Sjednice 2023

29 Decembar
2023

Saopštenje sa 28. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 27. sjednice

 

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Srednjobosanskom kantonu za period od 2024. – 2029. godine. Program razvoja je integrisani i multisektorski dokument Srednjobosanskog kantona kojim se definiraju osnovna načela, opredjeljenja i programski zadaci razvoja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Srednjobosanskom kantonu, određuje politika i strategija razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te definišu konkretni programi i projekti usaglašeni sa utvrđenom politikom i strateškim pravcima razvoja zaštite i spašavanja na području Srednjobosanskog kantona, naročito iz oblasti prevencije kao najvažnijeg segmenta sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Ovaj dokument usklađen je sa Programom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije BiH od 2021. - 2028.godine, („Službene novine“ broj: 98/21) i drugim strateškim dokumentima na nivou Kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK za 2023. godinu. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu, sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK raspoređuju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM, u korist “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-podrška Općini Dobretići“.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška skijalištima i razvoju turizma” Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli dijela intervetnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi”, Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 111.500,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje javne nabavke – nabavka usluge izrade projektnog zadatka za strategiju sigurnosti saobraćaja Srednjobosanskog kantona, procijenjena vrijednost bez PDV-a iznosi 5.950,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi (podrška preduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)” Budžeta SBK za 2023.godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM, sredstva će se doznačiti za sufinansiranje troškova implementacije i certificiranja standarda za proizvodnju i preradu hrane, privrednom društvu “Bajra” d.o.o. Travnik.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu – interventna sredstva. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje troškova odlaska na Međunarodni sajam namještaja u Istanbulu Republika Turska, sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Brist“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ Budžeta SBK za 2023. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 28.000,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ Budžeta SBK za 2023. godinu – interventnih sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 125.000,00 KM, sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih star-up kompanije“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 28.000,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška unapređenju saobraćaja“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM, sredstva će se doznačiti privrednom društvu „KSM-Wood-Transport“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM za sufinansiranje projekta nabavke kontejnera i kanti za komunalni otpad, sredstva će se doznačiti općini Novi Travnik.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti fondovima – podrška unapređenju saobraćaja“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez za sufinansiranje projekta nabavke komunalne opreme.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos 113.000,00 KM, za opstanak, rast i razvoj poslovanja. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli dijela intervenih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos 99.000,00 KM za sufinansiranje projekata. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška skijalištima i razvoju turizma“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se vršti raspodjela sredstava u iznosu od 4.000,00 KM, sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Senex“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 4.000,00 KM, sredstva će se doznačiti subjektu obrt-studio „Clover“ općina Busovača.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzetnicima i preduzećima – poticaji privredi“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se vrši raspodijela sredstava u iznosu od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačoito privrednom subjektu „Bistro Makaza“ općina Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2023. godini. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 150.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2023.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju štalskih objekata.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za realizaciju su/finansiranja projekata. Iz Budžeta SBK za 2023.godinu i na osnovu Odluke Vlade SBK o usvajanju Programu i kriteriju utroška sredstava ostvarenih od vodnih i koncesionih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK u 2023. godini, izdvajaju se sredstva za su/finansiranje projekata u iznosu od 384.000,00 KM za slijedeće projekte:
• Zaštita objekta od mogućih poplava rijeke Lašve, općina Travnik;
• Izgradnja rezervoara i kaptaže za vodu u podružnici Has, općina Novi Travnik;
• Izgradnja kaptaže i bazena za MZ Višnjevo, općina Travnik;
• Sanacija na kanalizacionoj mreži – lokacija Novaci-D. Dubravica, općina Vitez;
• Izrada projektne dokumentacije – rješavanje kanalizacije u selu Polje, naselje Meljine, općina Kreševo;
• Sanacija postojeće kanalizacije lokacija Kolareve kuće, općina Novi Travnik;
• Uređivanje javne česme u naselju Zdaljevac, općina Jajce;
• Pomoć u sanaciji problema vodosnabdijevanja, općina Vitez;
• Odvodnja otpadnih voda u mjestu Milodraže, općina Kiseljak;
• Izgradnja vodovoda za potrebe LU „Radovina“, općina Gornji Vakuf–Uskoplje;
• Uređenje dijela korita rijeke Lašve-obaloutvrda, općina Vitez;
• Odvodnja kanalizacione i drenažne linije, općina Vitez;
• Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže na porodičnoj kući, općina Travnik;
• Gradnja zaštitnog zida u koritu rijeke Lašve (faza I), općina Travnik;
• Gradnja zaštitnog zida u koritu rijeke Lašve (faza II), općina Travnik;
• Rekonstrukcija starog mlina, Dusina, Općina Fojnica;
• Sanacija vodovodne mreže Bijeli put, naselje Podolac, MZ Nova Bila, općina Travnik;
• Dovod cjevovoda i snabdijevanje vodom društvenog doma Jelići, općina Gornji Vakuf-Uskoplje;
• Pomoć u upravljanju, organizaciji, korištenju sredstava i infrastrukturnih objekata, općina Vitez;
• Nabavka kanalizacionih cijevi i vodovodnih cijevi, općina Donji Vakuf;
• Projekat „Plava voda“, općina Travnik;
• Kupovina opreme za vodosnabdijevanje, općina Kreševo;
• Nabavka opreme za vodosnabdijevanje, općina Kreševo;
• Zamjena azbestnog cjevovoda DN 250 u Mitrasovoj ulici, općina Jajce;
• Nabavka zonskih vodomjera, općina Gornji Vakuf – Uskoplje;
• Sanacija glavnog distributivnog cjevovoda Lupežovac,općina Novi Travnik;
• Rekonstrukcija vodovoda Bježanija – čvorište 1001 noć, općina Fojnica;
• Nabavka i ugradnja pumpe za vodu, općina Travnik,
• Nabavka vodovodnog materijala za rekonstrukciju vodovodne mreže u općini Bugojno;
• Izgradnja objekta na izvorištu Vrbovnik – Rotilj, općina Kiseljak;
• Izrada ažurne geodetske podloge za potrebu izrade projekta sanacije benta na rijeci Fojnica i izrade šetnice uz vodu;
• Sanacija štete od nedavnih poplava, općina Vitez;
• Rekonstrukcija gradskog vodovoda (Dalmacija – Palež), općina Kiseljak;
• Izrada projektne dokumentacije za vodovod Dumančići, općina Travnik;
 Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Subvencija javnim preduzećima-poticaj šumarstvu za državne šume“. Odlukom se izdvajaju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Subvencija javnim preduzećima-poticaj šumarstvu za državne šume“ u iznosu od 34.851,70 KM. Navedena sredstva se izdvajaju za programsku aktivnost - Iskorištavanje šuma (modernizacija-sanacija), putni pravac Peska-Busovačke staje po Programu utroška sredstava opredijeljenih Budžetom SBK za 2023. godinu.
 Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sa stavke "Nabavka opreme" izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.263,00 KM bez PDV-a tj. 1.477,71 KM (sa PDV-om) za nabavku 1 (jedan) kom. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se dobavljaču “ELUR“ d.o.o. Kiseljak.
 Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za poticaje u poljoprivredi. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 253.350,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2023.godini. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje te ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
 Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2023. godini. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 2.700,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2023.godini. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za pomoć u radu poljoprivrednih udruženja i to Udruženju pčelara “API-VIT” Vitez 1.700,00 KM i Udruženju poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa SBK 1.000,00 KM.
 Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2023. godini. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 2.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2023.godini. Sredstva iz ove Odluke će se doznačiti općini Bugojno za sufinansiranje troškova rada Skloništa za nezbrinute životinje.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku mrežnih rutera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku, odlukom se izdvaja iznos od 4.083,30 KM, sredstva će se doznačiti dobavljaču „Bosnien Business Systems“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Jajcu, odlukom se izdvaja iznos od 7.010,00 KM za nabavku elektroničke opreme.
- Odluka o davanju saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta i pripreme tehničke dokumentacije za tender za potrebe Općinskog suda Travnik, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 4.500,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti školama za popunu radnih mjesta za školsku 2023./24. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za MSŠ „Donji Vakuf“ Donji Vakuf. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 820,88 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos od 178,03 KM, „STARMOTECH“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 169,00 KM i „MONSUN“ d.o.o. Lukavac izdvaja se iznos od 473,85 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za MSŠ „Busovača“ Busovača. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.482,50 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos 914,00 KM, „TAMEX“ d.o.o. Busovača izdvaja se iznos 994,50 KM i „TRGOTEN“ d.o.o. Travnik izdvaja se iznos od 574,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Nova Bila“ Nova Bila. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 29.905,20 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču po potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci GP „TECTA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Kaonik“ Kaonik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 669,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „REKORD“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 500,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se dobavljaču „XT-Computers“ d.o.o. Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SŠ „Uskoplje“ G.Vakuf-Uskoplje. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK u ukupnom iznosu od 2.963,49 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „Logovita“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 634,37 KM, STR„Gama-Copy Graf“ G.Vakuf - Uskoplje izdvaja se iznos od 128,35 KM i „R&S“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos 2.200,77 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za MSŠ „Travnik“ Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.807,95 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „DIGITALIS“ d.o.o. Novi Travnik izdvaja se iznos od 2.498,84 KM, „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos od 662,04 KM, „ARTIST“ d.o.o. Banja Luka izdvaja se iznos od 3.758,50 KM i „FIS“ d.o.o. Vitez izdvaja se iznos od 2.888,57 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SŠ „Travnik“ Nova Bila. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 1.999,50 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču „TRSAT-POLO“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Vitovlje“ Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK u iznosu od 550,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „TRGOTEN“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Vitez“ Vitez. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.684,99 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „Školska Naklada“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 1.989,99 KM i „JYSK“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos od 695,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za „Prvu osnovu školu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 5.019,36 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „DIGITALIS“ d.o.o. Novi Travnik izdvaja se iznos od 633,40 KM, „KARADŽA-TRADE-KAŠMIR“ d.o.o. Bugojno izdvaja se iznos od 2.109,02 KM i „EDUCA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 2.276,94 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „13.Rujan“ Jajce. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 116.319,88 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će ugovorenom dobavljaču po potpisanom Ugovoru o javnoj nabaci „SPORT NET INŽENJERING“ d.o.o. Široki Brijeg.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „13.Rujan“ Jajace. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 900,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „ND DIZAJN“ d.o.o. Šipovo.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Pajić Polje“ Pajić Polje. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 1.987,40 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „KARADŽA-TRADE-KAŠMIR“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SŠ „Nikola Šop“ Jajce. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 295,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „IBRA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Guča Gora“ Guča Gora. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 1.053,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „EUROBRAND“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Han Bila“ Han Bila. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 948,60 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „PROM-AR“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima-za podršku roditeljima djece koja pohađaju vrtiće“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak dijela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i uplatiti na transakcijske račune roditelja koji ostvaruju pravo na subvencioniranje. Prijedlog raspodjele sredstava zasniva se na temelju Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Srednjobosanskog kantona u 2023. godini.
- Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta kako slijedi:
• OŠ „Busovača“ Busovača, predmet: nabavka knjiga za školsku biblioteku, procijenjena vrijednost nabavke : 5.361,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge krečenja učionica, procijenjena vrijednost nabavke : 1.598,22 KM bez PDV-a,
• SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik, predmet: usluge izrade stručnog elaborata, procijenjena vrijednost nabavke: 2.136,75 KM bez PDV-a,
• OŠ „Turbe“ Turbe, predmet: nabavka opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 3.046,15 KM bez PDV-a.
- Odluka o raspodjeli sredstava - oblast kulture za 2023. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu, namijenjena za oblast kulture u iznosu od 102.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke, u iznosu od 81.000,00 KM, isplatit će se sa razdjela „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 5.000,00 KM isplatiti će se sa razdjela „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 4.000,00 KM isplatiti će se sa razdjela „Tekući transferi pojedincima – za kulturu“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 12.000,00 KM isplatiti će se sa razdjela „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za kulturu“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Izdvojena sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom nadležnog ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa Tekuće rezerve Vlade SBK – oblast kulture. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke, prenijet će se na Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, na poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2023. godinu. Ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu namijenjenih za sport u iznosu od 82.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 53.500,00 KM isplatit će se sa razdjela „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“ Budžeta SBK za 2023.godinu. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 26.000,00 KM izdvojit će se sa razdjela „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sport“, Budžeta SBK za 2023. godinu. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 3.000,00 KM izdvojit će se sa „Tekući transferi pojedincima – za sport“, Budžeta SBK za 2023. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima za pomoć ugroženim učenicima“, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Kiseljak“ Kiseljak. Odlukom se izdvaja iznos od 3.960,80 KM, sredstva će se doznačiti dobavljaču „DOPER-TECH T.R.“ Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka građevina“ za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 172.668,60 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču po potpisanom Ugovoru „VIZIJA“ d.o.o. Visoko.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka građevina“ za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 22.237,79 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „GRAĐEVINAR“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka građevina“ za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 5.514,21 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „BNT INŽENJERING“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke ugovorene i druge posebne usluge - za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu sa pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge- za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih radnika”, u iznosu od 42.300,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.941,90 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima za nabavku računarske opreme i copy aparata kako slijedi: „DOPER-TECH T.R.“ Kiseljak izdvaja se iznos od 8.741,90 KM i „XT COMPUTERS“ d.o.o. Busovača izdvaja se iznos od 1.200,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „13.Rujan“ Jajce. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.744,79 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „TIGAR-TRANS“ d.o.o. Jajce izdvaja se iznos od 1.000,00 KM i „PROJEKT L“ d.o.o. Jajce izdvaja se iznos od 1.744,79 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta kako slijedi:
• OŠ „Voljevac“, nabavka opreme, 14.000,00 KM,
• MSŠ „Vitez“ Vitez, nabavka opreme, 7.000,00 KM,
• MSŠ „Travnik“ Travnik, nabavka opreme, 7.000,00 KM,
• SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik, ugovorene usluge, 14.000,00 KM,
• SŠ „Novi Travnik“ N. Travnik, rekonstr. i investicijsko održavanje, 14.000,00 KM,
• OŠ „Turbe“ Turbe, nabavka opreme, 14.000,00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, odlukom se izdvaja iznos od 22.000,00 KM. Sredstva će rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku usluge renoviranja sale za sastanke Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK. Sa stavke "Izdaci za tekuće održavanje", izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.958,60 KM sa PDV-om. Sredstva iz Odluke doznačiti će se „Karadža trade Kašmir“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku trakastih zavjesa u salu za sastanke Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK. Sa stavke "Nabavka materijala i sitnog inventara" izdvajaju se sredstva u iznosu od 535,89 KM bez PDV-a tj. 627,00 KM sa PDV-om. Sredstva iz Odluke doznačiti će se „Karadža trade Kašmir“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2023. godinu za nabavku police za arhivu, kaseta s centralnim zaključavanjem i kancelarijskih stolica Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK. Sa stavke "Nabavka opreme" izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.809,44 KM bez PDV-a tj. 6.797,04 KM sa PDV-om. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se „Karadža trade Kašmir“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta SBK za 2023. godinu za slijedeće projekte u iznosu:
• Općina Kreševo
Sanacija lokalnog puta Crnići-Crnički Kamenik izdvaja se iznos od 25.000,00 KM
Izrada pristupnih staza u groblju Bjelovići izdvaja se iznos od 5.000,00 KM
Franjevački samostan sv. Katarine Kreševo (izgradnja groblja kapele) izdvaja se iznos od 10.000,00 KM.
• Općina Travnik
Sanacija lokalnog puta Bandol izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
Mjesna zajednica Dub, asfaltiranje školskog igrališta u Područnoj školi Dub izdvaja se iznos od 27.000,00 KM
• Općina Gornji Vakuf / Uskoplje
MZ Gornji Vakuf 2 – Obnova i saniranje kapele na gradskom rimokatoličkom groblju izdvaja se iznos od 15.000,00 KM
• Općina Bugojno
Asfaltiranje puta u MZ Bristovi, putni pravac Gornja Kula prema Viskovićima izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
MZ Rovna, Saniranje puta u naselju Fulani izdvaja se iznos od 11.000,00 KM
• Općina Busovaća
Sanacija puta MZ Kula – Skradno izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• Općina Jajce
MZ Vlasinje, asfaltiranje pristupnog puta prema općini Jajce izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• Općina Novi Travnik
MZ Vodovod, izgradnja parking mjesta, nadstrašnice i betoniranje ulaza u mekteb izdvaja se iznos od 14.000,00 KM
• Općina Vitez
MZ Kruščica, izgradnja autobuskog stajališta izdvaja se iznos od 3.000,00 KM
- Odluka o izdvajanju namjenskih sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za javno poduzeća. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi javnim poduzećima – za utopljavanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“, sredstva utvrđena tačkama (2) Programa utroška sredstava sa kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva za projekt:
• „Sufinanciranje drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja javnih objekata radi uštede energije, zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi kroz Energetska efikasnost- utopljavanje objekta, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno izdvaja se iznos od 17.600,00 KM.
