Уред за јавне набаве / Новости

U skladu sa članom 28. stav 4 .Zakona javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14),Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta/proračuna SBK/KSB( u daljem tekstu :Ured) po Zahtjevu Službe za zajedničke poslove organa SBK/KSB objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

Уред за јавне набавке за потребе корисника Буџета СБК објављује "ПЛАН ЦЕНТРАЛНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА СБК ЗА 2018. ГОДИНУ"

У складу са чланом 28. став 4.Закона јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:39/14),Уред за јавне набаве за потребе корисника буџета/ прорачуна СБК/КСБ ( у даљем тексту :Уред) по Захтјеву Кантоналне управе за геодетске и имовинско-правне послове објављује Информацију о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци.