Nabavke

Članak je filtriran: Srijeda, 23 Juni 2021 - Vlada SBK - KSB

U srijedu, 23.0.2021. godine u Travniku je održana završna konferencija projekta “Razvoj radne snage u SBK/KSB” kojeg je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID kroz program "Razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima" (WHAM) i Ministarstvo privrede SBK a implementirala Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ.

Ovaj projekat je podržao kompanije iz SBK/KSB u organizaciji obuka postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i blagovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta. Projekat „Razvoj radne snage u SBK/KSB“ je unaprijedio kapacitete malih i srednji preduzeća, brzo-rastućih, izvoznika i spremnih za izvoz iz sektora metalne, drvne i tekstilne industrije. Obuke su organizovane u skladu sa iskazanim potrebama svake kompanije i većinom u radnim prostorima kompanije. Pored vlastitih, kompanije su koristile i vanjske kapacitete angažirajući provjerene i specijalizirane organizacije za pružanje usluga obuke radne snage.

Ukupno je 6 kompanija iz SBK/KSB podržano kroz zajednički projekat “Razvoj radne snage u SBK/KSB” u ukupnom iznosu od 104.889 KM.

Realizacijom aktivnosti u projektu su ostvareni sljedeći rezultati:
• Broj realizovani obuka: 13 (CNC operateri, operateri na viševretenim automatima, procesni kontrolori, zavarivači, tapetari, krojači)
• Broj obučenih radnika: 58
• Broj novozaposlenih radnika: 22

Više informacija o projektu, aktivnostima i rezultatima, možete pronaći na web stranici REZ Agencije:
https://www.rez.ba/projekti/razvoj-radne-snage-u-sbk-ksb/ 

 

Objavljeno u Novosti*

Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne i Hercegovine „Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam” koja je održana putem on-line platforme.
Konferencija je održana u okviru projekta „Dijaspora za razvoj” – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.
Bosna i Hercegovina se smatra jednom od brzorastućih turističkih destinacija u Evropi, a službeni podaci o broju turista ukazuju da je Bosnu i Hercegovinu , do pandemije COVID-19, posjećivalo tri puta vše turista nego prije 10 godina. Razvija se i turizam dijaspore/iseljenički turizam, a pripadnici dijaspore čine veliki udio u strukturi stranih i domaćih turista. Pripadnici dijaspore su i najbolji ambasadori i promotori turističkih resursa Bosne i Hercegovine, a dio njih su i posrednici u dovođenju stranih turista u BiH. Obzirom da procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz BiH, iznosi između 2 i 2,3 miliona, dijaspora predstavlja ogroman potencijal za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno u Novosti*

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE SBK/KSB
TRAVNIK

Broj: 16-30-4039 /2021
Datum: 21.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos


1. Viši referent- arhivski tehničar – u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB
na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac
2. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove
Vlade SBK/KSB na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac.

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,
- da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1, Ustava Bosne i Hercegovine

1. Posebni uslovi viši referent- arhivski tehničar
- IV stepen - SSS ( upravna škola, gimnazija ili ekonomska)
- Položen stručni ispit u skladu sa članom 31. i 32. Zakona o namještenicima F BiH (Službene novine F BiH, broj:49/05)
- Poznavanje rada na računaru
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.
Opis poslova:
- Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata;
- Ulaže predmete u fascikle- registratore i uredno vodi arhivsku knjigu arhivske građe i materijala svrstanih po vrsti, klasifikacijskoj oznaci i godinama;
- Priprema arhivsku građu za primopredaju između kantonalnih tijela uprave i nadlažneog arhiva;
- Vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje registraturskog materijala kojima je prestala važnost za tekući rad a nemaju svojstvo arhivske građe;
- Ustroj, vođenje i korištenje arhivskih knjiga;
- Izdavanje predmeta i akata iz arhiva;
- Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-6. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

2. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice
- završena osnovna škola
Opis poslova:
- održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a
- mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi
- staranje o inventaru u uredima i objektima
- obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu
obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona) sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
- Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)
- Svjedočanstvo o školskoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju 1)
- Dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 1) (uvjerenje, certifikat,svjedožba i dr)
- Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO ( za poziciju 1.)
- Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.
Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom predati na protokol Vlade SBK/KSB, ili poštom preporučeno na adresu :
Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.
Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem namještenika“ -
NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja

Kalendar sadržaja javnih nabavki

« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30