Novosti / Obavještenja

06 Juni
2020

Javni oglas za nominiranje kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Srednjobosanskog kantonaNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članovima 5. i 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/00,32/01 i 18/05 ), Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj:659/2020 od 12.05.2020.godine i Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje V. broj: 660/2020 od 12.05.2020. godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SA PODRUČJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
I Opis poslova člana Upravnog odbora
Na osnovu člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/00,32/01 i 18/05 ), Upravni odbor vrši sljedeće poslove:
a) donosi Statut i druge opšte akte Federalnog zavoda;
b) donosi finansijski plan, usvaja godišnji obračun i izvještaj o radu Federalnog zavoda;
c) utvrđuje stope doprinosa u okviru ovlasti iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene
novine Federacije BiH", broj: 13/18 i 93/19), uz saglasnost Vlade Federacije;
d) utvrđuje osnovice za obračun i uplatu doprinosa koji nisu propisani Zakonom o doprinosima
("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/98) i Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju;
e) imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora Središnje i kantonalnih sluzbi;
f) imenuje komisije i druga radna tijela Upravnog odbora;
g) uređuje organizaciju Središnje i kantonalnih službi, sistematizaciju poslova i broj izvršitelja poslova u
tim službama;
h) brine o pravovremenom prilivu sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje;
i) ima odgovornost da održi fiskalni balans i ne dopusti stvaranje obveza prema korisnicima bilo
novčanih ili u vidu vrijednosnih papra koje ne može pokriti iz prihoda;
j) zaključuje po potrebi ugovore s nositeljima penzijsko invalidskog osiguranja Republike Srpske;
k) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Federalnog zavoda.

II Opći i posebni uslovi za prijavu kandidata na javni oglas
Svaki kandidat za upražnjenu poziciju treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:
a) Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da nije izabrani stranački zvaničnik, nosilac javne funkcije, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u organima vlasti Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novineFederacije Bosne i Hercegovine”, broj: 70/08).

b) Posebni uslovi:
- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
- da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 5 (pet) godina na poslovima visoke stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome u oblasti javnih finansija, posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,
- da nema privatni finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za čiji se Upravni odbor kandiduje,
- da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom.

III Potrebna dokumentacija
Uz prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
2. rodni list;
3. univerzitetsku diplomu (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu;
5. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
6. ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani izabrani stranački zvaničnik, nosilac javne funkcije,
savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u organima vlasti Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 70/08).
7. ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene
pozicije;
Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

IV Način prijave i rok za prijavu
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Ovaj oglas objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenim kovertama lično – predajom na protokol Vlade SBK ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo privrede, ul. Stanična 43., 72270 Travnik sa naznakom: “Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Srednjobosanskog kantona - NE OTVARATI”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V Kriteriji
Na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH V.broj:660/2020 od 12.05.2020. godine prilikom procjene kvalifikacija i iskustva u obzir će se uzeti i kriteriji koji će se izraziti u bodovima od 1 - 5:
- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
- sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima,
- sklonost prema timskom radu,
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

VI Razmatranje prijava
Svi kandidati koji budu ušli u uži izbor će biti pozvani na intervju i popunit će obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci će se dostaviti kandidatima prije intervjua.
Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja pismene obavijesti.
Komisija će nakon intervjua predložiti Vladi Srednjobosanskog kantona listu najuspješnijih kandidata.

VII Nominiranje kandidata i imenovanje člana Upravnog odbora
Nominiranje kandidata za člana Upravnog odbora izvršit će Vlada Srednjobosanskog kantona, na osnovu sastavljene liste povoljno ocijenjenih kandidata od strane Komisije, a člana Upravnog odbora konačno će imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se na period od 2 (dvije) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/01). U slučaju kada postoje dokazi da u postupku nominiranja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegivine, bilo koji kandidat ili bilo čiji član javnosti, može podnijeti prigovor za konačno nominiranje Vladi Srednjobosanskog kantona, odnosno Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a kopija se dostavlja ombdusmenu Federacije Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

MINISTAR
_______________________
Nisvet Hrnjić

 

Javni oglas

pogledano 5248 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31