Petak, 18 Novembar 2022 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16 i 89/18) Vlada Srednjobosanskog kantona na 146. sjednici, održanoj 17. 11. 2022. godine donosi

ODLUKU

o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

 

Rang lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu (preuzimanje dokumentacije)

Odluka Vlade SBK (preuzimanje dokumentacije)

 

 

Objavljeno u Novosti*

Broj: 05-01-14-5492/21-3
Travnik, 18.11.2022. godine


Poštovani,


Vezano za najavljenu press konferenciju Kreševskog pokreta i neformalne grupe građana Poriče iz Bugojna i poziv Ministarstvu privrede da raskine ugovore o koncesiji za kamenolom Rastovice i Krčevine, te kamenolom u Bugojnu u nastavku vam iznosimo odgovore na postavljene zahtjeve.

Ministarstvo privrede je na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona sa društvom „BFS“ d.o.o. Sarajevo sklopilo Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu „Rastovice“ i „Krčevine“ – općina Kreševo, broj: 04-18-1492/14 od 23.11.2018.godine (u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji). Privredno društvo „BFS“ d.o.o. Sarajevo, nakon potpisivanja Ugovora o koncesiji, nije pribavilo odobrenje za istraživanje i eksploataciju od Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, a obaveza pribavljanja navedenog odobrenja propisana je članovima 9. i 10. Zakona o rudarstvu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 15/01, 3/10, 8/12 i 7/20 – u daljem tekstu: Zakon o rudarstvu). Redovnim i vanrednim inspekcijskim nadzorom rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede, a shodno nadležnostima iz članova 119. i 120. Zakona o rudarstvu, utvrđeno je da je privredno društvo „BFS“ d.o.o. Sarajevo, na lokalitetu „Rastovice“ izvodilo rudarske radove na eksploataciji kamena u suprotnosti sa članovima 9., 10., 16., 45 i 83. Zakona o rudarstvu, te prekršilo preuzete obaveze iz člana 4. Ugovora o koncesiji.

Kako koncesionar nije izvršio (preuzete) ugovorene obaveze iz članova 4., 5., 18., 26, ispunjeni su uslovi iz člana 22. stavovi 2), 3), 4), 5) i 6) Zakona o koncesijama za raskid Ugovora o koncesiji, te je Ministarstvo privrede predložilo Vladi SBK donošenje Odluke o raskidu Ugovora. Vlada Srednjobosanskog kantona, Zaključkom 01-04.1-149/2022-16 od 13.01.2022. godine nije donijela Odluku o davanju saglasnosti za raskid predmetnog Ugovora, te je istim Zaključkom zadužila Ministarstvo privrede da pripremi Izvještaj o stanju koncesija.

Ministarstvo privrede je u Izvještaju o stanju koncesija ponovo zatražilo od Vlade Srednjobosanskog kantona saglasnost za raskid Ugovora o koncesiji za Rastovice i Krčevine. Vlada Srednjobosanskog kantona, Zaključkom broj: 01-04.1-535/22-16 od 27.01.2022. godine obavezala je sve koncesionare, koji nisu dobili dozvole za eksploataciju i istraživanje predmeta koncesije, da iste osiguraju u roku od 60 dana. Također, obavezala je inspekciju da pojača kontrolu ekoloških dozvola i da u slučaju ne pridržavanja ekoloških dozvola zatraži raskid ugovora. Nakon što je protekao rok iz gore navedenog Zaključka, Ministarstvo privrede je ponovo, zbog nepostojanja dozvola i kršenja odredaba Ugovora o koncesiji, zatražilo saglasnost Vlade Srednjobosanskog kantona za raskid predmetnog ugovora sa koncesionarom BFS d.o.o. Kreševo. Vlada Srednjobosanskog kantona, Zaključkom broj: 01-04.1-7728/2022-14 od 06.10.2022. godine, nije prihvatila Izvještaj o koncesijama iz nadležnosti Ministarstva privrede i nije dala saglasnost za raskid Ugovora o koncesiji za lokalitet Rastovice i Krčevine sa koncesionarom BFS d.o.o. Kreševo.

Vezano za koncesiju za kamenolom u Bugojnu, informišemo Vas da je Ministarstvo privrede, shodno Zakonu o koncesijama, provelo proceduru dodjele koncesije putem javnog poziva, te na osnovu Odluke Vlade srednjobosanskog kantona o dodjeli koncesije kojom se zadužuje Ministarstva privrede da postupi po istoj, zaključilo ugovor o koncesiji sa koncesionarom za kamenolom u Bugojnu.

Pozivamo vas da i dalje pratite postupanje po ovim predmetima, kako bi se osigurala najbolja korist za lokalnu zajednicu na čijem području je predmet ove koncesije.
S poštovanjem,

Ministarstvo privrede

 

Saopštenje za javnost (preuzimanje dokumentacije)

Zaključak-nije donesena odluka o raskidu ugovora o koncesiji-BFS (preuzimanje dokumentacije)

Zaključak o izvješću o koncesijama i mjere za koncesionare (preuzimanje dokumentacije)

Zaključak-nije prihvaćeno izvješće o koncesijama (preuzimanje dokumentacije)

 

 

Objavljeno u Novosti*

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 145. sjednice.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu i uputila u dalju proceduru. Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu iznosi 301.987.449 KM što je za 27.582.816 KM ili 10,1 % više u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.

Objavljeno u Sjednice 2022