Sjednice Vlade SBK / KSB

10 Maj
2024

Saopštenje sa 43. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 42. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona.
Razlozi za donošenje Zakona su usklađivanje uniformi policijskih službenika SBK. Takođe u toku je izrada nove Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH gdje se između ostalog predviđa da se činovi policijskih službenika nose i na grudima, te je potrebno da se isto propiše u zakonu kako bi se omogućilo nošenje činova na taj način. Pored postojećih propisuju se i dodatne evidencije i registri koje vodi policijski organ, a koji su neophodni za rad istog. Propisuje se pružanje psihološke pomoći policijskim službenicima. Takođe se predlaže i propisivanje ciklusa visokog obrazovanja sa ostvarenim ECTS bodovima koji su potrebni za zapošljavanje, činovanje i unapređenje policijskih službenika, a kako bi se Zakon o policijskim službenicima SBK/KSB uskladio sa postojećim pravnim propisima u oblasti visokog obrazovanja u BiH.

Na prijedlog istog ministarstva Vlada SBK je donijela Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika i Uputstvo o asistencijama i intervencijama.
Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona prilikom obavljanja policijskih poslova, dužnosti i ovlasti. Policijski poslovi propisani su odredbama Zakona o policijskim službenicima SBK, Zakona o unutrašnjim poslovima SBK, zakonima o krivičnom postupku i drugim zakonima i propisima.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za reviziju projekta PS Busovača, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.008,30 KM sa pozicije „Nabavka građevina“ za reviziju projekta PS Busovača. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „Deltoid“ d.o.o. Nova-Bila.

Date su i slijedeće saglasnosti, a za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova:
- Saglasnost za nabavku računara 50 komada, monitora 50 komada i laptopa 7 komada na osnovu potpisanog Okvirnog sporazuma od strane Vlade SBK, sredstva će se doznačiti dobavljaču „ELUR“ d.o.o. Kiseljak u iznosu do 117.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 103,83 KM, izdat od strane Prevodilačke agencije “BARBADOS“ Sarajevo.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne jabavke „Nabavka prehrambenih artikala i napitaka u 2024/25 godini“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 49.999,00 KM, vrsta postupka: konkurentski zahtjev.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2024. godine. U periodu od mjeseca januara do marta 2024. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 14811 prekrašaja, što je blago povećanje u odnosu na isti tromjesečni period 2023. godine kada je evidentirano ukupno 14124 prekršaja. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. 1. 2024. godine do 31. 3. 2024. godine iznosi ukupno 334.290,98 KM, evidentno je blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u tromjesečnom periodu 2023. godine. Analizirajući uplate od 1. 1. do 31. 3. 2024. godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u budžet iznosi 934.410,27 KM, što je neznatno smanjenje u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju visine naknade za koncesiju u predmetima iz nadležnosti Ministarstva privrede. Ovom Odlukom utvrđuje se način utvrđivanja visine naknade za koncesiju u postupku dodjele koncesije kao i prosječna prodajna cijena jedinične mjere pojedinih mineralnih sirovina koja služi kao osnovica za obračun naknade za koncesiju i iznos minimalne stope plaćanja naknade za koncesiju za koncesionare koji imaju zaključene ugovore o koncesiji sa Ministarstvom privrede.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o koncesijama iz nadležnosti Ministarstva privrede.

Date su i saglasnosti na prijedlog istog ministarstva:
- Saglasnost na Sporazum o načinu izmirivanja obaveza između Vlade Srednjobosanskog kantona i Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić” d.o.o. Travnik.
- Saglasnost Ministarstvu privrede za sklapanje Aneksa broj 3. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu “Mačkara-Mračaj” općina Gornji Vakuf-Uskolje, kojim se produžava rok za istraživanje.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM za sufinansiranje troškova učešća na Međunarodnom sajmu turizma “Riyadh Travel Fair 2022” koji će se održati od 2. do 29. maja 2024. godine u Riyadu – Saudijska Arabija. Sredstva iz odluke će se doznačiti na račun Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se vrši raspodjela dijela interventnih sredstava u iznosu od 5.733,00 KM za sufinansiranje troškova učešća na Međunarodnom sajmu turizma i ekologije “LIST 2024” koji će se održati od 08. do 10. maja 2024. godine u Lukavcu. Sredstva će se doznačiti firmi “Nuhanović” d.o.o. Lukavac.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM za sufinansiranje troškova izgradnje obdaništa, sredstva će se doznačiti Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona” za 2024. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM za štampanje materijala, brošura i ostalih potreba Ekonomsko-socijalnog vrijeća.

