Sjednice Vlade SBK / KSB

29 Februar
2024

Saopštenje sa 35. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 34. sjednice.

Usvojen je i Izvještaj Vlade Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Podnošenje godišnjeg Izvještaja o radu Vlade SBK rezultat je zakonske i poslovničke obaveze da se najmanje jedanput godišnje izvještava Skupština Srednjobosanskog kantona o provođenju utvrđene politike, o provođenju zakona i drugih općih akata Skupštine SBK, Izvještaja o izvršenju Budžeta, Izvještaja o stanju u pojedinim oblastima društvenog života i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti. U skladu sa ranije utvrđenim smjernicama za izradu Izvještaja o radu, isti je metodološki urađen tako da predstavlja pregled najznačajnijih aktivnosti svih kantonalnih tijela uprave, odnos između planiranih i realiziranih aktivnosti uz obrazloženje razloga za eventualno ne realizirane aktivnosti i sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o davanju saglasnosti na CEFTA Odluku o olakšavanju trgovine uslugama koje pružaju turističke agencije i turoperateri. U cilju što boljeg i usklađenijeg pristupa primjene obaveza, u okviru CEFTA zemalja, pokrenuti je i regionalni projekat čiji je fokus aktivnosti integrisanja CEFTA tržišta kroz identifikaciju ključnih barijera licenciranje za turističke agencije i turoperatera. Ovaj proces ujedno predstavlja i harmozaciju sa legislativom EU.
 Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije“Subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“.
 Odluka o usvajanju godišnjeg Programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu. Sredstva su planirana u Budžetu SBK za 2024. godinu u iznosu od 3.410.000,00 KM, i dodjeljivat će se korisnicima kao nepovratna sredstva putem javnog poziva, izuzev interventnih sredstava i razvojnih projekata koja se dodjeljuju po zahtjevu korisnika sredstava za kandidovane projekte.
 Odluka o raspodjeli interventniih sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” za sufinansiranje projekata, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
 Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti”, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 70.000,00 KM, sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekta kupovine nove opreme, a po zahtjevu korisnika JKP “Radovina” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.
 Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 34.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
 Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih star-up kompanija” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024.godinu, s pozicije “Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu”. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke obezbjeđena su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona u iznosu od 18.000,00 KM.
 Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od koncesionih naknada za 2024. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona.
 Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2024. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona.
 Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK – poticaj vodoprivredi za 2024. godinu. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
 Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Odlukom se izdvaja iznos od 1.338,00 KM za nabavku skenera, sredstva će se dostaviti dobavljaču „IMTEC” d.o.o. Sarajevo.
 Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Općinskog suda u Travniku. Iz Budžeta SBK izdvaja se iznos od 2.326,00 KM za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku, sredstva će se dostaviti dobavljaču „FIS” d.o.o. Vitez.
 Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke „Usluge sistematskog zdravstvenog pregleda uposlenika Kantonalnog tužilaštva Travnik”, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.999,00 KM.
 20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku i ugradnju klima uređaja u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke „Nabavka i ugradnja klima uređaja, čišćenje, punjenje i održavanje postojećih klima uređaja” za Općinski sud u Jajcu, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.999,00 KM.
 Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke „Nabavka i ugradnja doniranih klima uređaja za Kantonalno tužilaštvo Travnik, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.999,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
 Odluka o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu as pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona” izdvajaju se sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog udruženja za 2024. godinu. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Udruženja penzionera Srednjobosanskog kantona
 Odluka o prihvaćanju izvještaja bolnica kojima je osnivač Skupština Srednjobosanskog kantona o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrti kvartal 2023. godine:
• JU Bolnica Travnik
• JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
• Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila
• JU Opća bolnica Bugojno
• JU Opća bolnica Jajce
 Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Bugojanskog dekanata. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas" Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 22.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2024. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun, Župe Srca Marijina-Skopaljaka Gračanica.
 Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas" Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 22.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2024. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun, Župe Uznesenja BDM Jajce.
 Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Crvenom križu” Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 56.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2024. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.
 Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet" izdvajaju se sredstava u iznosu od 82.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2024. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet".
 Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik “ izdvajaju se sredstava u iznosu od 22.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2024. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Srpskog kultno-prosvjetnog i humanitarnog crkvenog društva Travnik.
 Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu. Iz sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne politike as pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- sufinansiranje upravnih organizacija – Zavoda za javno zdravstvo SBK planirana su sredstva u iznosu od 550.000,00 KM za sufinaciranje Zavoda. Odobrava se mjesečna isplata u iznosu od 45.833,33 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK. Sredstva iz ove odluke isplaćivati na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim Vlada SBK obvezuje JU Bolnicu Travnik i Hrvatsku bolnicu Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila da izvrše povrat sredstava koja su izdvojena u protekle tri godine na ime sufinasiranja nabavke uređaja za magnetnu rezonacu (MRI). Sredstva su izdvojena Odlukama Vlade broj: 01-11.7-6169 i 6172/21 od od 26.08.2024. godine, 01-11.7-7358 i 7359/22 od 15.9.2022. godine i 01-11.7-7124 i 7125/23 od 21.9.2023. godine, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM, odnosno od 750.000,00 KM po ustanovi. Potrebno je izvršiti povrat sredstava zbog izmjenjene okolnosti, odnosno kako proces nabavke nije realizovan, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike preuzima aktivnost nabavke predmetnih uređaja. Ovim Zaključkom se stavlja van snage Sporazum o sufinansiranju nabavke putem transfera između Ministarstva zdravstva i socijalne politike, JU Bolnice Travnik i Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Gromiljak“ Gromiljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču „BAFAS“ d.o.o. Kreševo, za rekonstrukciju učionica.
 Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta kako slijedi:
• „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf, predmet: usluge odvoza smeća, procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 KM bez PDV-a,
• JU „Prva osnovna škola“ Bugojno- Hendek, predmet: nabavka materijala za popravak i održavanje objekta, procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a,
• OŠ „Pajić Polje“ G.Vakuf-Uskoplje, predmet: usluge nabavke i korištenja električne energije, procijenjena vrijednost nabavke : 4.000,00 KM bez PDV-a
• OŠ „Kaćuni“ Busovača, predmet: izdaci za telefon i telefaks, procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 KM bez PDV-a, predmet: izdaci za internet, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a, predmet: komunalne usluge, voda i kanalizacija, procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a, predmet: ostale komunalne usluge, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a,
 Odluka izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Travnik“ Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 1.019,90 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik za rekonstrukciju podova.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.
 Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanski kanton za 2024. godinu, sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku”. Sredstva će se doznačiti za Javno preduzeće „RTV Bugojno“, Nugle II bb, Bugojno - građevinski radovi pri osposobljavanju unutrašnjih prostorija za rad ustanove 15.000,00 KM.
 Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnih organizacija - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanski kanton za 2024. godinu, sa pozicije “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku. Sredstva će se doznačiti za Medžlis islamske zajednice Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 18C – asfaltiranje dijela puta Bilalovac – Miroševići, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM
 Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvoju. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, sa pozicije “Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji povratku prognanih, obnovi i razvoju, za sljedeće projekte i iznose: Zemljoradnička zadruga „AT“ p.o. Nova travnička bb, Donji Vakuf – finansijska pomoć pri nastavku razvoja poljoprivredne proizvodnje, izdvaja se iznos od 5.000,00 KM

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o radnom materijalu Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Radni materijal Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju odnosi se na klaster pitanja po određenim Poglavljima i akcionim planovima za realizaciju preporuka Evropske komisije i akcionim planom za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine s propisima Evropske unije.

 

pogledano 1230 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30