- Odluka o izdvajanju namjenskih sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK neprofitnim organizacijama. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“, sredstva utvrđena tačkama (2) Programa utroška sredstava sa kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte:
• Sufinanciranje drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja javnih objekata radi uštede energije - Utopljavanje radi uštede energije – ugradnja fasade na dijelu prostorija, Kickboxing club „Izazov“ Bugojno 3.180,00 KM.
- Odluka o izdvajanju namjenskih sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, drugim nivoima vlasti. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena tačkama (2, 4, 9) Programa utroška sredstava sa kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte ukupnog iznosa 122.000,00 KM:
• Sufinanciranje drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja javnih objekata radi uštede energije - Poboljšanje energetske učinkovitosti na javnim objektima MZ Kiseljak, MZ Bilalovac, 30.000,00 KM,
• Zamjena i sanacija krova na sportskoj dvorani, JU KSC, Bugojno 64.500,00 KM,
• Rekonstrukcija dotrajale munare na džamiji u Turkovićima u općini Fojnica, MZ 5.000,00 KM,
• Rekonstrukcija i nadogradnju mektebske učionice u džematu Pečuj u općini Novi Travnik, MZ Pečuj, 7.500,00 KM,
• Uređenje prostorija kluba Fatih GYM u općini Vitez, MZ Ahmići, 15.000,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj Općine Bugojno za saniranje klizišta,
- Izvještaj Općina Bugojno za saniranje štete od požara,
- Izvještaj Općina Kiseljak - za sanaciju klizišta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2023. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona. Program utroška sredstava se mijenja na način da se u djelu programa broj 5. korisnici sredstava u tabeli briše redni broj 27, a dodaju se redni brojevi od 27 do 40 sa elementima iz tabele djela broj 5. Programa.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Općoj bolnici Jajce. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Općoj bolnici Jajce, na ime sufinansiranja zamjene autoklava na mikrobiologiji. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Opće bolnice Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Općoj bolnici Jajce. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM JU Općoj bolnici Jajce, na ime sufinansiranja postavljanja solarnih kolektora za grijanje i toplu vodu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Opće bolnice Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Bugojno. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM JU Domu zdravlja Bugojno, na ime sufinansiranja nabavke stomatološke stolice. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Donji Vakuf. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM JU Domu zdravlja Donji Vakuf, na ime sufinansiranje uređenja parking prostora i zaštitnih nadstrešnica. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Donji Vakuf. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM JU Domu zdravlja Donji Vakuf, na ime sufinansiranje nabavke terenskog vozila za potrebe patronažne službe. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, na ime sufinansiranja nabavke vozila za potrebe patronažne službe. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Jajce. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM JU Domu zdravlja Jajce, na ime sufinansiranja nabavke CT aparata-II tranša. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Kreševo. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Domu zdravlja Kreševo, na ime sufinansiranja vanjskog uređenja dvorišta i parkirališta Doma zdravlja Kreševo-druga tranša. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Novi Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM JU Domu zdravlja Novi Travnik, na ime sufinansiranja nabavke vozila za HES, kućno liječenje i patronažu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u SBK“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime sufinansiranja opremanja područnih ambulanti u Ahmićima i Preočici. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u SBK“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime sufinansiranja opremanja područnih ambulanti u Ahmićima i Preočici. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije Tekuća rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.500,00 KM fizičkim licima iz Srednjobosanskog kantona, na ime podrške za liječenje. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa za printanje Službenih novina Srednjobosanskog kantona broj 13. iz 2023. godine. Sredstva u iznosu od 12.893,40 KM će se uplatiti „Print-GS“ d.o.o. Travnik, za usluge tiskanja.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja. Odlukom se odobrava izdvajanje sredstava u iznosu od 3.589,56, KM (sa PDV-om) za nabavku računara, za potrebe Stručne službe Vlade. Sredstva iz ove odluke isplatit će se dobavljaču „OCEAN - IT“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 11.500,00 KM sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom uprave.
- Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 10.700,00 KM sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja“, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom uprave.

pogledano 1307 puta

Novosti

29.02.2024 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
28.02.2024 Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa...
27.02.2024 Predstavnici Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, posjetili su premijera Srednjob...
22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
« Mart 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31