Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: Četvrtak, 10 Juni 2021 - Vlada SBK - KSB

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice.

1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava.

2.Vlada je na prijedlog Ministarstva finasija donijela sljedeću odluku:
-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)

3.Vlada je na prijedlog Ministarstava privrede donijela sljedeće odluke:
- Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.

4.Vlada je na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda donijela sljedeće odluke, dala saglasnosti i preuzela informacije:

-Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluke o davanju saglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu laptopa - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluke o isknjižavanju vozila sa pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za za nabavu računara za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Saglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesionih naknada - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Opštinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga štampanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.
-Saglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 5.Vlada je razmotrila i usvojila izvještaje:

-Izvještaj o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija.
-Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija:
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branioce
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim preduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim nivoima vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana SBK/KSB za 2020.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvještaj o radu interresorne komisije za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije.

 

Objavljeno u Novosti*

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30