Služba za zajedničke poslove / Novosti

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05 i 103/21) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05), Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE SBK/KSB
TRAVNIK

Broj: 16-30-4039 /2021
Datum: 21.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos


1. Viši referent- arhivski tehničar – u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB
na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac
2. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove
Vlade SBK/KSB na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac.

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,
- da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1, Ustava Bosne i Hercegovine

1. Posebni uslovi viši referent- arhivski tehničar
- IV stepen - SSS ( upravna škola, gimnazija ili ekonomska)
- Položen stručni ispit u skladu sa članom 31. i 32. Zakona o namještenicima F BiH (Službene novine F BiH, broj:49/05)
- Poznavanje rada na računaru
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.
Opis poslova:
- Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata;
- Ulaže predmete u fascikle- registratore i uredno vodi arhivsku knjigu arhivske građe i materijala svrstanih po vrsti, klasifikacijskoj oznaci i godinama;
- Priprema arhivsku građu za primopredaju između kantonalnih tijela uprave i nadlažneog arhiva;
- Vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje registraturskog materijala kojima je prestala važnost za tekući rad a nemaju svojstvo arhivske građe;
- Ustroj, vođenje i korištenje arhivskih knjiga;
- Izdavanje predmeta i akata iz arhiva;
- Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-6. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

2. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice
- završena osnovna škola
Opis poslova:
- održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a
- mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi
- staranje o inventaru u uredima i objektima
- obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu
obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona) sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
- Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)
- Svjedočanstvo o školskoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju 1)
- Dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 1) (uvjerenje, certifikat,svjedožba i dr)
- Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO ( za poziciju 1.)
- Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.
Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom predati na protokol Vlade SBK/KSB, ili poštom preporučeno na adresu :
Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.
Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem namještenika“ -
NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja

« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31