Sjednice Vlade SBK/KSB

24 Novembar
2021

Saopštenje sa 44. vanredne sjednice Vlade SBK - 2021.g.Na prijedlog Ureda za javne nabavke Vlada SBK donijela je Uredbu o osnivanju Ureda za javne nabavka za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona, kojom se uređuje nadležnost i način rada Ureda, te ostala pitanja značajna za organizaciju i rad Ureda.

 

Isti Ured je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđivanju nadležnosti Ureda izvan Centralne javne nabavke uz slijedeću izmjenu:
Član 2. mijenja se i glasi: „Na prijedlog Ureda i Budžetskog korisnika Vlada SBK može dati saglasnost Korisniku Budžeta Srednjobosanskog kantona da samostalno provede postupak iz člana 1. ove Odluke.“
- Odluka o utvrđivanju obaveze pribavljanja saglasnosti i informisanja Vlade SBK.

Vlada Srednjobosanskog kantona je na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2021.godinu u iznosu od 2.200.000,00 KM. Izmjena se odnosi na ukupan iznos sredstava za dodjelu po ovom Programu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoja poduzetničkih zona“ kojom se predmetna Odluka za 2021.godinu mijenja tako što se u članu 2., stav (4), dodjeljuje novčani iznos od 456.000,00 KM. U članu 5. Odluke mijenja se stav (2) i glasi: „(2) Općine koje podnose prijave za više projekata dužne su dostaviti prijavu za svaki projekat posebno.“ U članu 6. Odluke mijenja se stav (2) i glasi:
„(2) Poziv je otvoren 7 dana od dana objave.“ U Obrascu Zahtjeva broj 4/21 koji čine sastavni dio Odluke, u dijelu koji se odnosi na dostavljanje dokumentacije briše se broj 2. koji je glasio: „2. Odluku jedinice lokalne uprave o osnivanju poslovne zone.“

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za poticaje poljoprivredi – interventna sredstava u ukupnom iznosu od 610.000,00 KM. Navedenim Programom planira se raspodjela sredstava kako slijedi:
• Tekući transferi pojedincima - poticaji poljoprivredi (interventna sredstva) iznos od 485.000,00 KM.
• Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji poljoprivredi (interventna sredstva) iznos od 110.000,00 KM.
• Tekući transferi neprofitnim organizacijama - poticaji poljoprivredi (interventna sredstva) iznos od 15.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima o utrošku sredstava za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM. Ciljevi i predmet ovog programa je realizacija poslova i zadataka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u pogledu organizovanja upravljanja vodama i vodnim objektima u Srednjobosanskom kantonu kao i prevencija i zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštitu voda od onečišćavanja i ostala pitanja koja se uređuju Zakonom o vodama.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona u iznosu ukupnom od 2.372.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu za sufinansiranje nabavke teretnog lifta JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik u iznosu od 40.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu za sufinansiranje nabavke defibrilatora JU Bolnici Travnik u iznosu od 40.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu JU Bolnici Jajce za sufinansiranje rekonstrukcije i adaptacije zgrade bolnice u iznosu od 170.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu za sufinansiranje nabavke ultrazvučnog aparata JU Domu zdravlja Travnik u iznosu od 70.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu Općini Kiseljak za sufinansiranje izgradnje zgrade Doma zdravlja Kiseljak u iznosu od 600.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu JU Domu zdravlja Vitez za sufinansiranje digitalizacije aparata za mamografiju u iznosu od 60.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu za sufinansiranje nabavke stomatoloških stolica JU Domu zdravlja Jajce u iznosu od 30.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu JU Domu zdravlja Travnik za sufinansiranje za materijalnih troškova u iznosu od 10.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu JU „Reumal“ Fojnica za sufinansiranje za troškova pandemije COVID – 19 u iznosu od 50.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu za sufinansiranje nabavke sanitetskih vozila za potrebe zdravstvenih ustanova Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 430.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
o JU Domu zdravlja Novi Travnik iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Fojnica iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Kreševo iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Busovača iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Bugojno iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Vitez iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Donji Vakuf iznos od 50.000,00KM,
o JU Bolnici Jajce iznos od 30.000,00KM.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju duljine relacija za prijevoz učenika, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, kako slijedi:
- „OŠ VITEZ“ na relaciji: KRČANE - G. VEČERISKA - DONJA VEČERISKA – (DIVJAK: Brizjak 1 i Brizjak 2) - OŠ „VITEZ“ VITEZ utvrđena duljina kilometara - 7,30 km.
- OŠ DUBRAVICA na relaciji: NADIOCI - OŠ „DUBRAVICA“ Dubravica VITEZ utvrđena duljina kilometara - 4,80 km.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti u iznosu od 7.000,00 KM.

Data je i saglasnost Ministarstvu privrede za rekonstrukciju krova u prostorijama CI Kiseljak u procijenjenoj vrijednosti od 38.352,60 KM sa PDV-om. Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da što hitnije pokrene postupak krovne rekonstrukcije iznad poslovnih prostorija, koje koristi Inspekcija Ministarstva privrede.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaje Ministarstva finansija o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1. - 30.9.2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslov Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2021.godinu – II. dio u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM. Navedenim Programom planira se raspodjela sredstava kako slijedi:
- Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku izdvaja se iznos od 1.600.000,00 KM.
- Kapitalni transferi pojedincima - poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku izdvaja se iznos od 400.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu u iznosu od 166.666,66 KM za novembar i decembar 2021.godine. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik iznos od 16.666,66 KM.
2. Osnovna muzička škola Bugojno iznos od 15.833,34 KM.
3. Osnovna muzička škola N.Travnik iznos od 12.000,00 KM.
4. Osnovna glazbena škola„Jakov Gotovac“, N.Travnik iznos od 38.833,33 KM (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).
- Odluka o davanju saglasnosti Mješovitoj srednjoj školi „Vitez za pokretanje postupka javne nabavke – Instruktivna nastava za učenike zanimanja vozač motornih vozila "B kategorija" i "C1 podkategorija", u procijenjenoj vrijednosti od 27.693,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Pajić polje“ Gornji Vakuf - Uskoplje za pokretanje postupka javne nabavke i to: kopir aparat u procijenjenoj vrijednosti od 1.300,00 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Budžeta škole 2021.godine i tekuće održavanje u procijenjenoj vrijednosti od 2.700,00 KM. Izvor financiranja - javni prihod Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabavke - tekuće održavanje (sanacija podova u učionicama, nabavka trakastih zavjesa, nabavka materijala za održavanje objekta, obrazovna pomagala u nastavi) u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM. Izvor financiranja - javni prihod Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Srednjoj školi „Busovača“ Busovača za pokretanje postupka javne nabavke -tekuće održavanje (materijal za tehničko održavanje zgrade i sitan inventar u procijenjenoj vrijednosti od 1.452,00 KM. Izvor financiranja – javni prihod Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Srednjoj škola „Novi Travnik“ Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabavke - prijenosni računar u procijenjenoj vrijednosti od 3.314,50 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Budžeta škole 2021.godinu.
- Odluka o davanju saglasnost Srednjoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje za pokretanje postupka javne nabavke - nabavka i ugradnja prozora i nabavka knjiga u procijenjenoj vrijednosti od 2.583,00 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila za pokretanje postupka javne nabavke i to: nabavka školske lektire u procijenjenoj vrijednosti od 700,00 KM. Izvor financiranja -vlastiti prihodi Budžeta škole 2021.godine i nabavka materijala i sitnog inventara u procijenjenoj vrijednosti od 600,00 KM. Izvor financiranja – javni prihod Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Han Bila“ Han Bila za pokretanje postupka javne nabavke - rekonstrukcija elektro mreže u procijenjenoj vrijednosti od 2.260,00 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „13.rujan“ Jajce za pokretanje postupka javne nabavke - asfaltiranje pristupne površine ispred PŠ Mile u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM. Izvor financiranja - javni prihodi Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Musa Čazim Čatić“ Trenica - Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabavke - nabavka materijala za održavanje zgrade u procijenjenoj vrijednosti od 1.000,00 KM. Izvor financiranja - javni prihodi Budžeta škole 2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Nova Bila“ Nova Bila za pokretanje postupka javne nabavke - nabavka računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 1.880,00 KM. Izvor financiranja - javni prihodi Budžeta škole 2021.godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javnu nabavku donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javnih nabavki roba i usluga za potrebe Ureda za javnu nabavku i to:
- Usluga interneta za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a 360,00 KM.
- Usluga fiksne telefonije za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a 1026,00 KM.
- Usluga električne energije za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a 3600,00 KM.
- Usluga mobilne telefonije za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a 513,00 KM.
- Za nabavku stalnih sredstava (računarska oprema i potrepštine, uredski namještaj i blokade za parking mjesta) u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a 1709,00 KM.

Donesena je i Odluka, a na prijedlog Ministarstva finansija o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu kojom se Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Pošte u iznosu od 4.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o poništenju postupka za nabavku bankarskih usluga u skladu s preporukom Komisije za javnu nabavku.
- Odluka o izboru Ocean d.o.o. Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge tehničke i funkcionalne podrške (COIP) u procijenjenoj vrijednosti od 204.089,00 KM bez PDV-a putem Otvorenog postupka.

pogledano 1467 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31