Članak je filtriran: petak, 04 Januar 2019 - Vlada SBK - KSB

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (“Službene novine FBiH, broj 92/16) Povjerenstvo za izlaganje podataka o nekretninama za k.o.Brnjići i k.o. Zubovići, općina Dobretići imenovano rješenjem Općinskog vijeća broj 01-31-58/18 od 10.08.2018 objavljuje sljedeći

OGLAS
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA

U mjestu Dobretići počet će 07.01.2019. godine izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti), koje se nalaze u katastarskoj općini Brnjići i katastarskoj općini Zubovići. Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama. Obavještavaju se sve osobe koja imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Brnjići i katastarskoj općini Zubovići da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama. Osobe, za koja nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Brnjići i katastarskoj općini Zubovići dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Maloljetne osobe treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 0900 do 1500 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u općini Dobretići. Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

 Broj:05-30-932/18
Dobretići:20.12.2018.

 

Povjerenstvo za izlaganje

  

pristup informacijama

Search