Sjednice 2022

20 Maj
2022

Saopštenje sa 124. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 123. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:
- Konsolidovani periodični financijski izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 31. 3. 2022. godine.
- Konsolidiovani periodični financijski izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 31. 3. 2022. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede za 2020. godinu. Zadužuje se Ministarstvo privrede da postupi po preporukama i zaključcima Ureda za reviziju i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu Kantona i Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz reviziju finansijskih izvještaja, izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakona i drugim propisima.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka dodjeli ugovora „Bosna Bank International“ d. d. Sarajevo za plasman kreditne linije sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi za 2022. godinu“ u iznosu od 200.000,00 KM. Donosi se Odluka o dodjeli ugovora za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Kvatro“ d.o.o. Bugojno za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno. U sklopu ove tačke Vlada SBK je donijela zaključak: Po svim pitanjima iz oblasti koncesija koje su u nadležnosti Srednjobosanskog kantona, Vlada Kantona primarno će postupati po stavovima jedinica lokalne samouprave.
- Odluka o raspodjeli sredstava za pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 3.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Muftijstvu travničkom za 24. Mektebsko natjecanje.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2022. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i Srednje glazbene škole “Jakova Gotovca“ Novi Travnik. Sredstva u iznosu od 20.500,00 KM sa Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Srednjoj glazbenoj školi “Jakova Gotovca“ Novi Travnik, na poziciju “Nabava građevina“.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo u 2022. godini u ukupnom iznosu od 149.600,00 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
- Studentski centar Sarajevo iznos od 57.200,00 KM,
- Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ iznos od 38.500,00 KM,
- Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ iznos od 35.860,00 KM,
- Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar iznos od 16.060,00 KM,
- Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ iznos od 1.980,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o isknjižavanju osnovnih sredstava (pištolja), u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Navedena sredstva dodijeliti će se umirovljenim policijskim službenicima.
- Odluka o izdvajanju sredstava za priključak na niskonaponsku mrežu Policijskoj stanici Donji Vakuf u iznosu od 7.072,65 KM koja će se doznačiti Elektroprivredi Bosne i Hercegovine.
- Odluka o davanju saglasnost na izbor poduzeća „CM – COSMETIC MARKET“ d.o.o. Vitez kao najpovoljnijeg ponuđača za pružanje autolimarskih i lakirerskih usluga za motorna vozila i motocikle Ministarstva unutrašnjih poslova u vrijednosti od 15.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka od davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za poništenje postupka nabavke fotoaparata za akviziciju u vrijednosti od 17.094,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Općinskom sudu u Travniku za adaptaciju prostora za saslušanja svjedoka – maloljetnika u vrijednosti od 19.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Osnovnoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje za izvođenje građevinskih radova u vrijednosti od 38.967,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost na izmjenu plana javne nabave Osnovne škole „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik za 2022. godinu.
- Saglasnost na izmjenu plana javne nabave Srednje tehničke škole Bugojno za 2022. godinu.
- Saglasnost na izmjenu plana javne nabave Mješovite srednje tehničke škole Travnik za 2022. godinu.
- Saglasnost Osnovnoj školi Kaonik, predmet nabavke: obnova školske knjižnice, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 14.058,00 KM,
- Saglasnost Drugoj osnovnoj školi Bugojno; Predmet nabavke: popravka i ugradnja novih oluka na zgradi matične škole, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM sa PDV-om. Predmet nabavke: Popravak kotla na čvrsto gorivo u zgradi matične škole, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.200,00 KM sa PDV-om.
- Saglasnost Osnovnoj školi „Bristovi“, Bugojno; Predmet nabavke: Usluge izrade akata o procjeni rizika na mjestima rada i radne okoline, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.500,00 KM,
- Saglasnost Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“, Opara, predmet nabavke: nabava kancelarijskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.555,00 KM,
- Saglasnost Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik, predmet nabavke: nabavka opreme za kabinet kozmetičara, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.905,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine kako slijedi:
- Osnovna škola“Vitez“, nabavka električne energije, nabavka komunalnih usluga (voda, kanalizacija, komunalna naknada),
- Srednja škola „Kreševo“, nabavka usluga fiksne telefonije i interneta, nabavka električne energije, nabavka komunalnih usluga (voda, kanalizacija i odvoz smeća), nabavka poštanskih usluga.

Donesena je i Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava - tekući transferi za mlade. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji raspodjele sredstava - tekući transferi za mlade u 2022. godini, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona u iznosu od 100.000,00 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije uređenja prostorija Tužitelaštva u vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na uređenju prostorija Tužitelaštva u vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji krova zgrade Centra inspekcija u Kiseljaku u vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na unutrašnjem uređenju zgrade TRZ -a u vrijednosti od 6.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumrastva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2022. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i način finansiranja mjera iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvaja se iznos od 78.917,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2022. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i način finansiranja mjera. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za realizaciju nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i to za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 3.950,00KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 72.302,00 KM, i kolateralni troškovi 2.665,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta utvrdila Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti uz slijedeće tehničke ispravke: U članu 17. stav (3) umjesto tačke stavlja se zarez i riječ „uz saglasnost Vlade“; U članu 48. stav (1) tačke d) umjesto broja (5) treba da stoji broj (3). Utvrđeni Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Elči Ibrahim pašinoj medresi Travnik, u iznosu od 3.750,00 KM u svrhu provođenja školskog natjecanja.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu radg listu prihvatljivih ponuda u postupku predmeta javne nabavke – Operativni sistem dodatne licence za BIS, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 105.564,00 KM. Data je saglasnost za potpisivanje ugovora/ okvirnog sporazuma sa najpovoljinim ponuđačem odnosno grupom ponuđača „Medit“ d.o.o. Sarajevo i „E – Medit“ d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 97.500,00 bez PDV-a.

Vlada SBK je donijela slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture is porta:
- Odluka o raspodjeli sredstava za sport u 2022. godini u ukupnom iznosu od 17.000,00 KM,
- Odluka raspodjeli sredstava za kulturu u 2022. godini u ukupnom iznosu od 22.500,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama - akademijama u 2022. godini u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
   o Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini iznos od 27.000,00 KM,
   o Akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini iznos od 33.000,00 KM.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje procedure javne nabavke putem otvorenog postupka - Nabavka sustava “e-građani” u iznosu do 725.400,00 KM sa PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za provođenje procedure javne nabavke - Izrada glavnog projekta za potrebe formiranja odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu u vrijednosti od 30.000,00 KM bez PDV- a.

pogledano 2935 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30