Služba za zajedničke poslove

dir. Amir Škandro / tel/fax 030 518 091

04.03.2019 | Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( “Službeni glasnik BIH”, broj 39/14), a u skladu sa usvojenim Budžetom za 2019. godinu, Direktor Službe za zajedničke p...