Sjednice Vlade SBK / KSB

22 Mart
2024

Saopštenje sa 38. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 37. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2023. godinu. U periodu I-XII 2022. godine redovni prihodi su ostvareni u iznosu 14.267.183,43 KM, što je 103,62 % u odnosu na plan za 2023.godinu, odnosno, redovni prihodi su veći od plana za 2023. godinu za 497.922,43 KM, odnosno za 3,62 %. U strukturi rashoda evidentiranih na klasi 6. nije bilo značajnijih odstupanja u smislu prebačaja u odnosu na planirane veličine po ekonomskim kodovima rashoda, dok su na nekim pozicijama ostvarene i znatne uštede.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste donijela Odluku o prihvaćanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31. 12. 2022. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Srednjobosanskom kantonu. Službe zaštite i spašavanja su vrlo važan dio sistema zaštite i spašavanja. Posebno iz razloga što je redovna djelatnost pravnih lica i udruženja građana, u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, direktno u funkciji zaštite i spašavanja, a posebno zbog visokog stepena racionalnosti i korištenja postojećih resursa kojima raspolaže pravno lice i udruženje, pa su u tom slučaju potrebna samo dodatna ulaganja. Analizom dosadašnjeg rada Službi utvrđeno je da je neophodno izvršiti reorganizaciju Službi s ciljem bolje pokrivenosti cjelokupnog kantona i zbog bržeg odziva na pozive za angažovanje.

Usvojen je i Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2024. godini. Ministarstvo finansija SBK je otvorilo podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice pod nazivom sredstva za zaštitu i sprašavanje, za prikupljanje novčanih sredstava po osnovu uplata posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, br.: 39/03, 22/06 i 43/10) u članu 181. utvrđeno je da se u Budžetu SBK osiguravaju finansijska sredstva za finansiranje potreba Kantona.

Usvojen je i Izvještaj Crvenog krsta Bosne i Hercegovine o utrošku sredstava za otklanjanje posljedica potresa u Republici Turskoj i Siriji. Dodijeljenja sredstva koja su namijenjena bila za otklanjanje posljedica potresa u Republici Turskoj i Siriji doznačena su na račun Turskog Crvenog polumjeseca i na račun Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) za pomoć stanovništvu Sirije.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću-lokalitet „Babanovac-Markovac“ općina Travnik. Privrednom društvu „Ozon“ d.d. Travnik dodjeljuje se koncesija izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću-lokalitet „Babanovac-Markovac“ općina Travnik
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“, po zahtjevu korisnika „Turistička zajednica općine Travnik“, izdvaja se iznos od 10.000,00 KM za sufinansiranje rada sezonske ambulante Babanovac (materijalni izdatci, podrška radu Doma zdravlja).
- Odluka o raspodjeli dijela intervetnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za sufinansiranje Nabavke opreme i rada udruženja građana „Sahat kula“ Gornji Vakuf-USkoplje.
- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka javne nabavke za nabavku Microsoft licenci, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 6.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka javne nabavke za nabavku mobilnih printera, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 5.900,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata na 25. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru. Odlukom se izdvaja iznos od 29.697,65 KM za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja Srednjobosanskog kantona, navedena sredstva se izdvajaju za 370m2 izložbenog prostora (100m2 vanjskog prostora, te 270m2 unutrašnjeg prostora). Sredstva će se doznačiti na žiro račun privrednog društva „Mostarski Sajam“ d.o.o. Mostar.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2024. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i Osnovne škole „Mehurići“ Mehurići. Sredstva u iznosu od 4.000,00 KM sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Osnovnoj školi „Mehurići“ Mehurići, na stavku “Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje rekonstrukcije školskog igrališta u iznosu od 2.255,90 KM Osnovnoj školi „Karaula“ Karaula, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Ministarstva civilnih poslova BiH iz granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ u iznosu od 4.000,00 KM Osnovnoj školi „Kiseljak“ Kiseljak, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u svrhu sufinansiranja projekta „Izgradnja sportske sale i popratnih prostorija područne škole u Vincu“ u iznosu od 96.670,00 KM i doniranih sredstava Općine Jajce u iznosu od 99.810,53 KM Osnovnoj školi „Berta Kučera“ Jajce, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu.