Ministarstvo privrede je dostavilo Inicijativu za dodavanje novog kraka brze ceste Lašva-Nević polje u pravcu Nević polje-Rostovo-Bugojno sa ograncima prema Gornjem Vakufu-Uskoplje, Donjem Vakufu i Jajcu. Ista će biti dostavljena na razmatranje Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, od kojeg će biti zatraženo da istu dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i utvrđivanje javnog interesa za pokretanje procedure za izgradnju ceste Nević polje-Rostovo-Bugojno sa ograncima prema Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, koja će zadužiti JP Autoceste FBiH da pripremi projektnu dokumentaciju i istu uvrsti u Plan i program projektovanja i rekonstrukcije brze ceste na području Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Novi Travnik, za sufinansiranje odlaska učenika u Srebrenicu u iznosu od 700,00 KM i neutrošenih doniranih sredstava iz 2023. godine, u iznosu od 2.500,00 KM Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ Trenica - Novi Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Vitez u iznosu od 300,00 KM Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu. Sredstava iz ove Odluke, dodjeljuju se Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK Općini Dobretići za drugi kvartal 2024.godine. Sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - podrška općini Dobretići - izdvaja se iznos od 92.500,00 KM, za razdoblje april - juni 2024.godine.
- Odluka o iznosu i isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (REGRES) za 2024. godinu. Naknada za korištenje godišnjeg odmora (REGRES) u 2024. godini za uposlenike u kantonalnim organima uprave (državni službenici i namještenici), uposlenike u osnovnom i srednjem obrazovanju i policijske službenike iznosi: 657,50 KM. Naknada za korištenje godišnjeg odmora u 2024. godini za nosioce pravosudnih funkcija (sudije, tužioci i stručni saradnici) iznosi 50% osnovne plaće iz člana 2. i 3. tačka a. i člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SSBK za 2024. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Osnovne škole „Han Bila“ Han Bila i Srednje strukovne škole „Fojnica“ u Kiseljaku. Sredstva u iznosu od 17.980,00 KM sa stavke "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za predškolsko obrazovanje“, preraspodjeljuju se i dodjeljuju kako slijedi: Osnovnoj školi „Han Bila“ Han Bila, na stavku “Nabavka opreme“ iznos od 9.000,00 KM i Srednjoj strukovnoj školi „Fojnica“ u Kiseljaku, na stavku “Nabavka opreme“ iznos od 8.980,00 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog Ministarstva finansija:
- Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 31. 3. 2024. godine,
- Konsolidovani periodični izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 31. 3. 2024. godine

