Sjednice Vlade SBK/KSB

10 Decembar
2020

Saopštenje sa 64. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 63.sjednice.

Služba za zapošljavanje SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. Data je i saglasnost na Program rada Službe za zapošljavanje SBK za 2021. godinu.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je saglasnost na mišljenje na Strategiju za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027. godina. Ministarstvo privrede je, u okviru svojih nadležnosti, analiziralo predloženi tekst Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021. – 2027. godine, te dalo mišljenje da ponuđeni dokument Nacrta Strategije zapošljavanja predstavlja dobru osnovu za bolje uređenje ove oblasti. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ - Zavodu za javno zdravstvo SBK, izdvaja se iznos od 50.000,00 KM, na ime zapošljavanje deficitarnog ljekarskog kadra za borbu protiv pandemije COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući Transferi drugim nivoima vlasti fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime podrške zbog povećanih materijalnih troškova izazvanih pandemijom COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Vitez.
- Odluka o raspodjeli zaštitne opreme donirane od strane Vlade Države Katar, za potrebe zdravstvenih ustanova u skladu sa Rasporednim nalogom za domove zdravlja. Odlukom se vrši raspodjela zaštitne opreme maski FFP2, zaštitnih odjela, maske N95, jednokratnih rukavica, zaštitnih naočala, vizira, itd.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekt Izgradnja primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, Donje Žume, općina Vitez. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, odlukom se izdvajaju sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 8.995,38 KM za projekt: Izgradnja primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, Donje Žume, općina Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: „Regulacija korita rijeke Bistrice u MZ Bistrica“ općina Gornji Vakuf - Uskoplje, izabranom ponuđaču, preduzeće „IG Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje doznačit će se iznos od 40.423,50 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: “ Regulacija korita rijeke Lašve (izgradnja lijevog obalnog zida) nizvodno ispod objekta Binga, općina Travnik“ , izabranom ponuđaču preduzeću „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik doznačit će se iznos od 98.222,06 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti Udruženjima sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čiščenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području SBK. Odlukom se daje saglasnost udruženjima sportskih ribolovaca i udruženjima građana za promovisanje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području SBK, kako slijedi:
• UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika );
• UG Sportskih ribolovaca Fojnica (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeka na području općine Fojnica);
• USR Kreševo (Čišćenje obala i korita rijeka na području općine Kreševo);
• UG Klub sportskih ribolovaca Novi Travnik (Čišćenje obala i korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na području općine Novi Travnik);
• SRD „Vrbas“ Donji Vakuf (Čišćenje obala i korita rijeka, pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, na području na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);
• USR Busovača (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača);
• SRD Bugojno (Čišćenje obala i korita rijeka-pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, na području na kojem djeluje SRD Bugojno);
• SRD «VRBAS» Gornji Vakuf/ Uskoplje (Čišćenje obala i korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/ Uskoplje);
• USR Vitez (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira nizvodno od revira, na području na kojem djeluje USR Vitez);
• USR Bila (Čišćenje obala i korita rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrađe i Gluha Bukovica);
• SRU „Zlatovčica“ Jajce (Čiščenje korita i obala rijeka: Vrbas, Bile vode, potoka Šedinac, Rika, Lučina i Komotin, te obala Velikog i Malog Plivskog jezera na području općine Jajce);
• USR „Mladica“ Dobretići (Čišćenje i uređenje korita rijeke Ugar, Donji Orašac, općina Dobretići)
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 19.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete nastale u poljoprivredi.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 70.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju štalskih objekata.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2020. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Dominko Gavrić, Kovačići bb, općina Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta, na poziciju Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za pomoć vjerskim zajednicama, te isplatiti kako slijedi: Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“-Travnik iznos 15.000,00 KM (finansijska pomoć za proširenje školske kuhinje i Islamska zajednica u BiH, „Muftijstvo Travničko“, Travnik iznos od 15.000,00 KM (podrška za projekt proširenja restorana školske kuhinje).

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženjima branilaca u iznosu 52.000,00 KM, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
- Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje djece poginulih branilaca. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvajaju se sredstva, planirana u Budžetu SBK za 2020.g., u iznosu od 300.000,00 KM, sa pozicije “Transfer za zapošljavanje branilaca. Sredstava iz ove Odluke uplatiti će se Službi za zapošljavanje SBK, u svrhu zapošljavanja djece poginulih branilaca.
- Odluka o izdvajanju sredstava za dogradnju računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.850,00 KM, sa PDV-om, za nabavku dogradnje računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se dobavljaču dogradnje računarskog programa "IN 2“ d.o.o Sarajevo, nakon što isti dostavi račun za predmetnu dogradnju računarskog programa.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine. Obavljene su Revizije Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama i subvencija javnim preduzećima iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i Revizija Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima (utopljavanje, vodovod i kanalizaciju iz Fonda za zaštitu okoliša).

Primljena je k znanju i Informacija o aktu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, vezano za postupanje budžetskih korisnika o poduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2019./2020.god. planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, koja se nalaze na poziciji “Transfer za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata” u iznosu od 418.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke, za akademsku godinu 2019./2020. godinu, doznačit će se na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke - finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata. Sredstva su potrebna za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sistema, stvaranja e-škola –u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sistema, stvaranja e-škola kako slijedi: Sveučilište u Mostaru – Centar za informacijske tehnologije“ iznos od 50.000,00 KM i Univerzitet u Sarajevu – univerzitetski tele-informatički centar UTIC iznos od 50.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke- finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za subvencioniranje smještaja studenata sa područja SBK koji se nalaze u studentskim domovima u Sarajevu kako slijedi: „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ iznos od 20.000,00 KM i „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ iznos od 15.000,00 KM.
Data je i saglasnost na potpisivanje Ugovora sa studentskim centrima o subvenciji usluga smještaja ishrane studenata za akademsku 2020./ 2021. godina, za studentske centre: Studentski centar Sarajevo, Studentski centar Tuzla, Studentski centar Zenica, Studentski centar, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Studentski centar Sveučilišta Mostar, a na prijedlog istog ministarstva.

pogledano 2513 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31