Sjednice Vlade SBK / KSB

Članak je filtriran: Srijeda, 23 Juni 2021 - Vlada SBK - KSB

U srijedu, 23.0.2021. godine u Travniku je održana završna konferencija projekta “Razvoj radne snage u SBK/KSB” kojeg je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID kroz program "Razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima" (WHAM) i Ministarstvo privrede SBK a implementirala Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ.

Ovaj projekat je podržao kompanije iz SBK/KSB u organizaciji obuka postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i blagovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta. Projekat „Razvoj radne snage u SBK/KSB“ je unaprijedio kapacitete malih i srednji preduzeća, brzo-rastućih, izvoznika i spremnih za izvoz iz sektora metalne, drvne i tekstilne industrije. Obuke su organizovane u skladu sa iskazanim potrebama svake kompanije i većinom u radnim prostorima kompanije. Pored vlastitih, kompanije su koristile i vanjske kapacitete angažirajući provjerene i specijalizirane organizacije za pružanje usluga obuke radne snage.

Ukupno je 6 kompanija iz SBK/KSB podržano kroz zajednički projekat “Razvoj radne snage u SBK/KSB” u ukupnom iznosu od 104.889 KM.

Realizacijom aktivnosti u projektu su ostvareni sljedeći rezultati:
• Broj realizovani obuka: 13 (CNC operateri, operateri na viševretenim automatima, procesni kontrolori, zavarivači, tapetari, krojači)
• Broj obučenih radnika: 58
• Broj novozaposlenih radnika: 22

Više informacija o projektu, aktivnostima i rezultatima, možete pronaći na web stranici REZ Agencije:
https://www.rez.ba/projekti/razvoj-radne-snage-u-sbk-ksb/ 

 

Objavljeno u Novosti*

Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne i Hercegovine „Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam” koja je održana putem on-line platforme.
Konferencija je održana u okviru projekta „Dijaspora za razvoj” – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.
Bosna i Hercegovina se smatra jednom od brzorastućih turističkih destinacija u Evropi, a službeni podaci o broju turista ukazuju da je Bosnu i Hercegovinu , do pandemije COVID-19, posjećivalo tri puta vše turista nego prije 10 godina. Razvija se i turizam dijaspore/iseljenički turizam, a pripadnici dijaspore čine veliki udio u strukturi stranih i domaćih turista. Pripadnici dijaspore su i najbolji ambasadori i promotori turističkih resursa Bosne i Hercegovine, a dio njih su i posrednici u dovođenju stranih turista u BiH. Obzirom da procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz BiH, iznosi između 2 i 2,3 miliona, dijaspora predstavlja ogroman potencijal za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno u Novosti*

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE SBK/KSB
TRAVNIK

Broj: 16-30-4039 /2021
Datum: 21.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos


1. Viši referent- arhivski tehničar – u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB
na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac
2. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove
Vlade SBK/KSB na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac.

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,
- da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1, Ustava Bosne i Hercegovine

1. Posebni uslovi viši referent- arhivski tehničar
- IV stepen - SSS ( upravna škola, gimnazija ili ekonomska)
- Položen stručni ispit u skladu sa članom 31. i 32. Zakona o namještenicima F BiH (Službene novine F BiH, broj:49/05)
- Poznavanje rada na računaru
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.
Opis poslova:
- Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata;
- Ulaže predmete u fascikle- registratore i uredno vodi arhivsku knjigu arhivske građe i materijala svrstanih po vrsti, klasifikacijskoj oznaci i godinama;
- Priprema arhivsku građu za primopredaju između kantonalnih tijela uprave i nadlažneog arhiva;
- Vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje registraturskog materijala kojima je prestala važnost za tekući rad a nemaju svojstvo arhivske građe;
- Ustroj, vođenje i korištenje arhivskih knjiga;
- Izdavanje predmeta i akata iz arhiva;
- Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-6. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

2. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice
- završena osnovna škola
Opis poslova:
- održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a
- mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi
- staranje o inventaru u uredima i objektima
- obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu
obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona) sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
- Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)
- Svjedočanstvo o školskoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju 1)
- Dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 1) (uvjerenje, certifikat,svjedožba i dr)
- Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO ( za poziciju 1.)
- Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.
Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom predati na protokol Vlade SBK/KSB, ili poštom preporučeno na adresu :
Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.
Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem namještenika“ -
NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja

Novosti

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Nakon provedene procedure iz Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije pri...
11.10.2021 Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije ...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30