Sjednice 2022

15 Juli
2022

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 130. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Izmjene pravilnika se odnose na usklađivanja sa Bolonjskim sistemom studiranja, odnosno bodovanja.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala pozitivno mišljenje na Nacrt programa za rijetke bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2025. godine, i smatra ga dobrom osnovom za izradu prijedloga navedenog programa. Vlada SBK je zadužila Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da ovaj Zaključak dostavi Federalnom ministarstvu zdravstva na dalje postupanje.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Tromeđa“, općina Dobretići i općina Jajce.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi u iznosu od 7.000,00 KM za sufinansiranje troškova uvođenja i implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta privrednom društvu M. I. „Bajra“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 5.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Medžlisu islamskoj zajednici Travnik za nabavku vozila za pokop.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 4.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Organizaciji porodica šehida i porodica poginulih boraca općine Jajce za sufinansiranje sanacije šehidskog spomen obilježja Bavar.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje 16. Međunarodnog sajma „Dani maline 2022“ Novi Travnik u iznosu od 1.500,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se privrednom društvu Asocijacija organskih proizvođača Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje ski lifta „Ranča“, općina Jajce.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za juli i august 2022. godine. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
- Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 18.333,20 KM,
- Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 17.416,54 KM,
- Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 13.199,90 KM,
- Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 42.716,36 KM. (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku obrazaca M-8 i M-4 PIO/MIO, fotodokumentacija za krim policiju u procijenjenoj vrijednosti nabave od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku usluga demontaže i montaže stacioniranog radara na lokaciji Polje, općina Kreševo u vrijednosti do 10.000,00 KM sa PDV-om, putem konkurentskog zahtjeva.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za Osnovnu školu „Nova Bila“, predmet nabavke: tekuće održavanje, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM; predmet nabavke: molersko-farbarski radovi, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM; predmet nabavke: sistematski pregled zaposlenika, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za Srednju školu „Uskoplje“, predmet nabavke: sistematski pregled zaposlenika, procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 KM.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za Drugu osnovnu školu Bugojno, predmet nabavke: nabava računarske opreme za multimedijski kabinet, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM.
- Saglasnost za objavu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za stjecanje licenci iz oblasti polaganja vozačkih ispita, te potpisivanje ugovora o djelu sa članovima Komisije za provedbu pripremne nastave i provedbu ispita (vanjski saradnici), za stjecanje licenci, a u skladu sa donesenom Odlukom o iznosu naknada za troškove osposobljavanja, provedbu Javnog poziva, te iznos naknade članovima Komisije za organiziranje i provedbu nastave i ispita iz Javnog poziva za stjecanje licenci.
- Saglasnost Osnovnoj školi „Kaonik“ na izbor dobavljača „ŠKOLSKA NAKNADA“ d.o.o. Mostar kao najpovoljnijeg ponuđača za obnovu školske knjižnice po ponuđenoj cijeni od 12.347,37 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu - Tekuća rezerva Vlade SBK za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 7.500,00 KM fizičkim osobama na ime podrške pomoći za liječenje
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu - Tekuća rezerva Vlade SBK za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM fizičkim osobama na ime podrške pomoći za liječenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izbor „Danials“ d.o.o. Tešanj za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku 800 pari cipela po ponuđenoj cijeni od 39.200,00 KM.
- Saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku uredskog materijala u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, planiranih Budžetom SBK za 2022. godinu u iznosu od 3.000,00 KM koja će se doznačiti Udruženju „Svijet u slikama“ Zenica kao podrška organizaciji V. Međunarodne balkanske konferencije o autizmu, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno – privatno partnerstvo“ u iznosu od 20.000,00 KM, općini Kreševo za sufinansiranje Izrade projektne dokumentacije „Postavljanje fotonaponskih solarnih panela na objekte javnih ustanova“.

Vlada Kantona daje saglasnost Osnovnoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje na izbor poduzeća „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova po ponuđenoj cijeni od 38.600,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2022. godinu u iznosu od 56.500,00 KM koja će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz oblasti sporta za 2022. godinu u iznosu od 17.000,00 KM koja će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu sa stavke „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 141.076,55 KM za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona. Navedena sredstva doznačiti će se Kantonalnoj direkciji za ceste.

Vlada SBK je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova rekonstrukcije regionalnih cesta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 930.000,00 KM.

Donesena je Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim škola radi procesa realizacije formiranja odjela u I. razredima osnovnih škola za školsku 2022./2023. godinu.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta o „Prijedlogu formiranja odjela po razredima u osnovnim školama za školsku 2022./2023. godinu'', a koja počiva na Pravilniku o pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te kriterijima koji uvažavaju demografske promjene (smanjenje broja učenika), broj odjela u prethodnoj školskoj godini, očuvanje radnih mjesta i kvalitetu nastavnog procesa. Ovim zaključkom Vlada SBK daje saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, na odobrenje formiranja odjela u skladu sa utvrđenim „Prijedlogom“, ali i pored utvrđenog „Prijedloga'' može doći do izmjena ukoliko iste počivaju na opravdanom zahtjevu škole.

Vlada SBK primila je k znanju Informacija Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta o Prijedlogu formiranja odjela I. razreda po zvanjima i zanimanjima u srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu.
Ovim zaključkom Vlada SBK daje saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na formiranje odjela I. razreda u srednjim školama u skladu sa utvrđenim „Prijedlogom“, ali i pored utvrđenog „Prijedloga'' može doći do izmjena ukoliko iste počivaju na opravdanom zahtjevu škole.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama - Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritasu“ Travničkog dekanata u iznosu od 11.250,00 KM za treći i četvrti kvartal 2022. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama -Crvenom križu SBK u iznosu od 25.000,00 KM za treći i četvrti kvartal 2022. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama - Srpskom kulturno – prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik u iznosu od 10.000,00 KM za treći i četvrti kvartal 2022. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama - Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ u iznosu od 42.500,00 KM za treći i četvrti kvartal 2022. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Bolnici Travnik koja su prvobitno izdvojena ranijom odlukom za sufinansiranje nabavke ultrazvučnog aparata u iznosu od 40.000,00 KM i za nabavku protokomjera u iznosu od 30.000,00 KM, za nabavku perifuzione pumpe, ergonometrije EC-12S sa pokretnom trakom i opremom, krevet porođajni i transkutani bilirubinometar u skladu sa zahtjevom i potrebom JU Bolnice Travnik. Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i JU Bolnica Travnik za realizaciju ovog Zaključka.

pogledano 2611 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30