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se iznos od 805,00 KM za nabavku uredskih stolica. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „FIS“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se iznos od 209,90 KM za nabavku usisivača. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „FIS“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se iznos od 1.753,00 KM za nabavku fotoaparata. Sredstva će se doznačiti dobavljaču Foto Print „Žunić“ d.o.o. Tuzla.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Općinskog suda u Travniku. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se iznos od 1.673,10 KM za nabavku radnih stolova i ormarića. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „GRADI-H“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Općinskog suda u Travniku. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se iznos od 557,30 KM za nabavku uredskog namještaja. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KRISTAL“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke „Nabavka usluge fiksne telefonije“ za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.314,20 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke „Zamjena rešetki gazišta ispred zgrade suda“ za potrebe Općinskog suda u Jajcu, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.999,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Iz Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se iznos od 31.028,40 KM na ime izgradnje elektroenergetskog objekta za potrebe priključenja na distribucijsku mrežu poslovnog objekta koji se gradi u posebnoj zoni (Sud Vitez). Sredstva će se doznačiti dobavljaču JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Distribucijsko područje-Centar, Poslovnica Elektro Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2023./2024. godinu u ukupnom iznosu od 150.147,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 72.459,00 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 45.069,00 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 16.434,00 KM;
4. SC Univerzitet u Tuzli izdvaja se iznos od 2.241,00 KM;
5. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 13.944,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima – pedagoškom zavodu u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti JU „Zavod za odgoj i obrazovanje“ Široki Brijeg.
- Odluka o raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim/ glazbenim školama za mjesec april 2024. godine ukupnom iznosu od 132.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 26.400,00 KM;
2. Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 25.080,00 KM;
3. Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 18.994,80 KM;
4. Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 61.525,20 KM; (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).
- Odluka o raspodjeli sredstava – oblast sporta za 2024. godinu, ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta SBK za 2024. godinu namijenjena za sport u iznosu od 71.000,00 KM, sredstva će isplatiti sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport“ u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava – oblast kulture za 2024. godinu, ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta SBK za 2024. godinu namijenjena za kulturu u iznosu od 46.000,00 KM, sredstva će isplatiti sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu. Sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ izdvaja se iznos od 81.396,90 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za „Rekonstrukciju krova i limarije“ u OŠ „Dubravica“ Preočica Vitez prema potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci. Izdvojena sredstva doznačit će se dobavljaču „BK GRADNJA“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Kiseljak“ Kiseljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo za nabavku računarske opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 1.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „XT COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2024. godini. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak dijela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za predškolsko obrazovanje“ izdvaja se iznos od 9.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i uplatiti na transakcijski račun privatne predškolske ustanove kako slijedi: JU Dječiji vrtić „Donji Vakuf“ Donji Vakuf.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za nabavku školskog namještaja za škole sa područje SBK u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 2.041.870,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola po BNP u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 10.737.660,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola po HNP u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 3.066.883,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na sportskoj dvorani OŠ „13. RUJAN“ Jajce u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 50.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za nabavku sportske opreme u sportskoj dvorani OŠ „13. RUJAN“ Jajce u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 136.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radova u „Trećoj osnovnoj školi“ Oborci (zgrada Anex) u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 58.308,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za rekonstrukciju i opremanje „Prve osnovne škole“ Bugojno – Jaklić u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 205.130,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za rekonstrukciju objekta centralne škole OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Donji Vakuf u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 131.280,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za zamjenu i rekonstrukciju krova u OŠ „Turbe“ PŠ Vlahovići u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 83.285,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za sanaciju toaleta u OŠ „Turbe“ Turbe u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 11.863,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za utopljavanje OŠ „Vitovlje“ Vitovlje u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 129.824,94 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provođenje procedure javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radovi na objektu „Đački dom“ u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 35.022,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, za nabavku roba i usluga kako slijedi:
1. MSEUŠ „Travnik“ Travnik, predmet: usluge vode i kanalizacije; procijenjena vrijednost nabavke: 7.680,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge odvoza smeća; procijenjena vrijednost nabavke: 7.920,00 KM bez PDV-a; predmet: telekomunikacijske usluge; procijenjena vrijednost nabavke: 2.770,00 KM bez PDV-a;
2. SŠ „Kreševo“ Kreševo, predmet: nabavka opreme-digitalizacija biblioteke; procijenjena vrijednost nabavke: 3.410,25 KM bez PDV-a; predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,80 KM bez PDV-a;
3. OŠ „Turbe“ Turbe, predmet: nabavka zaštitnih mreža u sportskoj dvorani;
procijenjena vrijednost nabavke: 3.090,00 KM bez PDV-a;
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja – edukacija prosvjetnih djelatnika i djelatnika ministarstva u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 128.205,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pokretanje procedure javne nabavke „Nabavka uređaja za magnetnu rezonancu (MRI)“, 2 komada u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 4.273.504,83 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstva Tekuće rezerve Vlade SBK za 2024. godinu za podršku u liječenja fizičkih osoba u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku, obnovi i razvoju u ukupnom iznosu od 128.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenom prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – poticaji povratku, obnovi i razvoju u ukupnom iznosu od 270.000,00 KM raspodijeliti će se u sukladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o dopunama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu izdvaja se iznos od 86.401,60 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu izdvaja se iznos od 26.800,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada.
- Odluka o davanju saglasnost Kantonalnoj upravi za šumarstvo za pokretanje procedure javne nabavke za nabavku stalnog sredstva - motornih vozila u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 341.881,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost na Anex 1 Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “TULOVA“, na rijeci Bunta, općina Bugojno kojim se koncesionaru „KAYNAK IZVOR“ d.o.o. Bugojno, produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad na period od tri godine, tj. do dana 24. 7. 2025. godine.
- Odluka o davanju saglasnost na Anex 5 Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “ PROPIS LIM“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad na period od dvije godine, tj. do dana 16. 3. 2026. godine.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za realizaciju finansiranja projekata ostvarenih od koncesionih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- J.K.P. „RADOVINA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje izdvaja se iznos od 10.000,00 KM;
- Mjesna zajednica Preočica, općina Vitez izdvaja se iznos od 7.000,00 KM;
- J.K.P. „Trebišnjica“ d.o.o. u stečaju izdvaja se iznos od 10.000,00 KM;

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti u ukupnom iznosu od 59.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu Ive Marjanović, Jajce u iznosu od 7.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za saniranje štete od požara na objektu poljoprivrednog obrta u vlasništvu PO „BUBA ZMAJ“ Donji Vakuf u iznosu od 6.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete od požara na pomoćnom objektu u vlasništvu Slavka Papić, Vitez u iznosu od 3.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete od olujnog nevremena na poslovnom objektu u vlasništvu poduzeća „KONTEST - DAM“ d.o.o. Vitez u iznosu od 5.000,00 KM.

Kantonalni arhiv Travnik je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za organiziranje IV. Kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine u iznosu od 5.000,00 KM.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju Službe za zajedničke poslove o unutrašnjem uređenju zgrade MUP-a. Zaključkom je zadužila Službu za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona da u sklopu priprema za izradu rebalansa Budžeta SBK za 2024. godinu zatraži od Ministarstva finansija planiranje neophodnih sredstava za potpuno unutrašnje i vanjsko uređenje zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prihvaćeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Intenzitet turističke promocije realizovan je u velikoj mjeri u skladu sa finansijskim sredstvima i donesenim Programom rada za 2023. godinu, a neke aktivnosti su čak i premašile zacrtani plan.
- Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka Vlade SBK za mart i april 2024. godine.
- Izvještaj o radu inspekcije za zaštitu od požara za mart i april 2024. godine.
- Izvještaj o radu inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za mart 2024.godine.
- Izvještaj o radu inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne politike za april 2024. godine.
- Izvještaj o radu inspektora Ministarstva privrede za april 2024. godine.

pogledano 1540 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31