Уред за јавне набаве / Новости

15.05.2017 | Архивистичко удружење Босне и Херцеговине организује Савјетовање архивских радника БиХ....

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама ("Службене новине БиХ", бр.: 39/14) и члана 31. Закона о Влади Средњобосанског кантона ("Службене новине СБК, бр.: 5/03-пречишћени текст и 14/03), на приједлог Уреда за јавне набавке за потребе корисника Буџета СБК, Влада СБК, на 84 сједници, одржаној 12. 4. 2018. године, разматрајући Ад._________ доноси,

ОДЛУКУ

о Измјени Плана Централне јавне набавке

за кориснике Буџета СБК за 2018. годину

U skladu sa članom 28. stav 4 .Zakona javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14),Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta/proračuna SBK/KSB( u daljem tekstu :Ured) po Zahtjevu Službe za zajedničke poslove organa SBK/KSB objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.