Sjednice 2022

18 Novembar
2022

Saopštenje sa 146. sjednice Vlade SBK - 2022.gVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 145. sjednice.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu i uputila u dalju proceduru. Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu iznosi 301.987.449 KM što je za 27.582.816 KM ili 10,1 % više u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
- Odluka o usvajanju Programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2023.-2025.godina. Program javnih investicija institucija SBK (PJI) se priprema kao podrška Vladi SBK i institucijama Kantona za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje sredstava Budžeta i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dostatna za višegodišnje finansiranje projekata.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Novi Travnik u iznosu od 19.490,00 KM Srednjoj glazbenoj školi „Jakova Gotovca“, Novi Travnik.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeče odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ za 2022. godinu, u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti lovačkom udruženju „Tetrijeb“, Kreševo.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „ Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama-sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata – interventna sredstva“ za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: Udruženje „Klepsidra“ Kreševo izdvaja se iznos od 10.000,00 KM i Franjevački samostan Sv. Katarine, Kreševo izdvaja se iznos od 5.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji privredi“ za 2022. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Nasup“ d.o.o. Jajce, za saniranje štete od požara.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji privredi“ za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 104.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji privredi“ za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 166.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - podrška unapređenju prometa“ za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma – interventna sredstva“ za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2022. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Asocijaciji za aktivno društvo Donji Vakuf za sufinansiranje troškova održavanja foruma mladih.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji privredi (za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“ za 2022.godini u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Trišnik“ d.o.o. Jajce, za implementaciju ISO standarda 9001:2015 i 1400:2015.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: SD „Ogrjev Pajić“, Busovača izdvaja se iznos od 5.000,00 KM i „Amorato Studio“, Gornji Vakuf – Uskoplje izdvaja se iznos od 5.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumrastva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Lovačko društvo „Sokol“ Travnik – Nova Bila iznos od 6.000,00 KM,
- Sportski savez općine Travnik – Nova Bila iznos od 6.000,00 KM,
- Udruženje „Svitanje“, općina Travnik iznos od 3.000,00 KM,
- Udruženje „Svitanje“, općina Travnik iznos od 4.000,00 KM,
- Udruženje „Zajedno za Kalibunar“, općina Travnik iznos od 6.000,00 KM,
- Lovačko društvo „Tetrijeb“ Kreševo iznos od 3.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za udruženja sportskih ribolovaca za čišćenje obala i korita potoka, rijeka i jezera u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači u iznosu od 725,00 KM. Sredstva će se doznačiti farmi „Ladan“, Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači u ukupnom iznosu od 212,50 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JU Bolnica Travnik.
- Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.
- Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JU Opća bolnica Bugojno.
- Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Hrvatske bolnice „dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila.
- Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JU Opća bolnica Jajce.
- Odluka o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju JU Bolnica Travnik.
- Odluka o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.
- Odluka o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju JU Opća bolnica Bugojno.
- Odluka o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju Hrvatske bolnice „dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila.
- Odluka o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju JU Opća bolnica Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za kulturu za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za mlade za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 43.200,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za informisanje za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik, u iznosu od 3.500,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za video nadzor u iznosu od 4.815,14 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Tel Net“ d.o.o. Sarajevo.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi Centra inspekcija u Kiseljaku, u iznosu od 31.931,40 KM bez PDV-a. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Sigma – SK“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o davanju saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke - Izrada i ugradnja oluka i vjetrolajsni na skladištu u kasarni „Slimena“ u Travniku, za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 6.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost Službi za zajedničke poslove na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za izvođenje dodatnih radova na zgradi TRZ-a, zgrada MUP-a. Najpovoljnjiji ponuđač je I.G. „Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, sa ponuđenom cijenom s popustom bez PDV-a u iznosu od 77.360,42 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost na izmjene i dopuna Plana javnih nabavki Osnovne škole „Dubravica“ Vitez – Preočica za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjene i dopuna Plana javnih nabavki Osnovne škole „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik za 2022. godinu, broj: 1023/22 od 3.11.2022.godine.
- Saglasnost na izmjene i dopuna Plana javnih nabavki Srednje škole „Nikola Šop“ Jajce za 2022. godinu, broj:523/22 od 4.11.2022.godine.
- Saglasnost na izmjene i dopuna Plana javnih nabava Druge osnovne škole Bugojno za 2022. godinu, broj: 462/22 od 2.11.2022.godine.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj o provođenju internog audita prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015 za 2022. godinu. Nalaže se svim kantonalnim tijelima uprave da u sklopu održavanja sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015 izvrše sljedeće mjere:
1. Provjeri i ažurira Planove upravljanja rizicima i prilikama, te u iste uvrstiti rizike i prilike koji se odnose na zajedničke procese.
2. Obvezno donijeti Plan obuke zaposlenih za 2022. godinu.
Rok za izvršenje naprijed navedenih mjera je 3 (tri) mjeseca od dana donošenja zaključka.
O izvršenju naloženih mjera tijela uprave dužni su izvijestiti Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu koji je o tome obavezan izvijestiti Vladu SBK.

Vlada SBK je Izvještaj načelnika Općine Donji Vakuf o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete od požara na stambenom objektu Đule Poturović, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o prijemu osoba za stručno osposobljavanje (volontera) bez zasnivanja radnog odnosa za 2022. godinu.

pogledano 2531 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30