Sjednice Vlade SBK / KSB

29 Mart
2024

Saopštenje sa 39. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 38. sjednice.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK na prijedlog istog ministarstva donijela Zaključak kojim se traži od Sindikata dostavljanje novog Prijedloga Kolektivnog ugovora kako bi Vlada SBK dala saglasnost na pristupanje istog, uz navedene primjedbe.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Odlukom se izdvaja iznos od 719,00 KM za nabavku skenera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku, sredstva će se doznačiti dobavljaču „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik, predmet nabavke: usluge najma skenera, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku, predmet nabavke: nabavka tonera i konduktora, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.500,00 KM.
- Odluka o prihvaćanju Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine 2022–2027 i Akcionog plana za period 2023-2025 za primjenu Strategije a razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH. Osnov za izradu ovog strateškog dokumenta predstavlja Strategija za reformu javne uprave u BiH i Akcioni plan 2018-2022, preporuka SIGMA-e kao i Preporuke sa sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Delegacije Bosne i Hercegovine i Delegacije Evropske unije.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za period 2024.-2026. godinu. Tokom implementacije projekata na području Srednjobosanskog kantona realizovano je niz aktivnosti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici. Na osnovu podataka sa terena svih 12 općina na području Srednjobosanskog kantona ima potpisane Protokole o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i imaju formirane lokalne multisektorske timove, ali isti nisu prepoznati u dijelu finansiranja njihovog rada od strane lokalnih vlasti.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o donošenju Smjernica za trogodišnje planiranje rada Srednjobosanskog kantona za period 2025.-2027. godina. Smjernice predstavljaju osnovu za planiranje kantonalnog organa uprave, sa svrhom da se adekvatno uključe razvojni prioriteti koji su definirani strateškim dokumentima za taj nivo vlasti. Cilj Smjernica je potencirati ključne aktivnosti koje je potrebno preuzeti u planskom ciklusu na način da postignu sinergiju više oblasti društveno-ekonomskog života kantona. Smjernicama se formalno započinje proces trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, a kroz pripremu sagledava se i uvažava aktuelni razvojni kontekst te donosi politička odluka o osnovnim pravcima razvoja za naredni trogodišnji period.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Polje-Sladići, općina Kiseljak, maksimalne snage 450kW. Koncesija se dodjeljuje Privrednom društvu „LS Home“ d.o.o. Kiseljak.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog Ministarstva obrazovanja u iznosu od 10.066,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Gimnazija Bugojno“ Bugojno, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu. Sredstava iz ove Odluke, dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Gimnazija Bugojno“ Bugojno na stavku „Nabavka opreme“ i stavku „Ugovorene i druge posebne usluge.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Travnik u iznosu od 1.000,00 KM i Federalnog ministarstva obrazovanja u iznosu od 4.000,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu. Sredstava iz ove Odluke, dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Travnik u iznosu od 3.000,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu. Sredstava iz ove Odluke, dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu finansija SBK za pokretanje postupka javne nabavke za usluge centralnog grijanja prostorija, putem otvorenog postupka, vrijednost ovog postupka neće prelaziti iznos od 130.000 KM bez PDV-a, okvirni sporazum s jednim dobavljačem zaključit će se na period od 4 godine
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu finansija SBK za pokretanje postupka javne nabavke za usluge električne energije, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, vrijednost ovog postupka neće prelaziti iznos od 10.256 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 39.929,53 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za: nabavku računarske opreme za MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf prema potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci, sredstva će se doznačit dobavljaču „TRIK GROUP“ d.o.o. Gornji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ izdvaja se iznos od 26.183,78 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za OŠ „ Kaonik“ Kaonik prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 28.009,22 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za OŠ „ Kiseljak 1“ Bilalovac prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 168.526,91 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za MSŠ „ Travnik“ Travnik prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 107.727,75 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za OŠ „ Muhsin Rizvić“ Fojnica prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 6.870,83 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za OŠ „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 26.048,06 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za MSŠ „ Busovača“ Busovača prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačiti će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 36.858,16KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za OŠ „ Berta Kučera“ Jajce prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 18.393,46 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za JU OŠ „Vitez“ (b) Vitez prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavu stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 49.086,53 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za OŠ „Mehurići“ Mehurići prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 5.099,68 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za MSŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama; subananalitički kod: HAX001; razdjela 17. članka 5. Proračuna KSB/SBK za 2024. godinu („Službene novine KSB/SBK“, broj: 1/24) izdvaja se iznos od 29.875,37 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za Prva osnovna škola Donji Vakuf prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama izdvaja se iznos od 46.775,90 KM. Izdvojena sredstva iz ove odluke koristit će se za nabavku školskog namještaja za SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica prema potpisanom Okvirnom sporazumu o javnoj nabavci i doznačit će se dobavljaču: „R&S“ d.o.o.Sarajevo.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2024. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024.godin sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton“, u iznosu od 132.000,00 KM za mjesec mart 2024. godine. Sredstva iz ove Odluke, do donošenja kriterija za njihovu raspodjelu, raspoređuju se u mjesečnim obrocima kako slijedi:
• Osnovna muzička škola Travnik, izdvaja se iznos od 26.400,00 KM,
• Osnovna muzička škola Bugojno, izdvaja se iznos od 25.080,00 KM,
• Osnovna muzička škola N.Travnik, izdvaja se iznos od 18.994,80 KM
• Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, N.Travnik, izdvaja se iznos od 61.525,20 KM (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača)
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke ugovorene i druge posebne usluge- za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu, sa pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge - za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika, u iznosu od 9.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se profesorima i saradnicima prema rasporedu stručnih usavršavanja za učitelje/nastavnike/profesore i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini objavljenom na službenoj web stranici Ministarstva.
- Odluka o utvrđivanju duljine relacije za prijevoz učenika s područja OŠ ,,Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, Općina Donji Vakuf, na relaciji:
• Relacija O.Š. ,,Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac-Potkraj, s novom duljinom relacija u dužini od 5,3 km.
• Relacija O.Š. ,,Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac-Daljan/raskrsnica Donji Vakuf, s novom duljinom relacija u dužini od 3,6 km.
- Odluka o davanju saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa za pokretanje postupka javnih nabavka kako slijedi:
1. „Mješovita srednja tehnička škola“ Travnik, predmet: nabavka računala sa softverskim sustavom i karticama; procijenjena vrijednost nabavke: 2.350,00 KM bez PDV-a;
2. OŠ „Berta Kučera“ Jajce, predmet: građevinski radovi na sportskoj sali u PŠ „Vinac“; procijenjena vrijednost nabavke: 167.932,48 KM bez PDV-a;
3. OŠ „Gromiljak“ Gromiljak, predmet: izdaci za telekomunikacije; procijenjena vrijednost nabavke: 1.300,00 KM bez PDV-a; predmet: izdaci za vodu i kanalizaciju; procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge odvoza smeća i iznajmljivanje kontejnera; procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge isporuke električne energije; procijenjena vrijednost nabavke: 5.998,00 KM bez PDV-a;

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2024. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu izdvaja se iznos od 2.337,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva će se uplatiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izgradnju CIPS lokacije Kiseljak u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 182.034,18 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za sanaciju zgrade Policijske stanice Jajce u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 182.906,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za usluge prijevoza motornih vozila i stvari (šlep služba) u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 25.641,00 KM bez PDV-a.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj načelnika Općine Vitez o utrošku sredstava doniranih za sufinanciranje II. faze projekta rekonstrukcije potpornog zida u naseljenom mjestu Podgradina.

pogledano 645 puta

Novosti

22.04.2024 Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BI...
09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30