Uprava za šumarstvo / Novosti

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, br.: 01-34-34/19-22 od 09.12.2019.godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje

PONIŠTENJE

Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šume)

Preuzimanje dokumentacije

 

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, br. 01-34-34/19-22 od 09.12.2019. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

PONIŠTENJE
Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma)

Poništava se Javni oglas za prijem namještenika - viši referent (čuvar šuma) u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, objavljen dana 15.10.2019. godine u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni list i Večernji list i na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona, za slijedeća radna mjesta:
1. viši referent - čuvar šuma na području općine Jajce – 1 izvršilac,
2. viši referent - čuvar šuma na području općine Novi Travnik – 1 izvršilac,
3. viši referent - čuvar šuma na području općine Dobretići –1 izvršilac,

Obrazloženje: Javni oglas se poništava na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), br. 01-34-34/19-22 od 09.12.2019. godine.

 

Direktor
Ševal Konjalić, dipl. ing. šum.

Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), odredbi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, broj: 02-02-457/2012 od 07.09.2012. godine, br. broj: 02-02-1046/16-2 od 10.07.2017. godine i Saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-05-843/2019-42 od 26.09.2019. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma

 

Preuzimanje teksta