Sjednice Vlade SBK / KSB

24 Maj
2024

Saopštenje sa 45. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 44. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2025.-2027. godine. Ključni dokumenti poput Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2027. godine definiraju osnovne smjernice za postizanje strateških ciljeva. Tri glavna cilja - poticanje održivog ekonomskog razvoja, unapređenje kvalitete života i održivog društvenog okruženja te poboljšanje stanja okoliša i javne infrastrukture - postavljaju temelj za konkretne prioritete, koji se, između ostalog, odnose na ruralni razvoj, konkurentnost industrije, unapređenje obrazovanja i zdravstva te zaštitu okoliša. Ovaj dokument ima za cilj analizirati i detaljno razmotriti strategije, politike i mjere koje Srednjobosanski kanton provodi kako bi ostvario svoje strateške ciljeve u ekonomiji i fiskalnoj politici. Kroz pregled relevantnih dokumenata i analizu ključnih prioriteta, bit će istaknuta važnost usklađivanja lokalnih politika s globalnim i evropskim smjernicama te identificirani izazovi i mogućnosti koje stoje pred Srednjobosanskim kantonom u ostvarivanju svojih razvojnih ciljeva.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK prihvatila izvještaje o radu i poslovanju bolnica kojima je osnivač Skupština Srednjobosanskog kantona:
- Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“, Nova Bila za 2023. godinu.
- Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Opće bolnice Bugojno za 2023. godinu.
- Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Opće bolnice Jajce za 2023. godinu.
- Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za 2023. godinu.
- Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Bolnice Travnik za 2023. godinu.
Navedeni Izvještaji o radu i poslovanju bolnica dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na usvajanje i prihvaćanje.

Prihvaćen je i Izvještaj bolnica o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za prvi kvartal 2024. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „LIV Elektronik“ d.o.o. Sarajevo, za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane od 500kW na lokalitetu K.O. Prokos, općina Fojnica, jer su Zakono o izmjena i dopunama Zakona o koncesijama („Službene novine SBK“, br.: 14/23), iz predmeta konceije isključena postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju koja se nalaze na vlastitom zemljištu.

Data je i saglasnost Ministarstvu privrede da sporazumo raskine Ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – fotonaponske elektrane na lokalitetu „Kamenik“, općina Kreševo, a na zahtjev koncesionara „Adriale Living“ d.o.o. Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Kantona podržala Inicijativu za pridruživanje Srednjobosanskog kantona Savezu Alpe - Jadran „Alpe -Adria - Allianz, AAA. Zadužuje se Ministarstvo privrede da ovaj Zaključak dostavi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na daljnje postupanje. Pridruživanjem ovom savezu Srednjobosanski kanton bi imao priliku aktivno sudjelovati u projektima i inicijativama koje promiču regionalnu saradnju, razmjenu znanja i iskustva te zajednički razvoj. Navedena Inicijativa omogućit će širenje mreže partnera, razmjenu najbolji praksi, te jačanju našeg položaja na regionalnom i međunarodnom nivou.

Na prijedlog istog ministarstva, donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima za poticaje privredi u ukupnom iznosu od 54.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava privatnim preduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 53.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku microsoft licenci za potrebe Ministarstva privrede u iznosu od 5.967,64 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnih printera za potrebe Ministarstva privrede u iznosu od 6.795,36 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku printera za potrebe Ministarstva privrede u iznosu od 250,00 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ALKIBIA“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije u OŠ „Voljevac“, Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 15.589,70 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „BRIST“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zamjenu prozora u OŠ „Guča Gora“, Guča Gora u iznosu od 23.723,56 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ŽALUZINE STYLE“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova i limarije u OŠ „Mehurići“, Mehurići u iznosu od 67.702,05 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „BRAĆA KARIĆ“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2023./2024. godinu za mjesec april u ukupnom iznosu od 150.147,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo, izdvaja se iznos 72.459,00 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“, izdvaja se iznos 45.069,00 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“, izdvaja se iznos 16.434,00 KM;
4. SC Univerzitet u Tuzli, izdvaja se iznos 2.241,00 KM;
5. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar, izdvaja se iznos 13.944,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku usisavača i knjiga za potrebe OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik u ukupnom iznosu od 717,30 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljačima „Digitalis“ d.o.o. Novi Travnik (389,70 KM) i „Book“ d.o.o. Tuzla (327,60KM).
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku školske lektire za potrebe OŠ „Kiseljak 1“, Bilalovac u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču TR „Libar“, Janja.
- Odluka o davanju saglasnost OŠ „Berta Kučera“ Jajce za dogradnju sportske dvorane u PŠ „Vinac“ u procijenjenoj vrijednosti od 167.932,00 KM bez PDV-a,
- Odluka o davanju saglasnost „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf za nabavku usluga odvoza smeća u procijenjenoj vrijednosti od 8.000,00 KM bez PDV-a.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz budžeta SBK za 2024. godinu sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca“ u ukupnom iznosu od 108.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branice.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen obilježja“ u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branice.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“ u ukupnom iznosu od 19.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branice.
- Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za branioce za plaćanje računa u iznosu od 720,72 KM za medicinsko vještačenje tjelesnog oštećenja (u I. stepenu) izdan od strane Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stolica i klupa za potrebe Općinskog suda u Jajcu u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku unutrašnje stolarije za potrebe Općinskog suda u Jajcu u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ormara u registru za potrebe Općinskog suda u Travniku u iznosu od 6.601,14 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „GRADI H“ d.o.o. Travnik.

Nakon obrazloženja Ministra unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za reviziju projekta izgradnje zgrade PS Fojnica u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za rušenje zida i izgradnju zaštitne ograde sa kapijom ispred PS Travnik u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstava za unutrašnje uređenje na zgradi Vlade u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ-a) – III FAZA u iznosu od 38.435,24 KM bez PDV-a. Sredstva će se izdvojiti sa posebnog namjenskog računa Vlade Srednjobosanskog kantona ESCROW i doznačiti će se dobavljaču „GP TECTA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: nabavka baterija za ručne radio stanice u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: dispečerskog centra za praćenje radio veze u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 58.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: mobilnih radara u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 60.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: printera za alkometre u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: radio opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 60.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK predlaže Skupštini Srednjobosanskog kantona davanje prethodne saglasnosti JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za davanje konačne saglasnosti za rekonstrukciju prometnice koja prelazi preko parcela u njenom vlasništvu, odnosno u njenom posjedu i to:
- k.p. broj: 319 k.o. Travnik, ukupne površine 2.615 m2 pod imenom „Bašbunar“;
- k. p. 1540/1 k. o. Travnik, u površini od 14.555 m2 i zgrade površinom od 2.944 m2, ukupne površine 17.499 m2, pod imenom „Sanatorijum“;
- k.p. 1540/2 k. o. Travnik, površine 7.303 m2 i kuća/zgrada površine 47 m2, ukupne površine 7.350 m2 pod imenom „Sanatorijum“.
Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na daljnje postupanje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumrastva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu za realizaciju finansiranja projekata. Iz Budžeta SBK za 2024.godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za izgradnja sistema za oborinsku odvodnju lokalnog puta u naselju Gačice prema Osoju, općina Vitez. Sredstva će se doznačiti Općini Vitez.

pogledano 1438 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31