 

Usvojeni su slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove u kantonalnim organima uprave za 2023. godinu.
- Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike SBK za period od 1. 1. - 31. 12. 2023. godine.
- Konsolidirani periodični izvještaj za općine SBK za period 1. 1. - 31. 12. 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2024. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu izdvaja se iznos od 3.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2024.godini. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednom proizvođaču Nihadu Kariću iz Travnika (1.000,00 KM) za nabavku vrcaljke za med, te Miralemu Sivri iz Viteza za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje (2.000,00 KM).
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija i sl.) u 2024. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu izdvaja se iznos od 14.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija i sl.) u 2024.godini. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć u radu Udruženja građana “KARAULSKI KONJANIK”, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00, Udruženju “VITEŠKA MALINA” izdvaja se iznos od 4.000,00, te “Centru za cjeloživotno učenje Travnik” za podršku u organizaciji konferencije Singerija poljoprivrede i turizma izdvaja se iznos od 4.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Karaula“ Karaula. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu, sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 2.255,90 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču Građevinski obrt „RAMIĆ M“ Travnik za građevinske radove.
- Odluka o izdvajanju sredstava Mješovita srednja škola „Gimnazija Bugojno, planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu, sa pozicije „Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 2.223,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “Inel-med” d.o.o. Mostar za nabavku medicinske opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava Mješovitoj srednjoj školi Gimnazija Bugojno planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu, sa pozicije “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 150,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “KULT” d.o.o. Sarajevo za nabavku bibliotetskih i školskih knjiga.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srednjoj tehničkoj školi Bugojno planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu, sa pozicije „Nabavka opreme“u ukupnom iznosu od 1.328,42 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “KULT” d.o.o. Sarajevo, iznos od 150,00 KM, za nabavku bibliotetskih i školskih knjiga,
• „ELUR” d.o.o. Kiseljak, iznos od 966,42 KM, za nabavku rač.opreme-Projektor i nosač za projector
• „NIF Commerce-MAKS“ d.o.o. Kiseljak, iznos od 212,00 KM, za nabavku opreme-Tabla piši briši.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:
• OŠ „Kaonik“ Busovača, predmet: usluge nabavke i korištenja električne energije, procijenjena vrijednost nabavke: 3.600,00 KM bez PDV-a, predmet: komunalne usluge, usluge odvoza smeća, procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 KM bez PDV-a
• SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, predmet: usluge održavanja i čišćenja kanalizacije, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za postojeće korisnike s područja Kantona smještene u Prihvatni centar „Duje“, a čiji smještaj finansira ili sufinancira Ministarstvo, kao i saglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za postojeće korisnike s područja Kantona smještene u JU „Dom za lica s invaliditetom“ Prijedor, a čiji smještaj finansira ili sufinansira Ministarstvo, kao i suglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u Srednjobosanskom kantonu-II faza. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu, izdvajaju se sredstva u ukupnom iznosu od 127.056,24 KM sa uračunatim PDV-om za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u Srednjobosanskom kantonu II faza. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “INFO-KOD” d.o.o. Travnik.
- Odluka o darivanju materijala zbog funkcionalnosti javnog zdravstva u SBK uspostavljanjem sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u ukupnoj vrijednosti od 127.056,24 KM, na teret Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK kako slijedi: predtiskane PVC kartice, potrošni materijal Ribon crni, potrošni materijal za čišćenje, printer elektronskih zdravstvenih kartica. Materijal naveden u ovoj odluci daruje se Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvoju. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM iz Budžeta Srednjobosanski kanton za 2024. godinu, sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku”. Sredstva će se doznačiti za Općinu Travnik, Konatur bb – za završetak sanacija puta na dionici Bingo – Gumar u naselju Luka.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera pojedincima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvoju. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, sa pozicije “Kapitalni transferi pojedincima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvoju”, sredstva će se doznačiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku kompjuterske opreme Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK. Sa stavke "Nabavka opreme", izdvajaju se sredstva u iznosu od 3.418,00 KM bez PDV-a tj. 3.999,06 KM sa PDV-om. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se: “Elur” d.o.o Kiseljak za nabavku računarske opreme.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za unutrašnje uređenje na zgradi Vlade u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ – II situacija), a na prijedlog Službe za zajedničke poslove Vlade SBK. Sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” izdvajaju se sredstva u iznosu od: 58709,73 KM bez uračunatog PDV, sa uračunatim PDV-om iznosi:68.690,38 KM za II situaciju za unutrašnje radove na zgradi Vlade u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ). Sredstva iz ove odluke uplatit će se ponuđaču „GP TECTA“ d.o.o. Travnik, kao izabranom dobavljaču.

pogledano 611 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30