Sjednice 2023

14 Mart
2023

Saopštenje sa 161. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 160. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo SBK za 2023. godinu u mjesečnom iznosu od 37.500,00 KM. Sredstva će se izdvojiti iz Budžeta SBK za 2023. godinu, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo“.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i privatnicima – poticaji privredi“ za 2023. godinu, u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti obrtničkoj radnji „Huskić“, Busovača za saniranje štete od požara.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ za pomoć u radu za I. i II. kvartal 2023. godine, u iznosu od 17.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Župi BDM Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ za pomoć u radu za I. i II. kvartal 2023. godine, u iznosu od 17.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Župi Srca Marijina – Skopaljska Gračanica.
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za pomoć u radu za I. i II. kvartal 2023. godine, u iznosu od 42.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Crvenom križu Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ za pomoć u radu za I. i II. kvartal 2023. godine, u iznosu od 62.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno – prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik za pomoć u radu za I. i II. kvartal 2023. godine, u iznosu od 17.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Srpskom kulturno – prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona za pomoć u radu za 2023. godinu, u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona.

Donesena je i Odluka o raspodjeli interventnih sredstava, na prijedlog Ministarstva privrede, sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Gorska služba spašavanja, stanica Jajce izdvaja se iznos od 10.000,00 KM,
- Gorska služba spašavanja, stanica Gornji Vakuf – Uskoplje izdvaja se iznos od 9.000,00 KM,
- Gorska služba spašavanja, stanica Travnik izdvaja se iznos od 8.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku usluga analize alkohola u krvi i urinu, u procijenjenoj vrijednosti od 10.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku mobilnih printera, u procijenjenoj vrijednosti od 3.400,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za branioce za nabavku usluga banjsko – klimatskog liječenja u procijenjenoj vrijednosti od 160.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Kantonalnom arhivu za nabavku usluga isporuke toplotne energije (putem direktnog sporazuma) u procijenjenoj vrijednosti od 5.900,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK, je na prijedlog Ureda za javne nabavke donijela Zaključak kojim se slijedećim korisnicima Budžeta SBK: Služba za zajedničke poslove SBK, Stručna službe Vlade SBK, Uredu Premijera Vlade SBK, Uredu za zakonodavstvo Vlade SBK, Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK i Uredu za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK, koji imaju identifikacijski porezni broj (ID) dodijeljen od Porezne uprave FBiH, daje ovlaštenje da samostalno planiraju i provode postupke javnih nabava, a sve u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki, kao i prema nadležnostima i procedurama propisanim Uredbom o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK i drugim propisima i aktima donesenim temeljem navedene Uredbe.

Isti Ured je predložio, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku tečnih motornih goriva za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 2.153.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku lož ulja za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 386.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku usluga pranja vozila za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 235.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku računara i prateće računarske opreme za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 456.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku usluga tiskanja za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 842.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku uglja za ogrjev za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 1.476.600,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 1.080.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku sredstava za čišćenje i održavanje higijene za korisnike Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 650.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 773.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku usluga kolektivnog osiguranja korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 660.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku usluga popravke i održavanja motornih vozila korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 423.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku guma za motorna vozila korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 333.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku vulkanizerskih usluga za potrebe korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 48.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku ogrjevnog drveta za potrebe korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 542.500,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za nabavku rezervnih dijelova za vozila korisnika Budžeta SBK u procijenjenoj vrijednosti od 705.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti. Navedenim izmjenama smanjuje se broj kandidata za svaku poziciju koje je ministarstvo dužno dostaviti Skupštini sa tri na dva i propisuju se novi uslovi za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda. Takođe je izvšeno usklađivanje potrebnih uslova stručne spreme sa odredbama propisa koji regulišu visoko obrazovanje, odnosno sa Bolonjskim sistemom studiranja.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće:
- Program i kriterije utroška sredstava za izgradnju i uređenja spomen obilježja kojim se utvrđuju uslovi i postupak utroška sredstava sa tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
- Program i kriterije utroška sredstava za izgradnju i uređenja mezarja i grobalja kojim se utvrđuju uslovi i postupak utroška sredstava sa tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja na kojima su ukopani poginuli i umrli branioci.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneksa 4. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Centar“ na rijeci Lašvi, općina Vitez, sa gospodarskim društvom „Gudelj“ d.o.o. Vitez. Navedenim aneksom produljuje se rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Centar“ zaključno sa 9. 6. 2024. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači (medvjeda) u ukupnom iznosu od 1.187,50 KM.

Donesena je i Odluka o izvršenje neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 2.014.533,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada Kantona donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za 2023. godinu, za oblast kulture u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti „DEPO“ d.o.o. Sarajevo, društvu za filmsku, TV i Internet produkciju.
- Odluka o usvajanju relacije za prijevoz učenika „Treće osnovna škola“ Bugojno kako slijedi: Vrpeć – Crniče – Vrbanja - „Treća osnovna škola“ Bugojno relacija od 7,5 km.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za sklapanje Aneksa 13 Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 4“ na rijeci Željeznica, općina Kreševo kojim se produžuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad navedene MHE.

pogledano 1220 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30