladu sa Godišnjim planom korištenja sredstava.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaje načelnika općina o utrošku doniranih sredstava:
- Izvještaj Načelnika općine Bugojno o utrošku sredstava za sanaciju štete od požara
- Izvještaj načelnika općine Busovača o utrošku dodijeljenih sredstava
- Izvještaj Načelnika općine Travnik o utrošku sredstava za sufinanciranje projekta Izgradnja vatrogasnog doma DVD Bruneji Vlašić
- Izvještaj Načelnika Donji Vakuf
Donesena je i Odluka o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Srednjobosanskog kantona. Ovom Odlukom proglašava se prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Srednjobosanskog kantona, koje je proglašeno Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Srednjobosanskog kantona broj: 01-11.7-251/2020 od 18.03.2020.godine.
Kantonalni štab civilne zaštite i Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike zaduženi su da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području Srednjobosanskog kantona i na toj osnovi utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost na potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u Srednjobosanskom kantonu.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 95.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na razdjel Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa i niže potrošačke jedinice kako slijedi:
- OŠ “13. Rujan“ Jajce - 45.000,00 KM, sredstva potrebna za izgradnju sportske dvorane, ostatak sredstava osigurana iz donacije Općine Jajce.
- OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac - 50.000,00 KM, sredstva potrebna za nastavak izgradnje školske zgrade.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost za nabavku RTG aparata za Bolnicu za plućne bolesti Travnik i Hrvatskoj bolnici „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila, a u skladu sa potpisanim sporazumom sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) za implementaciju projekta „Odgovor na COVID-2019“.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
44. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 4.6.2020. godine, u 9 sati

Novosti

« Srpanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31