Sjednice 2022

24 Novembar
2022

Saopštenje sa 147. sjednice Vlade SBK - 2022.gVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 146. sjednice

 

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve, Vlada SBK je dala saglasnost na Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2023. godinu. Finansijski plan direkcije se sastoji od:
- Prihodi sa prenesenim neutrošenim sredstvima u iznosu od 16.729.971,00 KM
- Rashodi u iznosu od 16.729.971,00 KM

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2022. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i Osnovne škole “Dubravica“ Vitez, Osnovne škole „Han Bila“ Travnik, „Prve osnovne škole“ Bugojno-Jaklić, Osnove škole „Brestovsko“ Brestovsko , Osnovne škole „Kaćuni“ Kaćuni, Osnovne škole „Busovača “ Busovača, , Osnovne škole „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje i Srednje škole „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak. Sredstva u iznosu od 49.000,00 KM sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 10.090,00 KM Osnovnoj školi „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo, neplaniranih u Budžetu SBK za 2022. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo, na stavku „Nabavka opreme“ iznos od 4.090,00 KM i stavku „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 6.000,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 1.470,00 KM Srednjoj školi “Busovača“ Busovača, neplaniranih u Budžetu SBK za 2022. godinu . Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “Busovača“ Busovača, na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 1.000,00 KM i stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 470,00 KM.
- Odluka o utrošku sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2022.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2022. godinu, sanšpzicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u ukupnom iznosu od 41.000,00 KM kako slijedi:
• „Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku“ izdvaja se iznos od 29.000,00 KM, sredstva potrebna za sufinanciranje naučnih skupova i konferencija,
• Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez izdvaja se iznos od 12.000,00 KM, sredstva potrebna za izradu Elaborata o modelu financiranja studenata na privatnim Univerzitetima

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, odlukom se izdvajaju interventna sredstva u iznosu od 20.000,00 KM u korist općine Travnik. Iznos iz ove odluke raspodijelit će se sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima izložbama.
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška unapređenju saobraćaja“, Budžeta SBK za 2022. godinu. Odlukom se odobrava raspodjela sredstava, u iznosu od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti MZ „Krušćica“ općina Jajce.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2022/2023.godinu

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za realizaciju sufinansiranja projekta „Uređenje korita rijeke Kreševčice“, općina Kiseljak. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu izdvaja se iznos od 3.000,00 KM korisniku „Udruženje sporstskih ribolovaca „Kiseljak“.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2022. godinu, kako slijedi: SŠ „Nikola Šop“, Jajce, SŠ “Travnik“, Nova Bila, MSŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik, MSTŠ „Travnik“ , Travnik, OŠ “Kaonik“, Busovača i OŠ „Han Bila“, Han Bila.
- Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola: OŠ “Novi Travnik“, Novi Travnik, SGŠ “Jakova Gotovca“, Novi Travnik, OŠ „Berta Kučera, Jajce, MSŠ „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje, SŠ „Nikola Šop“, Jajce i OŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK prihvatila izvještaje načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite, prihvaćeni su izvještaji načelnika Općine Travnik i Općine Bugojno.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvaja se iznos od 20.000,00 KM, sredstva iz ove Odluke će se doznačiti općini Busovača radi podrške projektu Glavna punionica meda za otkup i preradu meda Udruženju pčelara i poljoprivrednika Kaćun, Kaćuni Busovača.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2022. godinu. Ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu namijenenih za sport u iznosu od 21.500 KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2022. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, namijenjena za oblast kulture u iznosu od 25.000 KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o raspodjeli sredstava – oblast naučni radovi za 2022. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu namijenjena za oblast naučnih radova u iznosu od 25.000 KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast informisanja za 2022. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu namijenjena za oblast informisanja u iznosu od 63.000 KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o raspodjeli sredstava za - Tekući transferi za mlade za 2022. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu namijenjena za tekuće transfere za mlade u iznosu od 6.000 KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2022. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2022.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač SBK“, u iznosu od 233.336,00 KM za mjesec novembar i decembar (XI i XII mjesec) 2022. godine.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Srednjobosanskog u 2022. godini. U Odluci o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području SBK u 2022. godini (Službene novine SBK, broj: 10/22) u članu 8. mijenja se stav (1) i glasi:
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na subvencioniranje boravka podnosi roditelj ili drugi, zakonom ovlašteni zastupnik, ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj:
a) Ministarstvu, posredstvom predškolske ustanove u kojoj dijete boravi (predškolska ustanova zaprima Zahtjev roditelja, pomaže roditeljima prilikom kompletiranja potrebne dokumentacije i u njihovo ime dostavlja Zahtjev s priloženom dokumentacijom Ministarstvu)
b) direktno Ministarstvu
Izmjene i dopune člana 13.
- U Odluci o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području SBK u 2022. godini (Službene novine KSB, broj: 10/22) mijenja se članka 13. i glasi:
(1) Predškolske ustanove u kojima borave djeca koja su ostvarila pravo na subvencioniranje boravka u skladu s ovom Odlukom dužne su Ministarstvu dostaviti popis djece koja su u tom mjesecu boravila u konkretnoj predškolskoj ustanovi. Popis se dostavlja najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za prošli mjesec i odnosi se isključivo na djecu koja imaju Rješenje iz člana 8. ove Odluke.
(2) Ministarstvo će, u skladu sa dostavljenim popisima te pojedinačnim rješenjima o priznavanju prava na subvencioniranje boravka, obavljati isplate na tekući račun jednog od roditelja ili zakonom ovlaštenog zastupnika, ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekući transferi neprofitnim organizacijama. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2022.godinu, sa pozicije “ Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od 10.000,00 KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2022. godinu JU Domu zdravlja Kiseljak. Iz sredstava Budžeta SBK za 2022. godinu – sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 11.500,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime finansiranja nabavke ginekološke sonde za novi UVZ aparat.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK. Iz sredstava Budžeta SBK za 2022. godinu, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje upravnih organizacija - Zavoda za javno zdravstvo SBK, na ime preventivnih sanitarnih pregleda za osoblje JU Dječijih vrtića u KSB, izdvaja se iznos od 4.800,00 KM.

 

pogledano 2405 puta

Novosti

24.06.2024 Obrazac realizacije ugovora Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno...
14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30