Sjednice Vlade SBK / KSB

22 Februar
2024

Saopštenje sa 34. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 33. sjednice.

 

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija i službi za 2023. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Vlade SBK za sprječavanje korupcije i radu Tima Vlade Kantona za sprječavanju korupcije za 2023. godinu. U izvještajnom periodu provodile su se aktivnosti na realizaciji četiri projekta, odnosno Realizaciji Strategije Vlade SBK za sprječavanje korupcije, izradi Akcionih planova i Planova integriteta svih institucija u SBK, uspostavi registra (baza podataka) i ažuriranje istih i izradi i pripremi zakonskih rješenja za ovu oblast.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Plan aktivnosti na sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) SBK za 2024. godinu. Plan aktivnosti obuhvata pripreme zbirnog pregleda potencijalnih projektnih ideja JPP-a (Katalog projekata SBK), pružanje stručne podrške Javnim tijelima u postupku izrade trogodišnjih i godišnjih planova, pripremi progama korištenja sredstava i poziva za odabir korisnika, itd.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – regionalnoj ekonomskoj zajednici”, utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata na području SBK.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje podrške općinama za pripremu i implementaciju infrastrukturnih projekata, sredstva su namijenjena za korisnike sredstava za projekte kao nepovratna sredstva koja se dodjeljuju putem javnog poziva.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška razvoju poduzetničkih zona” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 250.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata za podsticanje i pružanje podrške općinama za razvoj i izgradnju poduzetničkih zona, sredstva se dodjeljuju korisnicima kao nepovratna sredstva putem javnog poziva.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za podsticanje i pružanje podrške, za pripremu i implementaciju projekata javno-privatnog partnerstva.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 300.000,00 KM. Namjena sufinansiranja projekata je unapređenje uslova za opstanak, rad i razvoj društvene zajednice i neprofitnih organizacija.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za obavljene tehničke preglede vozila u 2024. godini za projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture u iznosu od 58.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od naknada za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2024. godini. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u iznosu od 650.000,00 KM, za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata, geoloških i istraživačkih radova mineralnih sirovina.

Donesena je i Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u svrhu sufinansiranja projekta „Utopljavanje centralne škole u Hrastovima-Brestovsko“ u iznosu od 50.000,00 KM Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac, neplaniranih u Budžetu SBK za 2024. godinu. Sredstava iz ove Odluke, dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac na stavku „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK za 2023. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava - tekući transferi neprofitnim organizacijama – akademijama za 2024. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji utroška sredstava za tekući transfer neprofitnim organizacijama - akademijama za 2024. godinu planiran Budžetom SBK u iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za sufinansiranje programa/projekata koje realizuju Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Hrvatska Akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini (doprinos razvoju, unapređenju, podržavanju i promoviranju nauke i umjetnosti, briga o afirmaciji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, doprinos održivom razvoju bosanskohercegovačkog društva u kontekstu naučnog istraživanja i umjetničkog rada).
- Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava - tekući transferi za mlade za 2024. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji raspodjele sredstava - tekući transferi za mlade za 2024. godinu, planirani Budžetom SBK u iznosu od 130.000,00 KM. Budžetska sredstva se dodjeljuju na osnovu prijave na javni poziv kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta kao i na osnovu zahtjeva podnesenih tokom godine za projekte koji su od značaja za Srednjobosanski kanton.
- Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava - tekući transferi pojedincima za naučne radove za 2024. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji raspodjele sredstava, tekući transfer pojedincima - za naučne radove za 2024. godinu, planiran Budžetom SBK u iznosu od 40.000,00 KM. Budžetska sredstva se dodjeljuju na osnovu prijave na javni poziv koji objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta kao i na osnovu zahtjeva podnesenih tokom godine za programe koji su od značaja za Srednjobosanski kanton.
- Odluka o izdvajanju sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2024.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024. godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 154.878,00 KM kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo, izdvaja se iznos od 75.447,00 KM
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“, izdvaja se iznos od 46.563,00 KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“, izdvaja se iznos od 16.932,00 KM
4. SC Univerzitet u Tuzli, izdvaja se iznos od 2.241,00 KM
5. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar, izdvaja se iznos od 13.695,00 KM
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi)
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Drvetine“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ u iznosu od 6.942,78 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču „ELUR“ d.o.o. Kiseljak za nabavku računarske opreme.
- Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:
1. OŠ „Busovača“ Busovača: predmet: usluge nabavke i korištenja električne energije, procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 KM bez PDV-a, predmet: komunalne usluge, usluge odvoza smeća, procijenjena vrijednost nabavke: 5.000,00 KM bez PDV-a, predmet: komunalne usluge, voda i kanalizacija, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a
2. SŠ „Busovača“ Busovača: predmet: usluge popravka grijanja sportske dvorane, procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabavka zemljišta” za OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gojevići. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 80.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih/glazbenih škola u 2024. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2024. godinu u iznosu od 264.000,00 KM za mjesec januar i februar, kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik, izdvaja se iznos od 52.800,00 KM,
2. Osnovna muzička škola Bugojno, izdvaja se iznos od 50.160,00 KM,
3. Osnovna muzička škola Novi Travnik, izdvaja se iznos od 37.989,60 KM,
4. Osnovna muzička škola “Jakov Gotovac” N. Travnik, izdvaja se iznos od 123.050,40 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku diskova za server sa konfiguracijom. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 1.404,00 KM sa pozicije Nabavka opreme, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “Agencija Kamir” d.o.o Široki Brijeg.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: izmještanje podzemnog VN kabla 10 KV, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 3.658,12 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: izrada izvedbenog projekta za zgradu PS Fojnica, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: Izrada projekta za zgradu PS Fojnica, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: nabavka potrošnog materijala za foto printer “Mitsubishi elektric”, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: nabavka rezervni dijelova za računarsku opremu, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: nabavka usnika za alkometre, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: nabavka filtera za gas maske, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: nabavka materijala, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: usluge održavanja prenosa signala za video nadzor grada Vitez, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: usluge održavanja vozila van garantnog roka, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: Revizija projekta Policijska stanica Busovača. procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: usluge održavanja i popravke računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: veterinarske usluge, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 4.000,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: usluge korištenja sportske dvorane, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke, predmet nabavke: nabavka nove policijske uniforme za sve policijske službenike, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 3.000.000,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova plaćanje računa u iznos od 2.680,00 KM, sredstva će se uplatiti dobavljaču “Plimonatic” d.o.o. Kiseljak.

  Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela slijedeće odluke:
  - Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za „Nabavku uredskog namještaja“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 4.104,00 KM.
  - Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za „Nabavku električne energije“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 19.500,00 KM.
  - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama u svrhu zakupa prostora radi privremenog smještaja arhivske građe Općinskog suda u Kiseljaku.
  - Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za „Nabavku automobila, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 89.000,00 KM.
  - Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Travniku za pokretanje procedure javne nabavke za „Nabavku „usluge krećenja i zamjene laminata pojedinih ureda“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.625,00 KM.
  - Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Travniku za pokretanje procedure javne nabavke za „Nabavku usluga krećenja i zamjene dotrajalih svjetiljki pojedinih ureda“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.888,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Domu zdravlja Busovača koja su prvobitno izdvojena Odlukama Vlade za finansiranje nabavke laboratorijske opreme u iznosu od 110.000,00 KM, finansiranje opreme za HPM u iznosu od 20.000,00 KM i sufinansiranje zamjene krovne konstrukcije i utopljavanje zgrade DZ Busovača u iznosu od 20.000,00 KM. Prenamjenjuju se neutrošena sredstva u iznosu od 45.000,00 KM za sufinansiranje projekta rekonstrukcije sanitarnih čvorova u zgradi Doma zdravlja Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK na ime ostvarivanja prava osiguranih osoba-umirovljenika sa najnižom mirovinom u SBK na premiju za 2024. godinu. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu, sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - sufinansiranje premije (markica) socijalno ugroženim osobama”, izdvaja se iznos od 736.919,00 KM, na ime ostvarivanja prava osiguranih osoba-umirovljenika sa najnižom mirovinom u SBK na premiju za 2024. godinu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu sa pozicije Tekuća rezerva Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 KM fizičkim licima iz Srednjobosanskog kantona. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
- Odluka o davanju saglasnost na Nacrt bilateralnih sporazuma o saradnji/ memorandum o sporazumijevanju između ECDC-a i svake od zemalja Zapadnog Balkana i Turske i Sporazum o dijeljenju podataka. Nedavni javnozdravstveni događaji pokazali su nužnost i vrijednost međunarodne razmjene informacija o ličnim i zdravstvenim podacima, kako bi se olakšala razmjena informacija i koordinirali međunarodni odgovor na ozbiljne prijetnje zdravlju.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija i sl.). Sredstva predviđena ovim Pogramom osigurana su u Budžetu SBK, i to u iznosu od 120.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva. Sredstva predviđena ovim Pogramom osigurana su u Budžetu SBK, i to kako slijedi:
• na stavci “Tekući transferi pojedincima - poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)”, planiran iznos od 136.000,00 KM.
• na stavci “Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)”, planiran iznos od 16.000,00 KM.
• na stavci “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)”, planiran iznos od 24.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu – tekući transferi drugim nivoima vlasti – poticaji veterinarstva – zakonske obaveze u vrijednosti od 100.000,00KM.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK za nabavku licenci za Microsoftove proizvode i usluge u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 1.002.650,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK za nabavku za usluge ispisa i upravljanja sistemom ispisa u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 1.421.850,00 KM bez PDV-a.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnost Stručnoj službi Vlade za plaćanje računa za usluge štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona ispostavljen od strane poduzeća „PRINT-GS“ d.o.o. Travnik, u iznosu od 5.446,35 KM sa PDV-om.

Vlada SBK je dala saglasnost na Sporazum o poslovnoj suradnji između Vlade SBK i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik. Ovlašćuje se premijer Vlade Tahir Lendo da u ime Vlade SBK potpiše Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade SBK i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik. Ovlašćuje se ministar Bojan Domić da u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta potpiše Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade SBK i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik. Ovlašćuje se ministar Feliks Vidović da u ime Ministarstva unutrašnjih poslova potpiše Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade SBK i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik. Ovlašćuje se ministar Sedžad Milanović da u ime Ministarstva privrede potpiše Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade SBK i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica od požara na stambenom objektu u vlasništvu Ante Babića.

Vlada SBK je dala saglasnost Službi za zajedničke poslove na Odluke o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama za nabavku:
- Usluga iznajmljivanja prostora za smještaj Kantonalnog suda u Novom Travniku,
- Usluga zakupa prostora za smještaj kantonalnih tijela uprave u ulici Prnjavor 16 u Travniku,
- Usluga zakupa parking prostora za potrebe uposlenika u tijelima uprave u Travniku.
Vlada SBK daje saglasnost direktoru Službe za zajedničke poslove da na temelju odluka o izuzeću sklopi ugovore za navedene usluge, prema ranije utvrđenim cijenama o otkaznim rokovima i rokom važenja ugovora.

 

pogledano 924 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30